ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อระดับพัฒนาการทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาล จังหวัดชลบุรีและโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา / สลิลลา แสงมณี / 2539 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล -- ชลบุรี
โรงเรียนเทศบาล -- พัทยา
542 ออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ด้วยล้อที่ 5 / สมชาย พัฒนา / 2539 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- ล้อ
รถยนต์ -- การออกแบบและการสร้าง
543 อำนาจการต่อรองในระบบการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาของกลุ่มชาวนา ในจังหวัดเชียงใหม่ / รุ่งรัตน์ ชมาฤกษ์ / 2539 /Full Text
Subject
ชาวนา -- เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
อำนาจ (สังคมศาสตร์)
การเจรจาต่อรอง
544 อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโต และปริมาณสารโคลซิซินของต้นดองดึง / บุญญรัตน์ กมลรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
ดองดึง -- พันธุศาสตร์
พันธุกรรม
ดองดึง -- การเจริญเติบโต
โคลซิซิน
545 อิทธิพลของระดับน้ำ การให้ร่มเงา และสารกำจัดวัชพืชต่อการเจริญเติบโตของวัชพืชคางกบคางไก่ในหอมแดง / อาณัติ เจริญพงษ์ / 2539 /Full Text
Subject
หอม
วัชพืช -- การเจริญเติบโต
ยากำจัดวัชพืช
546 อิทธิพลของระบบราชการไทยต่อการตัดสินใจของสภาตำบล : กรณีศึกษาการเลือกเลขานุการสภาตำบลของจังหวัดพะเยา / วสันต์ ศรีสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
ระบบราชการ -- ไทย
สภาตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- พะเยา
547 อิทธิพลของสารลดแรงตึงผิวต่ออุลตราไวโอเลตสเปกตรัมของสไตรีน / วีระศักดิ์ โสภิตกิตติกุล / 2539 /Full Text
Subject
สไตรีน
สารลดแรงตึงผิว
548 อินเวอร์เตอร์สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยประยุกต์ใช้ไอจีบีทีและชิปพีดับบลิวเอ็ม / ศิริชัย ลาภาสระน้อย / 2539 /Full Text
Subject
อินเวอร์เตอร์
มอเตอร์เหนี่ยวนำ
ไมโครคอนโทรลเลอร์
549 โอกาสการขยายตลาดส่งออกลำไย / ปิยาวรรณ สกุลเจริญ / 2539 /Full Text
Subject
ลำไย -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลำไย -- การตลาด -- ไทย (ภาคเหนือ)
ลำไย -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การผลิต
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ไทย (ภาคเหนือ)
550 โอกาสการลงทุนโรงงานทอผ้าพื้นเมืองในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / ประสงค์ นิลบรรจง / 2539 /Full Text
Subject
การลงทุน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรงงานทอผ้า -- สันกำแพง (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28