ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 ผลการใช้กิจกรรมที่คัดเลือกในการสอนอ่านจับใจความภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จุฑารัตน์ เดชวงศ์ญา / 2539 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
402 ผลการใช้ชุดการสอนหลักภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สำราญ คำอ้าย / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
403 ผลการใช้ชุดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / กฤษณา ศรีกอก / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
404 ผลการใช้โปรแกรมกระตุ้นการดูดกลืนในทารกคลอดก่อนกำหนด ต่อความพร้อมและประสิทธิภาพในการดูดนม / ชลลดา ภูมิผล / 2539 /Full Text
Subject
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- เชียงใหม่
ทารก -- โภชนาการ
น้ำนมคน
Pediatric nursing
Infant, Premature -- Chiang Mai
Infant nutrition
Milk, Human
Breast feeding
Dissertations, Academic -- Nursing
405 ผลการใช้โปรแกรมป้องกันและควบคุมการติดเชื้อต่ออุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการสวนคาสายสวนปัสสาวะหอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลนครพิงค์ / รัชนีย์ วงค์แสน / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Urinary tract infection
Catheterization
Intensive care units
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ -- โรค -- การป้องกันควบคุม
ทางเดินปัสสาวะ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
406 ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรมด้านความมีระเบียบวินัย และการตรงต่อเวลาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แบบประเมินและผู้ประเมินต่างกัน / พัชรีย์ จินดาหลวง / 2539 /Full Text
Subject
วินัย
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- วินัย
วินัยในโรงเรียน
การตรงต่อเวลา
407 ผลการเรียนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนตามวิธีของนุซุม / วราลักษณ์ อินต๊ะวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
408 ผลการเรียนและความคิดเห็นของนักศึกษาประเภทวิชาคหกรรม พาณิชยกรรม และศิลปหัตถกรรม ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 1 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี / ภาวดี มูลไชยสุข / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- สิงห์บุรี
409 ผลการอ่านซ้ำที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ อัตราความเร็ว และการจำคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / ประลอง ครุฑน้อย / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
410 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำเย็นและน้ำธรรมดา ร่วมกับการใช้พัดลมในผู้ป่วยบาดเจ็บศรีษะที่มีไข้สูง / สุวรรณี ทาอ่อน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพุทธชินราช
ศีรษะบาดเจ็บ -- การรักษาโรค -- พิษณุโลก
ไข้ -- การรักษา
การรักษาด้วยน้ำ
Dissertations, academic -- nursing
Fever
Head injuries
411 ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เพ็ญศรี รุจาคม / 2539 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
412 ผลของการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายที่มีต่อความสามารถในการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / เอกรัฐ อินทร์แสง / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
เรียงความ
ภาษาอังกฤษ -- อรรถศาสตร์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
413 ผลของการใช้เทปนิทานในวิชาศิลปศึกษา ที่มีต่อพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / ยุติกร คำแก้ว / 2539 /Full Text
Subject
เทปบันทึกเสียง
นิทาน
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
414 ผลของการดูแลสุขภาพอนามัยที่บ้านต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน / พรทิวา อินทร์พรหม / 2539 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Nursing
415 ผลของการนำพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชมภารี ชมภูรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
ประกันรถยนต์ -- เชียงใหม่
กฎหมายประกันภัย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
416 ผลของการฝึกการแก้ปัญหาต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง ด้านสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล / ศรีสุดา แซ่ลิ่ม / 2539 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล -- สุขภาพจิต
สุขภาพจิต
Dissertations, Academic -- Nursing
417 ผลของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ศรีปาน อ่วมแจง / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- อุตรดิตถ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- อุตรดิตถ์
418 ผลของการสอนเรื่องโรคเอดส์ต่อความเชื่อและพฤติกรรมเสี่ยงในการได้รับเชื้อเอชไอวี (HIV) ของนักเรียนพลตำรวจ โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ลำปาง / จงกลลักษณ์ จันทรศัพท์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ลำปาง
โรคเอดส์
ตำรวจ -- ลำปาง
Dissertations, Academic -- Public health
419 ผลของการสอนสุขศึกษาเป็นรายกลุ่มโดยใช้แผ่นพับในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มาลี สุดสวนสี / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
สุขศึกษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ผู้สูงอายุ -- สันทราย (เชียงใหม่) -- สุขภาพ
ความดันเลือดสูง
แผ่นพับ
420 ผลของการหมุนเวียนน้ำชะขยะต่อลักษณะของน้ำชะขยะและองค์ประกอบของกาซจากการฝังกลบขยะแบบไร้ออกซิเจนและกึ่งออกซิเจน / ปราโมทย์ น้อยท่าช้าง / 2539 /Full Text
Subject
การฝังกลบขยะ
ขยะ
น้ำฝน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28