ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การหาปริมาณสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์บางตัวด้วยวิธีดิฟเฟอเรนเชียล พัลส์ โพลาโรกราฟี และออสเตอร์ยัง สแควเวฟ โวลแทมเมตรี / พรพิณ เดชสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
เคมีวิเคราะห์
โพลาโรกราฟฟีย์
โวลแทมเมตรี
222 การหาสภาวะที่เหมาะสมและความจำเพาะเจาะจงต่อซับสเตรทของแอลฟาแมนโนซิเดสจากเชื้อราที่เจริญดีที่อุณหภูมิสูงไอโซเลท AD-3S / อุมาภรณ์ ชูเกษ / 2539 /Full Text
Subject
เชื้อรา
เอนไซม์
แอลฟาแมนโนซิเดส
223 การออกแบบและจำลองระบบควบคุมความเร็วลิฟท์ด้วยฟัซซี่ลอจิก / ปราสาท สุทธิกวี / 2539 /Full Text
Subject
ลิฟต์
ฟัสซีลอจิก
การควบคุมอัตโนมัติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ระบบควบคุมป้อนกลับ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
224 การออกแบบและสร้างหม้อแปลงแยกขดลวดขนาด 10 เควีเอ ชนิดใช้ฉนวนกั้นแรงดันสูงกระแสตรง 200 เควี / ชาญชัย เดชธรรมรงค์ / 2539 /Full Text
Subject
หม้อแปลงไฟฟ้า
225 กิจกรรมการสื่อสารแบบเน้นรูปไวยากรณ์กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ / วินิตยา ประเสริฐสุนทร / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การสื่อสาร
226 ขอบเขตของตัวดำเนินการซูเปอร์โพซิชันบนปริภูมิลำดับ = Boundedness of superposition operators on some sequence spaces / พัฒนพงศ์ เทียนชัย / 2539 /Full Text
Subject
ปริภูมิลำดับ
227 ข้อพิพาทระหว่างทาสกับนายเงิน ในสมัยรัชกาลที่ 5 : ศึกษาจากคดีความและฎีกา ร.ศ.103-120 / รัชนีกร อินทโชติ / 2539 /Full Text
Subject
ทาส
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-2453
228 ความขัดแย้งในโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / ธีรวัฒน์ วุฒิคุณ / 2539 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
229 ความขัดแย้งและการจัดการกับความขัดแย้งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไปเขตภาคใต้ / มณฑิกา แก้วทองคำ / 2539 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคใต้)
230 ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พิราวรรณ วรรธนะจิตติกุล / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
บุคลากรโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
231 ความคาดหวังของประชาชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร / พิมประไพ ดิชวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เชียงใหม่ -- ประชากร
232 ความคิดทางการศึกษาของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี / คลฑารัตน์ พรหมประดู่ / 2539 /Full Text
Subject
ธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น), เจ้าพระยา, 2419-2486
การศึกษา -- ปรัชญา
การศึกษา -- ไทย -- ประวัติ
233 ความคิดทางสังคมและการเมืองของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2537 / ศรชัย แม้ประสาท / 2539 /Full Text
Subject
ประเวศ วะสี, 2474- -- ทัศนะทางการเมืองและสังคม
ปัญหาสังคม
พุทธศาสนากับปัญหาสังคม
234 ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางต่อการดำเนินงานของตลาดกลางยางพาราอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / นวรัตน์ หนูสังข์ / 2539 /Full Text
Subject
ยางพารา
ยางพารา -- การตลาด
เกษตรกร -- หาดใหญ่ (สงขลา)
235 ความคิดเห็นของเกษตรตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดตั้งสภาการเกษตรแห่งชาติ / เอื้องรัตน์ สุขผล / 2539 /Full Text
Subject
สภาการเกษตรแห่งชาติ
เกษตรตำบล -- เชียงใหม่
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
236 ความคิดเห็นของชาวเขาต่อการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตลุ่มน้ำแม่แพลม ตามโครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น / ยรรยง ศรีเจริญ / 2539 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงใหม่
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำ -- เชียงใหม่
ชาวเขา
โครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น
แม่น้ำแม่แพลม
237 ความคิดเห็นของชาวเขาที่มีต่อโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน : กรณีศึกษาพื้นที่ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน / เฉลิมศักดิ์ อุทกสินธุ์ / 2539 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- ปัว (น่าน)
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ปัว (น่าน)
238 ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับบทบาทของโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อการพัฒนาการเกษตรในท้องถิ่น / วินัย ร่องพืช / 2539 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงใหม่
ครูเกษตร -- เชียงใหม่
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
239 ความคิดเห็นของผู้ป่วยต่อการใช้ยาสมุนไพรที่ได้รับการสั่งจ่ายจากโรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร / นิศาชล ประสารสุข / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลกุดชุม
Herbs -- Therapeutic use
Patients
ยาสมุนไพร
ผู้ป่วย -- ยโสธร
240 ความคิดเห็นของผู้ป่วยประกันสังคมต่อระบบบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อำภา ดีสีปาน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28