ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 ผลของโสนอัฟริกันที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวสาลี ในระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี / นิทัศน์ สิทธิวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
ข้าวสาลี -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
โสนแอฟริกัน
442 ผลของอุณหภูมิรากที่มีต่อการเจริญเติบโตของลิ้นจี่ / ชิติ ศรีตนทิพย์ / 2539 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเจริญเติบโต
ราก
อุณหภูมิ
443 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโภชนาการของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการต่อบทเรียน / สายรุ้ง พุ่มตระกูล / 2539 /Full Text
Subject
โภชนาการ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
444 ผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยวิธีการเรียนแบบรอบรู้ / ถวิล ต๊ะตา / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
445 ผลสืบเนื่องจากการขายที่ดินของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / เสาวนีย์ เมฆานุพักตร์ / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
ที่ดิน -- หางดง (เชียงใหม่)
446 ผลิตภาพของแปลงหญ้ารูซี่ภายใต้การปลูกในระหว่างแถบกระถิน / จรูญโรจน์ จันทรศิริ / 2539 /Full Text
Subject
หญ้า
พืชอาหารสัตว์
447 ผู้หญิงสามัญชนในเมืองแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยรัชกาลที่ 3-5 / ตวงทอง เหล่าวรรธนะกูล / 2539 /Full Text
Subject
สตรี -- ไทย (ภาคกลาง) -- ประวัติ
สตรี -- การดำเนินชีวิต
สตรี -- ไทย (ภาคกลาง) -- ภาวะสังคม
สตรี -- ไทย (ภาคกลาง) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-
448 พนักงานฝ่ายปกครองกับการควบคุมการสอบสวนคดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดภาคเหนือตอนบน / ก่อพงษ์ ชัยดรุณ / 2539 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ข้าราชการฝ่ายปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอำเภอ
449 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่าต่างๆ ในเขตศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยและหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ / เยาวนิตย์ พลพิมพ์ / 2539 /Full Text
Subject
โครงการหลวงแกน้อย
โครงการหลวงหนองเขียว
พฤกษศาสตร์ -- เชียงใหม่
ชาวเขา -- เชียงใหม่
450 พฤติกรรมการกินอาหารและศักยภาพในการเลือกชนิดอาหารของช้าง / กาญจนา ถีสูงเนิน / 2539 /Full Text
Subject
ช้าง -- พฤติกรรม
ช้าง -- อาหาร
ช้าง
451 พฤติกรรมการดูแลตนเองเมื่อเจ็บป่วยของแรงงานนอกระบบในหมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนทรี ศรีโกไสย / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sick role
แรงงาน -- การดูแล -- พฤติกรรม
แรงงาน -- หางดง (เชียงใหม่)
แรงงาน -- สุขภาพและอนามัย -- หางดง (เชียงใหม่)
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
452 พฤติกรรมการดูแลนักศึกษาพยาบาลของอาจารย์พยาบาลในการสอนทางคลินิก และทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธาธณสุข / ศรีสุดา งามขำ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
Empathy
Students, nursing
Nurse clinicians
Attitude
453 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดเขตเมือง / มณฑิรา อินทะพันธ์ / 2539 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ชุมชนแออัด -- เชียงใหม่
454 พฤติกรรมการตัดสินใจในการบริหารของศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 8 / ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์ / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
ศึกษาธิการอำเภอ -- การตัดสินใจ
455 พฤติกรรมการนิเทศของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้โครงการนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / เกษม ฟุ้งกิตติกุล / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย
การนิเทศการศึกษา
ครู -- แม่ลาน้อย (แม่ฮ่องสอน)
456 พฤติกรรมการบริโภคทองรูปพรรณของปัจเจกบุคคลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรินทร์ ตนันวิจิตร / 2539 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ทอง
457 พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตการศึกษา 8 / ดำรงค์ คำจันทร์บุญเรือง / 2539 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
458 พฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นจริงและที่คาดหวัง ตามการรับรู้ของผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลำพูน / จตุรพร เชี่ยววานิช / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน -- พฤติกรรม
459 พฤติกรรมการฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐ ที่อยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดุษณี พงษ์ศิริ / 2539 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ครรภ์
460 พฤติกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยของครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ / ประทวน กลิ่นพินิจ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- อุตรดิตถ์
นักเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28