ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การใช้เทคนิควิเคราะห์พหุระดับวิเคราะห์ตัวแปรด้านพื้นฐานของนักเรียนด้านคุณลักษณะของนักเรียน ด้านพื้นฐานของครูและด้านสภาพแวดล้อมของชั้นเรียนที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน / สายัณต์ สาระบุตร / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
บุคลิกภาพ
42 การใช้แนวการจัดประสบการณ์ระดับอนุบาลศึกษา พ.ศ.2536 ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์ / บริบูรณ์ คำด้วง / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- อุตรดิตถ์
โรงเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
43 การใช้บริการเอทีเอ็มของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วิรัตน์ กำไร / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
เครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
ธนาคารและการธนาคาร -- การอัตโนมัติ
44 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดเชียงราย / วันไชย ไทยใหม่ / 2539 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
ชาวเขา -- การศึกษา -- เชียงราย
45 การใช้แบบฝึกที่เน้นหลักการทางคณิตศาสตร์เพื่อเสริมทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เรืองรอง ศรแก้ว / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
46 การใช้เส้นใยแก้วในการเสริมแรงของวัสดุผสมพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง / อนุสรณ์ พุ่มชูศักดิ์ / 2539 /Full Text
Subject
โพลิเอทิลีน
ใยแก้ว
47 การใช้หลักสูตรกลุ่มวิชาบังคับคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) จังหวัดบุรีรัมย์ / ผการัตน์ ชาญนุวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- บุรีรัมย์
48 การใช้หลักสูตรในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา / ทัศนีย์ สิทธิวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- นครราชสีมา -- รางวัล
49 การใช้หินปูน แคลเซียมฟอสเฟต วอลลาสโตไนต์ และอลูมินาเป็นสารให้ความขาวในดินปั้นสโตนแวร์ / เกศสุดา แสงสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
ดินขาว
เครื่องปั้นดินเผา
สโตนแวร์
50 การดัดแปลงระบบปรับอากาศแบบแผงระเหยน้ำสำหรับโคนม / วรรณสิงห์ หงษ์คำ / 2539 /Full Text
Subject
โคนม
โคนม -- โรงเรือน
เครื่องปรับอากาศ
51 การดำเนินงานของธุรกิจขนาดย่อมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอุตสาหกรรม-หัตถกรรมจังหวัดในกำแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เบอร์ลิน เพชรจันทราช / 2539 /Full Text
Subject
ธุรกิจขนาดย่อม -- ลาว
52 การดำเนินงานของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อาคม ศุภางค์เผ่า / 2539 /Full Text
Subject
เฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน -- เชียงใหม่
53 การดำเนินงานของผู้ผลิตอิฐมอญ ในจังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์ศิริ กลิ่นบัว / 2539 /Full Text
Subject
การบริหาร
อิฐ -- เชียงใหม่
โรงงาน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
54 การดำเนินงานของศูนย์ขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ชัยวัตร์ เทพวงค์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
นโยบายการศึกษา -- เชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
55 การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย / มัณฑนา ประทุมมา / 2539 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
56 การดูแลตนเองของผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์ เอลน่า จังหวัดเชียงใหม่ / อรุณรัตน์ สุคนธมาน / 2539 /Full Text
Subject
โรงงานอุตสาหกรรมธานินทร์ เอลน่า
แรงงาน -- การดูแล
โรงงาน -- เชียงใหม่
57 การตรวจสอบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรวิตร์ วงศ์ลือเกียรติ / 2539 /Full Text
Subject
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
วัด -- แม่แตง (เชียงใหม่)
58 การตรวจสอบชนิดของพันธุ์กวาวโดยใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยา / นวลน้อย แจ่มจันทา / 2539 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว -- พันธุ์
ชีวโมเลกุล
59 การตัดสินใจลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย / นรินทร์ วรรณมหินทร์ / 2539 /Full Text
Subject
กำนัน -- เทิง (เชียงราย)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง -- เทิง (เชียงราย)
60 การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในจังหวัดเชียงใหม่ / ธีระ เศรษฐเสถียร / 2539 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28