ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การคาดคะเนความงอกและการเจริญเติบโตของต้นอ่อนเมล็ดข้าวบาร์เลย์โดยใช้ดัชนีความแข็งแรงของเมล็ด / ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ / 2539 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- เมล็ดพันธุ์
การงอกของเมล็ด
เมล็ดพันธุ์ -- การเจริญเติบโต
กล้า
22 การจัดการกับความขัดแย้งของชุมชนชนบทเชียงใหม่ / ปทุมรัตน์ ต่อวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
ความขัดแย้งทางสังคม -- เชียงใหม่
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล -- เชียงใหม่
23 การจัดการเรียนแบบรอบรู้ตามเกณฑ์ โดยใช้วิธีสอบแบบเอกัตภาพสำหรับทักษะคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา / สมฤกษ์ พอกจันทร์ / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
24 การจัดการสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 8 / วรพงษ์ สันติวงค์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ เขตการศึกษา 8
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
25 การจัดการอาชีวศึกษาระบบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคลำปาง จังหวัดลำปาง / มงคล วานิกร / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
การศึกษาทางอาชีพ -- ลำปาง
26 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็ก ในสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / จิราพร วงศ์ใหญ่ / 2539 /Full Text
Subject
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
เด็ก -- การเจริญเติบโต
พัฒนาการของเด็ก
สถานเลี้ยงเด็ก -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
27 การจัดความสัมพันธ์ของอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน (กรณีศึกษาสายจ่าย MSS-6-2 ของระบบการจ่ายพลังงานไฟฟ้าในเวียงจัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) / พัน วิละวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
เครื่องมือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร
รีเลย์
ไฟฟ้า
28 การจัดหลักสูตรและการสอนวิชางานช่างพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน / พิชพร ถาวรรุ่งกิจ / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร
การศึกษาทางการช่าง -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
29 การจำแนกกลุ่มพันธุ์ปทุมมาจากแบบแผนของไอโซไซม์ / กัญจนา แซ่เตียว / 2539 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- พันธุ์
ปทุมมา -- พันธุศาสตร์
ไอโซไซม์
30 การใช้กรณีตัวอย่างจากข่าวหนังสือพิมพ์ในการสอนจริยศึกษาแก่นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สมคิด สืบแจ้ / 2539 /Full Text
Subject
จริยศึกษา
ข่าว
หนังสือพิมพ์
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
31 การใช้กากเรปซีดเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารสัตว์ปีก / ไพฑูรย์ พาสพิษณุ / 2539 /Full Text
Subject
โปรตีน
สัตว์ปีก -- อาหาร
เรปซีด
32 การใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติเพื่อพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกของเด็กปฐมวัย รัศนี เชื้อเจ็ดตน / รัศมี เชื้อเจ็ดตน / 2539 /Full Text
Subject
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงราย -- พฤติกรรม
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- พฤติกรรม
33 การใช้เกมคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สมพร ปัญญาเหล็ก / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
เกม
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
34 การใช้ชุดกิจกรรมทางภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา ของนักเรียนชาวเขาระดับก่อนประถมศึกษา / สายสวลี วิทยาภัค / 2539 /Full Text
Subject
ภาษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษา -- การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
ชาวเขา -- การศึกษา -- น่าน
การศึกษาขั้นอนุบาล -- น่าน
35 การใช้ชุดกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / ยุทธพงศ์ ศิรินันท์ / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดสร้างสรรค์
36 การใช้ชุดกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / สานิตย์ โลหะ / 2539 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- แพร่
37 การใช้ชุดฝึกกิจกรรมนาฏศิลป์ด้วยตนเองสำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / จารุณี ลิมปนานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
การสอนรายบุคคล
นาฏศิลป์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ครู -- เชียงใหม่
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
38 การใช้ชุดฝึกเพื่อเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / กนกพร เทพคำ / 2539 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
39 การใช้ซิงค์ไฮดรอกซีสแตนเนตและซิงค์สแตนเนตเป็นสารลดการติดไฟในพลาสติก / อรรณนพ ชินสุทธิประภา / 2539 /Full Text
Subject
พลาสติก
สารทนไฟ
ซิงค์ไฮดรอกซีสแตนเนต
ซิงค์สแตนเนต
40 การใช้เทคนิคการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / สำราญ สังคีรี / 2539 /Full Text
Subject
แบบเรียนสำเร็จรูป
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
การอ่าน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28