ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
501 วินัยและจริยธรรมของครู : ศึกษากรณีโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย / พวงเพชร ฮวดศิริ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ครู -- เชียงใหม่ -- วินัย
จริยธรรม
502 วิวัฒนาการความผูกพันของพรรคประชาธิปัตย์กับภาคใต้ / สุวัฒน์ จันทร์สุข / 2539 /Full Text
Subject
พรรคประชาธิปัตย์
พรรคการเมือง -- ไทย (ภาคใต้)
503 วิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไปสู่ความเป็นสากลในทัศนะของบุคคลชั้นนำเชียงใหม่ = Visions for internationalization of Chiang Mai University in the views of Chiang Mai elites / อารีรัตน์ สุขเกษม / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชนชั้นสูง -- เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
504 วุฒิภาวะทางการเมืองของบุคคลอายุ 18-19 ปี ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พันธ์ศักดิ์ นิ่มจรรยา / 2539 /Full Text
Subject
เยาวชน -- กิจกรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- กิจกรรมทางการเมือง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง
505 ศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนาตราสารล่วงหน้าที่อิงดัชนีหลักทรัพย์ / เสกสรร เสริมพงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
ตราสารล่วงหน้า
หลักทรัพย์
ดัชนีราคา
506 ศักยภาพในการจับไอออนโลหะบางชนิดโดยลิแกนด์ตรึงบนซิลิกาเจล / วรกุล เจียงวรรธนะ / 2539 /Full Text
Subject
ไอออน
ลิแกนด์
ซิลิกาเจล
โลหะ -- การวิเคราะห์
507 ศึกษาลู่ทางการลงทุนในการตั้งโรงงานผลิตก๊าซออกซิเจนบรรจุถังในจังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพล ปุสสเทวะ / 2539 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
โรงงาน -- เชียงใหม่
ออกซิเจน
508 ศึกษาลู่ทางการลงทุนมินิสโตร์ของ บริษัทแม่ริมออยเลอร์ จำกัด ในสถานีบริการน้ำมัน / ครรชิต ไชยวิภาสสาทร / 2539 /Full Text
Subject
บริษัทแม่ริมออยเลอร์
การขายปลีก -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
509 สถานการณ์การดำเนินงานโครงการประกันสุขภาพโดยสมัครใจอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย / ประเสริฐ วันดี / 2539 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ -- เวียงแก่น (เชียงราย)
510 สถานการณ์ฟันตกกระในชุมชนของบ้านสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / วิมลศรี พ่วงภิญโญ / 2539 /Full Text
Subject
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
ฟัน
ลำพูน -- ประชากร
บ้านสันคะยอม (ลำพูน)
ทันตานามัย
511 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เข้าเรียนโดยวิธีโควตาและสอบคัดเลือก ของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / ถนัด บุญชัย / 2539 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
สถิติวิเคราะห์
นักศึกษา -- การสอบ
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การสอบ
512 สภาพ ปัญหา และความต้องการ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดน่าน อัจฉรา จิตรวงศ์นันท์ / อัจฉรา จิตรวงศนันท์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- น่าน
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
513 สภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา ที่นักเรียนพูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในจังหวัดเชียงราย / นที เรือนแก้ว / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
514 สภาพการดำเนินงานและความต้องการสำหรับการวางแผนการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักมิสซังคาทอลิก เชียงใหม่ / เจษฎา บุญรติวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
นิกายคาทอลิก
การวางแผนการศึกษา
515 สภาพการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / พิทยา วุฒิสรรพ์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
516 สภาพการประสานงานทางการศาสนาของศึกษาธิการอำเภอ ตามทัศนะของเจ้าอาวาสในจังหวัดลำปาง / บัณฑิต พรโสภิณ / 2539 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
ศาสนา -- นโยบายของรัฐ -- ลำปาง
ศาสนา -- ไทย (ภาคเหนือ)
พุทธศาสนากับการบริหารรัฐกิจ
สงฆ์ -- ลำปาง
การประสานงาน
517 สภาพการสอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงและต่ำ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก / นิภาพร แปงปา / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพบพระ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียน -- พบพระ (ตาก)
518 สภาพของการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทของสถานที่ผลิตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิชิต บุตรสิงห์ / 2539 /Full Text
Subject
Drinking water
น้ำดื่มบรรจุขวด -- เชียงใหม่
519 สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารโรงเรียนเรียนร่วม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาจังหวัดเชียงใหม่ / ธีระ จันทรรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคนตาบอด -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
คนตาบอด -- การศึกษา -- เชียงใหม่
520 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลำปาง / นวลจันทร์ สันวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
ภาษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28