ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคม ความหวัง และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่เข้ารับการบำบัด ณ วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี / มารยาท วงษาบุตร / 2539 /Full Text
Subject
วัดพระบาทน้ำพุ
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลพบุรี
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
282 ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตประชาธิปไตยกับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านภายในบ้าน โรงเรียนและสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / พิมพ์ใจ คำก้อน / 2539 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา -- แบบทดสอบ
ประชาธิปไตย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
บ้านกับโรงเรียน
283 ความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในตนเองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ประสิทธิ์ สายชมภู / 2539 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- วินัย
การควบคุมตนเอง
วินัยในโรงเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
พฤติกรรมการเรียน
จิตวิทยาการศึกษา
284 ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับประสบการณ์การเล่นพื้นบ้านไทย / รัตนา มณีจันสุข / 2539 /Full Text
Subject
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงราย
การแก้ปัญหา
การละเล่น
285 ความสามารถในการตัดสินใจของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากการสอนโดยการสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นกระบวนการตัดสินใจ / วันโชค ขวัญเมือง / 2539 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การตัดสินใจ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แพร่
286 ความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยต่ำ ภายหลังจากการสอนตามกระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้ / มัณฑนี อยู่เย็น / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
287 ความหลากหลายของแพลงตอนพืชและคุณภาพน้ำในคูเมืองเชียงใหม่ ปี 2538 / ธเนศ วงศ์ยะรา / 2539 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
คู -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ
288 ค่านิยม และพฤติกรรมในการใช้วจีทุจริตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปานทิพย์ ธนะศรี / 2539 /Full Text
Subject
ค่านิยม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การพูด
289 คุณภาพน้ำและการกระจายของแพลงตอนพืชในอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / หทัยทิพย์ ใครบุตร / 2539 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืช
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ
อ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว (เชียงใหม่)
290 เครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้นำการเกษตรของชุมชนชนบทภาคเหนือ / สุนันทรา พุทธิมา / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การรวมกลุ่ม
ชาวชนบท -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การรวมกลุ่ม
ผู้นำชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่) -- การรวมกลุ่ม
กลุ่มสัมพันธ์
291 โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / บุญช่วย โยนสนิท / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเวียงป่าเป้า
ทันตานามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา
292 โครงสร้างระดับจุลภาคของผิวของพยาธิตัวเต็มวัย Diplodiscus sp.Diesing, 1836 ในกบ และการตรวจหาตำแหน่งของแอซิดฟอสฟาเตส อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสและเอสเตอเรส / นพคุณ ภักดีณรงค์ / 2539 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
เอนไซม์
กบ
กรดฟอสฟาเทส
อัลคาไลน์ฟอสฟาเทส
เอสเตอเรส
293 จีเนติก ทรานซฟอร์เมชัน ของกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Shaw and Suvatabandhu) โดย Agrobacterium rhizogenes / วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ / 2539 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว -- พันธุ์
กวาวเครือขาว
294 จุดคุ้มทุนห้องพักให้เช่ารายเดือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชาตรี เปรมานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
หอพัก -- เชียงใหม่
หอพัก -- การเช่า -- เชียงใหม่
การลงทุน -- เชียงใหม่
295 ชนชั้นนำท้องถิ่นกับการประนอมข้อพิพาทในหมู่บ้าน : กรณีศึกษากิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / กฤษณะ พินิจ / 2539 /Full Text
Subject
ชนชั้นสูง -- แแม่ออน (เชียงใหม่)
ความขัดแย้งทางสังคม
ชนชั้นในสังคม
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่. กิ่งอำเภอแม่ออน
296 ชีววิทยา และวงชีวิตของ Cotugnia sp.Diamare, 1893 และผลกระทบของพยาธิเฮลมินท์ในไก่บ้าน / วณี ชูพงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
พยาธิตัวตืด
ไก่ -- เชียงใหม่
297 ชุดฝึกรำวงมาตรฐานสำหรับครูประถมศึกษา / วาสนา วรรณโกฎิ / 2539 /Full Text
Subject
รำวง -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ครูประถมศึกษา -- พะเยา
298 ต้นทุนต่อหน่วยของงานบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่ / กรรณิกา อินทร์ปรา / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
Hospitals -- Outpatient services
บริการทางการแพทย์ -- ต้นทุนการผลิต
โรงพยาบาล -- แพร่
299 ทหารกับการบริหารโครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / กมล เพิ่มกำลังพล / 2539 /Full Text
Subject
ทหาร
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
300 ทัศนคติของข้าราชการตำรวจในเขตเลือกตั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเลืกตั้งทั่วไปปี 2538 / ภูริทัตต์ พันธ์กุล / 2539 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28