ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูเชียงใหม่ / ดรุณี วงศ์รัตนธรรม / 2539 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูเชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
242 ความคิดเห็นของสมาชิกเกษตรกรชาวไร่อ้อยในจังหวัดสระบุรี ที่มีต่อการดำเนินงานของสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5 / ซ่อนกลิ่น ทรัพย์เวช / 2539 /Full Text
Subject
อ้อย
เกษตรกร -- สระบุรี
สมาคมชาวไร่อ้อยเขต 5
243 ความเจริญเติบโตของผลิตภาพในภาคการเกษตรของประเทศไทย / ชัยณรงค์ พูลเกษม / 2539 /Full Text
Subject
ผลิตผลเกษตร -- ไทย
ตารางปัจจัยการผลิต
244 ความชอบธรรมในสังคมการเมืองไทย : กรณีศึกษาเฉพาะอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / ก่อพงษ์ โกมลรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- การเมืองและการปกครอง
เชียงใหม่ -- ภาวะสังคม
245 ความเชื่อที่มีต่อบทบาททางสังคมของหญิง-ชายในชนบทภาคเหนือ / วันวิสาข์ โกมลกระหนก / 2539 /Full Text
Subject
สตรี -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การดำเนินชีวิต
บุรุษ -- สันกำแพง (เชียงใหม่) -- การดำเนินชีวิต
ความเชื่อ
การขัดเกลาทางสังคม
สตรีชนบท -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
สันกำแพง (เชียงใหม่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
บ้านแม่ตาด (เชียงใหม่)
246 ความตระหนักและพฤติกรรมการใช้สารระเหยในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / วัชระบูล วิเชียรศรี / 2539 /Full Text
Subject
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ยาเสพติด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
247 ความต้องการความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรผสมผสานของเกษตรตำบล ในเขตภาคเหนือตอนล่าง / พนารัตน์ พนัสจุฑาบูลย์ / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
เกษตรตำบล
เกษตรกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
248 ความต้องการด้านสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพนอกการเกษตรของเกษตรกรในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย / สุเทพ บุตรเหม / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
สินเชื่อ -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย) -- ภาวะเศรษฐกิจ
เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย) -- ภาวะสังคม
249 ความตั้งใจในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองจากสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ตระกูลไทย ฉายแม้น / 2539 /Full Text
Subject
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ยาเสพติด -- สกลนคร
แอมฟิตะมิน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สกลนคร
250 ความแตกต่างทางไอโซไซม์และผลผลิตของพันธุ์ข้าวที่ปลูกโดยชุมชนกะเหรี่ยง / ป่าน ปานขาว / 2539 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ไอโซไซม์
ข้าว -- ไทย (ภาคเหนือ)
251 ความทุกข์ทรมานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเต้านม / อัศนี วันชัย / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
เต้านม -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความทุกข์
ความเครียด (จิตวิทยา)
252 ความปรารถนาต่อการย้ายถิ่นไปเมืองใหญ่ของทายาทเกษตรกรในเขตอำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร / รังสรรค์ เครือคำ / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- โคกศรีสุพรรณ (สกลนคร)
การย้ายจากชนบทสู่เมือง
การย้ายถิ่นของแรงงาน
253 ความเป็นพิษของผงป่นแห้งและสารสกัดจากหัวกวาวเครือขาว (Pueraria mirifica Airy Shaw and Suvatabandhu) ในหนูถีบจักรโดยไมโครนิวเคลียส เทสต์และโดมิแนนท์ เลเธล เทสต์ / วสันต์ มะโนเรือง / 2539 /Full Text
Subject
กวาวเครือขาว -- พิษวิทยา
หนู
สัตว์ทดลอง
254 ความพร้อมของสถานีอนามัยในจังหวัดเชียงใหม่ในการให้บริการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีแพพสเมียร์ = Readiness of health center in Chiang Mai Province to provide Pap Smear Checking / อนงค์ สุนทรานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
สถานีอนามัย -- เชียงใหม่
ปากมดลูก -- มะเร็ง
255 ความพร้อมในด้านการบริหารบุคลากร เพื่อการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนอนุบาลเอกชน / สุพิน พรมไชย / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรงเรียนเอกชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียนอนุบาล -- การบริหารงานบุคคล
256 ความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ / ณรงค์ สงวนพงษ์ / 2539 /Full Text
Subject
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
โรงเรียนเอกชน -- เพชรบูรณ์
257 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาล -- ลำปาง
258 ความพึงพอใจในงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขต 8 / สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
259 ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกรมสุขภาพจิต / สำราญ บุญรักษา / 2539 /Full Text
Subject
กรมสุขภาพจิต
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
Dissertations, Academic -- Nursing
260 ความรู้ ความคิดเห็น และพฤติกรรมของครูเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ / ธรรมรัฐ ขันบุญ / 2539 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
ครู -- แพร่
ประชาธิปไตย
โรงเรียนประถมศึกษา -- แพร่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28