ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 บริโภคนิสัยกับการเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับของประชาชน บ้านแม่ขานหลังถ้ำ ตำบลสองแคว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / เทพินทร์ คุณโลก / 2539 /Full Text
Subject
บริโภคนิสัย
โรคพยาธิใบไม้ในตับ
บ้านแม่ขานหลังถ้ำ (เชียงใหม่)
จอมทอง (เชียงใหม่) -- ประชากร
342 บุคลิกภาพและภูมิหลังครอบครัวของผู้ต้องหาคดีข่มขืน / เบญจวรรณ สามสาลี / 2539 /Full Text
Subject
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
บุคลิกภาพ
ผู้ต้องหา -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
การข่มขืน
Dissertations, Academic -- Nursing
343 แบบของผู้นำและความสามารถในการบริหารงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์กระทรวงสาธารณสุข / พิชญา ศรีเกลื่อนกิจ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
ผู้นำ
ความสามารถ
โรงพยาบาล
344 แบบแผนสุขภาพของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ / วันเพ็ญ วงศ์จันทรา / 2539 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่ -- สุขภาพ
สถานสงเคราะห์คนชรา -- เชียงใหม่
345 ประยุกต์การวิเคราะห์การถดถอยสำหรับข้อมูลแบบช่วงเวลา / พัฒนาภรณ์ จิตรักษ์ / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
346 ประสิทธิผลการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ / ชูเกียรติ ศิรเทพประไพ / 2539 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
บริการทางการแพทย์ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
บริการสังคม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
347 ประสิทธิภาพการสืบพันธุ์ของโค และสุกร ภายหลังการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน / ศุภมิตร เมฆฉาย / 2539 /Full Text
Subject
โค -- การสืบพันธุ์
สุกร -- การสืบพันธุ์
ฮอร์โมนเทสทอสเตอร์โรน
348 ปรัชญา วัตถุประสงค์และการนำไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ / ดวงเดือน ศรีพัฒนกุล / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, Academic -- Nursing
349 ปรากฎการณ์ฮอลล์ในแผ่นฟิล์มทองแดงที่เตรียมได้จากการสปัตเตอร์ / ไพโรจน์ เอกอุฬาร / 2539 /Full Text
Subject
ปรากฏการณ์ฮอลล์
ทองแดง
สปัตเตอริง (ฟิสิกส์)
350 ปัจจัยเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ธนศักดิ์ ตันตินาคม / 2539 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคา
351 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้สนามกอล์ฟของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / ไทว์ บุญเฉลย / 2539 /Full Text
Subject
สนามกอล์ฟ -- การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
352 ปัจจัยด้านคุณลักษณของนักศึกษาพยาบาลและสภาพแวดล้อมในคลินิค ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล / รวิวรรณ พงษ์เทพ / 2539 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
บุคคลิกภาพ
การพยาบาล -- การศึกษาและการสอน
353 ปัจจัยทางจิตวิทยาในการดำเนินนโยบายต่างประเทศกับมหาอำนาจตะวันตกในคริสต์ศตวรรษที่ 19 : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีราชอาณาจักรสยามและพม่า / ทศพร กสิกรรม / 2539 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- แง่จิตวิทยา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ -- คริสตศวรรษที่ 19
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
354 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิภัท เชาวน์ลักษณ์สกุล / 2539 /Full Text
Subject
อาชญากรรม
ทรัพย์
355 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาทางการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟิลิปปินส์ในช่วง คศ.1981-1990 / อนุสรณ์ ธงไชย / 2539 /Full Text
Subject
การเมืองเปรียบเทียบ
รัฐศาสตร์
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
ฟิลิปปินส์ -- การเมืองและการปกครอง
356 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจร่วมโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรของเกษตรกร บ้านแสนคันธา ตำบลทุ่งรวงทอง กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / อินทร์โพธิ์ สิงหล / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
บ้านแสนคันธา (เชียงใหม่)
357 ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการยอมรับระบบวนเกษตรบนพื้นที่สูงของเกษตรกรบ้านแม่สาใหม่ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑามาศ มาลี / 2539 /Full Text
Subject
วนเกษตร -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรที่สูง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
บ้านแม่สาใหม่ (เชียงใหม่)
358 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับการใช้ยาแอมเฟตามีน ของประชากรวัยแรงงาน / จิตรลดา ลิ้มจำรูญ / 2539 /Full Text
Subject
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ยาเสพติด -- ลำพูน
แอมฟิตะมิน
การใช้ยา
แรงงาน -- ลำพูน
359 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของคู่สมรสที่มีบุตรยาก / จิราวรรณ ดีเหลือ / 2539 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
สามีและภรรยา
Dissertation, Academic -- Nursing
360 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ศุภโชค ปิยะสันติ์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วิจัย
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28