ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 ปัจจัยที่ทำนายการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ยามรักษาการณ์ / สุภาภรณ์ กรุดทอง / 2539 /Full Text
Subject
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
พนักงานรักษาความปลอดภัย -- เชียงใหม่
362 ปัจจัยที่ทำให้กลุ่มนวรัฐพัฒนาได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกเทศบาลนครเชียงใหม่แบบยกทีม ปี 2538 / ประจัญ ปัญญาแก้ว / 2539 /Full Text
Subject
กลุ่มนวรัฐพัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาล
เทศบาล -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
363 ปัจจัยที่ทำให้เกิดดอกเบี้ยค้างรับของเงินกู้ประจำ : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ / สุรพล ไหลมี / 2539 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ -- เชียงใหม่
ดอกเบี้ย
เงินกู้
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
364 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งประเภทซิตี้คาร์ / ธัญญพล ตั้งสถาพร / 2539 /Full Text
Subject
รถยนต์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
365 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการสินเชื่อ เพื่อการเช่าซื้อรถยนต์นั่งในจังหวัดเชียงใหม่ / กรวรรณ วัฒนชัย / 2539 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
366 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะในกรณีการค้าอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ / นิยม บุญสิงห์ / 2539 /Full Text
Subject
อสังหาริมทรัพย์ -- ภาษี -- เชียงใหม่
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ธุรกิจของเอกชน -- ภาษี
367 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ / บุญศรี ตรีหิรัญกุล / 2539 /Full Text
Subject
การลงทุน
หลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
368 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าเป็นสมาชิกสมาคมชาวไร่อ้อยของเกษตรกรชาวไร่อ้อย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง / มงคล ผัดผล / 2539 /Full Text
Subject
อ้อย
เกษตรกร -- เกาะคา (ลำปาง)
สมาคมชาวไร่อ้อย
369 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการประกันสุขภาพของเกษตรกร ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ / ชรินทร์ ห่วงมิตร / 2539 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
เกษตรกร -- ลาดยาว (นครสวรรค์)
370 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้เงินกู้ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / ปรีชา แฮรี / 2539 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร -- แม่ทะ (ลำปาง)
หนี้ -- แม่ทะ (ลำปาง)
เกษตรกร -- แม่ทะ (ลำปาง)
เงินกู้
371 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้รถไถเดินตามของเกษตรกร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู / สุภาวดี หาญเชิงชัย / 2539 /Full Text
Subject
รถไถนา
แทรกเตอร์
เกษตรกร -- ศรีบุญเรือง (หนองบัวลำภู)
372 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการพัฒนาป่าชุมชน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / เชาวลิต รอบรู้ / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
โครงการพัฒนาป่าชุมชน
373 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการปลูกป่าชุมชนของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาป่าไม้เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ / วัชรีพร นนทจิตร / 2539 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- เพชรบูรณ์
โครงการพัฒนาป่าไม้เขาค้อ
เกษตรกร -- เพชรบูรณ์
374 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกลือเสริมไอโอดีนของประชาชน อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน / ถนัด ใบยา / 2539 /Full Text
Subject
ไอโอดีน
คอพอก
สันติสุข (น่าน) -- ประชากร
Dissertations, Academic -- Public health
375 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการเลี้ยงสุกรในจังหวัดน่าน / จรัล เล็กสกุลดิลก / 2539 /Full Text
Subject
สุกร -- การเลี้ยง
เทคโนโลยีการเกษตร -- น่าน
376 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ / ทรงสวัสดิ์ ราษี / 2539 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- บึงบูรพ์ (ศรีสะเกษ)
377 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดลำพูน / อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ / 2539 /Full Text
Subject
ความจน -- ลำพูน
รายได้
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
378 ปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ฟันผุของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์ดูแลเด็กเล็ก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ / วสิน เทียนกิ่งแก้ว / 2539 /Full Text
Subject
ฟันผุในเด็ก -- อ่าวลึก (กระบี่)
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- อ่าวลึก (กระบี่)
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน -- อ่าวลึก (กระบี่)
379 ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้จัดชั้นของธนาคารพาณิชย์หนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / นเรศวร์ สุกัณศีล / 2539 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
380 ปัจจัยที่มีผลในการใช้สินเชื่อแพคกิ้งเครดิตเพื่อการส่งออก ของผู้ส่งออกในจังหวัดเชียงใหม่ / ต่อศักดิ์ คำแสน / 2539 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
การควบคุมสินค้าขาออก -- เชียงใหม่
สินค้าออก -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28