ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 ทัศนคติของชาวเชียงใหม่ต่อระบบการขนส่งสาธารณะ นิรนดร์ ชวนชื่น / นิรันดร์ ชวนชื่น / 2539 /Full Text
Subject
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
302 ทัศนคติของนักศึกษาวิทยาเกษตรกรรมภาคเหนือที่มีต่อองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย / ภัทราภรณ์ ทัพบำรุง / 2539 /Full Text
Subject
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
303 ทัศนคติของนายทหารต่อทหารเกณฑ์ชาวเขาในจังหวัดเชียงใหม่ / นุปกรณ์ อุดาการ / 2539 /Full Text
Subject
ทหาร
ชาวเขา -- เชียงใหม่
304 ทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ที่มีต่อพนักงานสอบสวนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ / ศุภวรรณ ร่วมสนิท / 2539 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา
สตรี -- เชียงใหม่
305 ทัศนคติของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อพฤติกรรมทางการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัย / คมสัน ยอดสุทธิ / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- ทัศนคติ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย -- ทัศนคติ
306 ทัศนคติของประชาชนต่อการให้บริการของสถานีตำรวจดีเด่น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง / นิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร / 2539 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจ -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
สถานีตำรวจดีเด่น
ตำรวจ -- ห้างฉัตร (ลำปาง)
307 ทัศนคติของประชาชนต่อผู้บริหารท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีคณะเทศมนตรีเมืองน่านชุดที่ได้รับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2538 / วิโรจน์ ศิริชัยเจริญ / 2539 /Full Text
Subject
เทศบาล
การปกครองท้องถิ่น
น่าน -- เทศมนตรี
น่าน -- การเมืองและการปกครอง
308 ทัศนคติของผู้ใช้บริการศูนย์สุขภาพที่มีต่อไอศกรีมโยเกิร์ตในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พาลาภ เล็กมณี / 2539 /Full Text
Subject
ไอศกรีมโยเกิร์ต
โยเกิร์ต
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถานกายบริหาร -- เชียงใหม่
309 ทัศนคติของพนักงานต่อการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / จิระชัย ศรีสมบัติ / 2539 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
310 ทัศนคติต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / วิชัย จิรฉัตรมงคล / 2539 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- แม่สาย (เชียงราย)
สุขาภิบาล -- การเลือกตั้ง -- แม่สาย (เชียงราย)
311 ทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชาวเขาเผ่าอีก้อ หมู่บ้านผาหมี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย / วันเพ็ญ ชวรางกูร / 2539 /Full Text
Subject
อีก้อ -- เชียงราย -- กิจกรรมทางการเมือง
บ้านผาหมี (เชียงราย)
312 ทัศนะของผู้ใช้บริการต่อระบบงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ / กัญจนา กลิ่นทอง / 2539 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
313 ทัศนะของผู้นำท้องถิ่นต่อองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย / ชูชาติ กีฬาแปง / 2539 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ผู้นำชุมชน -- เชียงราย
314 ทัศนะของพนักงานฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือต่อการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชน / วิทูร ทาบโลหะ / 2539 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
315 ทัศนะของแรงงานไทยในจังหวัดลำปางต่อการไปทำงานต่างประเทศ / อมรศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ / 2539 /Full Text
Subject
แรงงาน -- ลำปาง
316 เทคนิคการทำให้เรียบโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่สามครั้ง / รัชนี แซ่ลิ่ม / 2539 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
สถิติพยากรณ์
317 นโยบายของรัฐต่อชาวเขาในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ธรรมนูญ แก้วอำพุท / 2539 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- นโยบายของรัฐ
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
318 นโยบายความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับผลที่มีต่อความมั่นคงตามชายแดนไทย-พม่า / สายัณห์ เมืองศรี / 2539 /Full Text
Subject
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไทย -- เขตแดน
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
319 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือกับการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอาชญากรรมในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / วรภัทร์ วัฒนวิศาล / 2539 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
อาชญากรรม -- ลำพูน
นิคมอุตสาหกรรม -- ลำพูน
ตำรวจ -- ลำพูน
แรงงาน -- ลำพูน
320 แนวคิด นโยบาย วัตถุประสงค์และกระบวนการการศึกษา สำหรับผู้ปกครองของสมาคมผู้ปกครองและครู / จินตนา ธิปัน / 2539 /Full Text
Subject
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน -- เชียงใหม่
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- เชียงใหม่
นโยบายการศึกษา -- เชียงใหม่
สมาคมผู้ปกครองและครู


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28