ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 แนวคิดเรื่องสุคติในพุทธปรัชญาเถรวาท พระเจริญ พันธุรี / เจริญ พันธุรี, ภิกขุ / 2539 /Full Text
Subject
พุทธปรัชญา
พุทธศาสนาเถรวาท
ความสุข
322 แนวทางการพัฒนาการบริหารศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของจังหวัดหนองบัวลำภู / จรูญรัตน์ ส่งศรี / 2539 /Full Text
Subject
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน -- หนองบัวลำภู -- การบริหาร
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
323 แนวทางการพัฒนาคุณภาพศูนย์วิชาการกลุ่มโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / วันทนา ไกรจิตเมตต์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
ศูนย์การเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
324 แนวทางการสร้างความพึงพอใจในงานของผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอในภาคเหนือ / ณัฐพล สุวรรณลพ / 2539 /Full Text
Subject
ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ -- ความพอใจในการทำงาน
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
325 แนวทางในการคัดสรรผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดที่พึงประสงค์ / สุทัศน์ พัทธยากร / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด -- การคัดเลือกและสรรหา
326 แนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน / พูนศักดิ์ หน่อไชย / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอป่าซาง
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน -- การบริหาร
327 แนวทางพัฒนาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / บุษบา ลออชัยรังษี / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนเทศบาล -- เชียงใหม่
328 แนวโน้มการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในอนาคต / วันไช นอละแสง / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ลาว
329 แนวปฏิบัติในการประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ เพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา / ระเบียบ ปัญญาด้วง / 2539 /Full Text
Subject
อาชีพอิสระ
โรงเรียน -- เชียงราย
330 บทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเชิงธุรกิจการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการซื้อขายที่ดินในตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / วีระชัย กระต่ายทอง / 2539 /Full Text
Subject
กำนัน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ที่ดิน -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ที่ดิน -- การจัดซื้อ
331 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในการจัดการหลักสูตรสิ่งแวดล้อมศึกษาในส่วนที่ว่าด้วยทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / พรเทพ ดวงปันสิงห์ / 2539 /Full Text
Subject
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
ทรัพยากรป่าไม้ -- แม่ฮ่องสอน
332 บทบาทของพยาบาลวิชาชีพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / พงศ์ลดา รักษาขันธ์ / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล
การติดเชื้อ
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
333 บทบาทของสถาบันครอบครัวในการถ่ายทอดความรู้ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของนิคมอุตสาหกรรม / เกสร ปาระมีแจ้ / 2539 /Full Text
Subject
ครอบครัว
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ลำพูน -- ภาวะสังคม
334 บทบาทของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบัน ของจังหวัดพะเยา / ธวัช จรัสวรภัทร / 2539 /Full Text
Subject
อาสาสมัครทหารพราน
อาสาสมัคร -- พะเยา
ไทยอาสาป้องกันชาติ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ทหารอาสารักษาดินแดน
335 บทบาทของสำนักงานจังหวัดลำพูนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร / บุญเวทย์ ศรีพวงใจ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานจังหวัดลำพูน
การแก้ปัญหา
ลำพูน -- ประชากร
336 บทบาทของสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดและความต้องการของผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับภาระงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน / สุขจิตร ไชยูปถัมภ์ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัด
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
ผู้บริหารโรงเรียน -- ขอนแก่น
ครู -- ขอนแก่น
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ขอนแก่น
337 บทวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของการจัดการป่าไม้โดยชุมชน / จันทนา สุทธิจารี / 2539 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- ลำพูน
ป่าชุมชน -- ลำพูน
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ลำพูน
338 บรรยากาศการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนป่าสัก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย / กัลยา ยงยศ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนป่าสัก
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียงแสน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
339 บรรยากาศองค์การในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน / จรัญ ธิติมูล / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน
การจัดการองค์การ
องค์การ
การศึกษาขั้นประถม -- น่าน
340 บริบทการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดพะเยา / ไมตรี สุขสอน / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พะเยา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28