ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 ผลของกิจกรรมการเรียนแบบ เอส ที เอ ดี ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / ชัยวัฒน์ ฤทธิ์ชุมพล / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
422 ผลของกิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถ และความคิดเห็นในการเขียนย่อความภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / พิพัฒน์ งอกเสมอ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- อรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
423 ผลของดนตรีต่อการเผชิญความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก / ดรรชนี ลิ้มประเสริฐ / 2539 /Full Text
Subject
การคลอด
ดนตรี
ความเจ็บปวด
Dissertations, Academic -- Nursing
424 ผลของเทคนิคการผ่อนคลายต่อความพึงพอใจในการหลับในผู้ป่วยกระดูกขาหักที่อยู่ในเครื่องดึงถ่วงกระดูก / นำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ / 2539 /Full Text
Subject
กระดูกหัก
ขา
การนอนหลับ
Dissertations, Academic -- Nursing
425 ผลของน้ำและปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อความอยู่รอดของต้นมะม่วงในปีแรกบนที่ดอนอาศัยน้ำฝน / รุ่งทิพย์ อุทุมพันธ์ / 2539 /Full Text
Subject
มะม่วง -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
ปุ๋ยไนโตรเจน
น้ำในการเกษตร
มะม่วง -- ปุ๋ย
426 ผลของน้ำสกัดจากผงป่นแห้งของเปลือกต้นนมนาง [Pouteria cambodiana (Pierre ex Dubard) Baehni] ต่อการเปลี่ยนแปลงของต่อมน้ำนมและการหลั่งน้ำนมของหนูขาวที่ได้รับกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw and Suvatabandhu) / สุดา เสาวคนธ์ / 2539 /Full Text
Subject
นมนาง (พืช)
ต่อมน้ำนม
น้ำนม
การให้นม
กวาวเครือขาว
427 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใส่แต่งหน้าต่อผลผลิต และโปรตีนในเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ / สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ / 2539 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- เมล็ดพันธุ์
ปุ๋ยไนโตรเจน
ข้าวบาร์เลย์ -- ปุ๋ย
โปรตีน
428 ผลของโปรแกรมการงดสูบบุหรี่ในนักศึกษาชายวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี / นิทรา วรรณรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
คลินิกอดบุหรี่
นักศึกษา -- กาญจนบุรี
Dissertations, Academic -- Public Health
429 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการผ่อนคลายต่อการฟื้นสภาพของผู้ป่วยหลังทำผ่าตัดไต / สายชล จันทร์วิจิตร / 2539 /Full Text
Subject
ไต -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- พิษณุโลก
Dissertations, academic -- nursing
430 ผลของพาโคลบิวทราโซล เอททีฟอน และเบนซิลอะดีนีน ที่มีต่อการออกดอก และผลของปุ๋ยยูเรียที่มีต่อการแตกใบอ่อนของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย / วัชระพล สิงหากัน / 2539 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- พันธุ์
ลิ้นจี่ -- ปุ๋ย
431 ผลของแมทริกซ์ที่มีต่อการวิเคราะห์ธาตุปริมาณน้อยในตัวอย่างดิน ด้วยวิธีไอโซโทปเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ / รัชนีกร ขันธพัทธ์ / 2539 /Full Text
Subject
รังสีเอกซ์
ดิน -- การวิเคราะห์
แมตริกซ์
ไอโซโทปเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์
432 ผลของโมเดลสภาพแวดล้อมต่อระดับโมติเวชันของความก้าวร้าวและความขัดแย้งในช้าง / จิรพันธ์ ศรีรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
ช้าง -- จิตวิทยา
ความก้าวร้าว
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
การจูงใจ (จิตวิทยา)
433 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความผาสุกในชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวที่ได้รับเคมีบำบัด / จุฑากานต์ กิ่งเนตร / 2539 /Full Text
Subject
มะเร็งเม็ดเลือดขาว -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความสุข
การรักษาด้วยยา
Dissertations, Academic -- Nursing
434 ผลของระยะปลูกที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของใบยาสูบที่ใช้พันซิการ์ / เอกรัตน์ ชโนวรรณะ / 2539 /Full Text
Subject
ยาสูบ
435 ผลของลำดับช่วงการสอบที่มีต่อค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบและโค้งอินฟอร์เมชั่นของแบบทดสอบ เมื่อมีการสอบต่อเนื่องกันหลายฉบับ / ปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์ / 2539 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พิจิตร
436 ผลของสภาพร่มเงาและการขาดน้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกาแฟอราบิก้า พันธุ์คาติมอร์ / ณรงค์ มีชูวาศ / 2539 /Full Text
Subject
กาแฟ -- พันธุ์
กาแฟ -- การเจริญเติบโต
437 ผลของสารเคลือบผิวที่บริโภคได้ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย / ชินพันธ์ หาภา / 2539 /Full Text
Subject
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
ลิ้นจี่ -- พันธุ์
ลิ้นจี่ -- การเก็บเกี่ยว
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
438 ผลของสารสกัดจากดอกอัญชันต่อโครโมโซมของคนในหลอดทดลอง และการเกิดไมโครนิวเคลียสในหนู / เพ็ญศิริ พุ่มท่าอิฐ / 2539 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อัญชัน
ไมโครนิวเคลียส
หนู
Dissertations, academic -- Anatomy
Micronucleus tests
Oncogenes
Animals, laboratory -- Rat
439 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรแปดชนิดต่อการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชและโรคผิวหนังที่คัดเลือก / ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว / 2539 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
พืชสมุนไพร
สมุนไพร
เชื้อรา
โรคพืช
ผิวหนัง -- โรค
440 ผลของสารสกัดจากหนอนตายหยากและสารภีต่อแมลงศัตรูของผักคะน้า / วุฒิกรณ์ รอดความทุกข์ / 2539 /Full Text
Subject
สมุนไพร
แมลงศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง
ผักคะน้า
หนอนตายหยาก (พืช)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28