ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
481 ระบบสารสนเทศในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / บรรเจิด สิทธิโชค / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
โรงเรียนประถมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
482 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใส่คาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางของผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / วงเดือน งามนิล / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Time
Catheterization, central venous
Intensive care units
หลอดเลือด
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
483 รูปแบบการประเมินกิจกรรมลูกเสือสามัญที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา / ปราณี มีลาภ / 2539 /Full Text
Subject
ลูกเสือ
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
กิจกรรมของนักเรียน
484 รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้ในการสร้างเสริมวินัยของนักเรียนโรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่ / ชัยวุฒิ คมประดิษฐ์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนลองวิทยา
วิจัยปฏิบัติการ
นักเรียน -- แพร่ -- วินัย
485 รูปแบบของรัฐบาลและการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและอินโดนีเซีย ระหว่างปี 1960-1990 / นาคร มุกุระ / 2539 /Full Text
Subject
การเมืองเปรียบเทียบ
รัฐบาล -- ไทย
รัฐบาล -- อินโดนีเซีย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
อินโดนีเซีย -- การเมืองและการปกครอง
486 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และเซลวิทยาของว่านสี่ทิศ / ดวงทิพย์ วิทยศักดิ์ / 2539 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ -- กายวิภาค
ว่านสี่ทิศ -- เซลล์วิทยา
487 ลักษณะบุคลิกภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ปวยจิตเวชในภาคเหนือ / รจเรข อินทโชติ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
บุคลิกภาพ
พยาบาล -- พฤติกรรม
จิตเวชศาสตร์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
488 ลักษณะและพัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเทศบาลเมืองพะเยา ระหว่าง พ.ศ. 2517-2538 / ไพลิน เขื่อนทา / 2539 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- พะเยา
เทศบาล -- พะเยา
489 ลูกบดเนื้อเซอร์โคเนียสำหรับหม้อบดเซรามิก / เพียงใจ ศรีมหาโกศล / 2539 /Full Text
Subject
เซอร์โคเนีย
เครื่องเคลือบดินเผา -- เครื่องมือและอุปกรณ์
490 วงจรแปลงอิมพีแดนซ์ค่าลบแบบไบ-ซีมอสและการประยุกต์ / ธิษัณย์ พลทรัพย์ / 2539 /Full Text
Subject
วงจรรวม
วงจรไฟฟ้า
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ทรานซิสเตอร์
491 วงชีวิตของพยาธิหัวหนาม Moniliformis dubius Meyer 1933 ในหนูขาวใหญ่ / ปัญญา แซ่หุง / 2539 /Full Text
Subject
พยาธิหัวหนาม
หนู
492 วัฒนธรรมทางการเมืองของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / วันเพ็ญ บุญยืน / 2539 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
การเมือง
493 วัฒนธรรมทางการเมืองของนายทหารชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ / ชูเอก ฉายา / 2539 /Full Text
Subject
ทหาร -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
การเมือง
494 วัฒนธรรมองค์การในระบบราชการไทย : กรณีศึกษาข้าราชการกรมการปกครอง จังหวัดเชียงใหม่ / สุกิติ มณเฑียรทอง / 2539 /Full Text
Subject
กรมการปกครอง -- ข้าราชการ
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
ระบบราชการ -- ไทย
495 วิเคราะห์โครงการที่เป็นนวัตกรรมการศึกษานอกระบบ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / จันโท ทนละมี / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลาว
นวัตกรรมทางการศึกษา -- ลาว
496 วิเคราะห์ผลตอบแทนของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / คมสัน คุปตานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
การลงทุน -- แม่เมาะ (ลำปาง)
พลังงานไฟฟ้า
ต้นทุนการผลิต
497 วิเคราะห์อวัจนสารในวรรณคดีร้อยกรองจากหนังสือภาษาไทยชุดวรรณวิจักษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / พิมพ์นิภา เด่นแก้ว / 2539 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
498 วิถีการปรับแก้และการปรับทางจิตสังคมของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ / 2539 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- การรักษา -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
การปรับตัว (จิตวิทยา)
Dissertations, academic -- nursing
499 วิธีการปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยการเรียนเป็นกลุ่มใหญ่กับการเรียนด้วยตนเอง / สายใจ จงตระกูลศิริ / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน -- เชียงแสน (เชียงราย)
500 วิธีการวิเคราะห์และการเปลี่ยนแปลงสารคล้ายไซโตไคนินในช่วงก่อนแตกใบอ่อน และออกดอกในยอดลำไยพันธุ์ดอ / โรจน์รวี ภิรมย์ / 2539 /Full Text
Subject
ลำไย -- พันธุ์
ไซโตไคนิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28