ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจจังหวัดน่าน ในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2538 / ธนเดช ประสานเสียง / 2539 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง
ตำรวจ -- น่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
462 พฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของชาวชนบทภาคเหนือ / พัชรี ยุติธรรม / 2539 /Full Text
Subject
อาหาร
ชาวชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประชากรในชนบท
463 พฤติกรรมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมด้านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ชมพูนุท ร่วมชาติ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
464 พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ ที่มีอายุ 18-20 ปี ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2538 / วัชรพล ลัดพลี / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ -- นักศึกษา
การเลือกตั้ง
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
465 พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งของอาจารย์และข้าราชการในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ในการเลือกตั้งทั่วไป ปี 2538 / สมวงค์ ทิพย์ประจักษ์ / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ -- อาจารย์
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
466 พฤติกรรมของกลุ่มหนุ่มสาวในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2538 : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / จิราวรรณ จงสุทธนามณี / 2539 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงราย
วัยรุ่น -- เชียงราย -- พฤติกรรม
467 พฤติกรรมของครูผู้สอนตามความคาดหวังของผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนในโรงเรียนพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย / สีหนาท โชตยาสีหนาท / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนพญาเม็งราย
ครู -- เชียงราย -- พฤติกรรม
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย
468 พฤติกรรมของควาญช้าง / วราภรณ์ กอบฝั้น / 2539 /Full Text
Subject
ควาญช้าง -- พฤติกรรม
ควาญช้าง
469 พฤติกรรมของนกเป็ดแดง (Dendrocygna javanica) ขวัญจิต ทองเพชร / ขวัญจิต ทองเพ็ชร / 2539 /Full Text
Subject
นกเป็ดแดง -- พฤติกรรม
นกเป็ดแดง
470 พฤติกรรมของผู้ขอเอาประกันที่มีกรมธรรม์มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ : กรณีศึกษาบริษัทประกันหนึ่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรพัฒน์ วัฒนากูล / 2539 /Full Text
Subject
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
471 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขต 6 / กมลทิพย์ ตั้งหลักมั่นคง / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- พฤติกรรม
ผู้นำ
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Dissertations, academic -- Nursing
Leadership
472 พฤติกรรมและการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชนบท / เดชา เส็งเมือง / 2539 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- อุตรดิตถ์
ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต
ชาวชนบท -- อุตรดิตถ์
473 พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในอำเภอเมือง จังหวัดน่าน / จันทร์แรม ทองศิริ / 2539 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ
Dissertations, academic -- Publichealth
Sex behavior -- In adolescence
474 พฤติกรรมเหมาะสมในการแสดงออกและพลังอำนาจในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไป / จงกลณี ศรีจักรโคตร / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- พฤติกรรม
การพยาบาล
โรงพยาบาล
475 ภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในยุคโลกาภิวัตน์ / วีระเดช สมวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
ผู้นำ
กำนัน -- พะเยา
476 ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์ธาดา สุภาแสน / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- ฝาง (เชียงใหม่)
ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้นำ
477 ภาวะผู้นำของหัวหน้าภาควิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามการรับรู้และคาดหวังของผู้บริหารและผู้สอน / พีรวรรณ สุนทรวิภาต / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
ผู้นำ
478 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- พิษณุโลก -- โภชนาการ
ผู้บริโภค -- พิษณุโลก
479 มูลเหตุจูงใจในการหลบหนีเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่าด้านอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุภักดิ์ เศวตวิษุวัต / 2539 /Full Text
Subject
คนต่างด้าว -- พม่า
การเข้าเมืองและการออก -- แม่ฮ่องสอน
ผู้ลี้ภัยชาวพม่า
480 ยาเสพติดกับปัญหาภาพลักษณ์รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา / วีระชัย สัจจาลักษณ์ / 2539 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
รัฐบาล -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง, 2539


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28