ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าเสื้อผ้าของกลุ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น จากห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / วันชัย เหมะประสิทธิ์ / 2539 /Full Text
Subject
เสื้อผ้า -- การตลาด -- เชียงใหม่
เสื้อผ้า -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
เสื้อผ้า -- ราคา -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
เด็ก -- การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
382 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนพื้นที่สูง ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : กรณีศึกษาพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮกิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / จรรยา สระมัจฉา / 2539 /Full Text
Subject
โครงการหลวงแม่แฮ
ยาเสพติด -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ยาเสพติด -- แม่วาง (เชียงใหม่)
383 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ / เรืองฤดี อุดมอนุสรณ์ / 2539 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
การลงทุน -- เชียงใหม่
หุ้นและการเล่นหุ้น
384 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลักลอบเข้าเมืองของคนสัญชาติพม่า : กรณีศึกษาอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / สุพจน์ แสงเพชร / 2539 /Full Text
Subject
คนต่างด้าว -- พม่า
การเข้าเมืองและการออก -- แม่สาย (เชียงราย)
ผู้ลี้ภัยชาวพม่า
385 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ / พึงพิศ แก้วเพ็ชร์ / 2539 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
การลงทุน
หุ้นและการเล่นหุ้น
386 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของเกษตรกร เกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นผักหวานป่าในอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / นพคุณ บุญปลอด / 2539 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ฮอด (เชียงใหม่)
ผักหวานป่า
เกษตรกร -- ฮอด (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- ฮอด (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
การสื่อสารทางการเกษตร -- ฮอด (เชียงใหม่)
387 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร : กรณีศึกษา ธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนัย เลาหวิวัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
388 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออับละอองเกสรดาวเรืองที่เลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ / ละอองศรี พิมายกลาง / 2539 /Full Text
Subject
ดาวเรือง
389 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในเขตสาธารณสุข 7 / เฉลิมชัย ลิ้มวัฒนา / 2539 /Full Text
Subject
สุขภาพ
บุคลากรสาธารณสุข -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- สุขภาพ
390 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / เรืองฤทธิ์ ชัยยาศรี / 2539 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ฝาง (เชียงใหม่)
การติดเชื้อเอชไอวี -- ฝาง (เชียงใหม่)
391 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดวัณโรคปอด ในประชาชนอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ / สาโรจน์ ตาลผาด / 2539 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ห้วยเม็ก (กาฬสินธุ์)
392 ปัญหาการให้สินเชื่อเกษตรของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดลำปาง / ทม พุทธวงค์ / 2539 /Full Text
Subject
สินเชื่อเกษตร
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำปาง
393 ปัญหาจีนฮ่ออพยพภายใต้การควบคุมของกระทรวงมหาดไทย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / วิทยา วัชระเกียรติศักดิ์ / 2539 /Full Text
Subject
ชาวจีน -- แม่สาย (เชียงราย)
ผู้ลี้ภัยชาวจีน -- แม่สาย (เชียงราย)
จีนฮ่อ
394 ปัญหาและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อการสอนของครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดฉะเชิงเทรา / ขนิษฐา คล้ายจาด / 2539 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ครู -- ฉะเชิงเทรา
395 ผลกระทบของความเค็มที่มีต่อการเจริญเติบโตของมะม่วง / สันติ ช่างเจรจา / 2539 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเจริญเติบโต
ความเค็ม
396 ผลกระทบของปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม และจุลธาตุต่อคุณภาพและผลผลิตของส้มเขียวหวาน ที่ปลูกในดินชุดเชียงคาน / ภิญโญ ศิรินันท์ / 2539 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- ดิน
ส้มเขียวหวาน -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยฟอสเฟต
ปุ๋ยโปแตสเซียม
ดิน -- น่าน
397 ผลกระทบจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไชด์ต่อภาวะการเจ็บป่วยระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันในประชาชน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง / ไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
ระบบหายใจ
ทางเดินหายใจ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ผู้ป่วย -- แม่เมาะ (ลำปาง)
398 ผลกระทบจากการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานต่างชาติในเขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / บุญธรรม ภักดี / 2539 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- แม่สาย (เชียงราย)
คนต่างด้าว
การเข้าเมืองและการออก -- แม่สาย (เชียงราย)
399 ผลกระทบจากสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่มีต่อธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / มานิต ศิริมหาราช / 2539 /Full Text
Subject
สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
โรงแรม -- เชียงใหม่ -- ค่าใช้จ่าย
โรงแรม -- เชียงใหม่ -- รายได้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)
400 ผลการใช้กระบวนการนิเทศภายในโดยคณะครูมีส่วนร่วมในกลุ่มโรงเรียนพิมาย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ / ประโยชน์ เจริญยุทธ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนพิมาย
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรางค์กู่
การนิเทศการศึกษา
ครู -- ศรีสะเกษ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28