ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จุมพร เจรีรัตน์ / 2539 /Full Text
Subject
การสรรหาบุคลากร
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล
202 การสร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง / ภคพจน์ ปวนอินตา / 2539 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
บุคลิกภาพ -- แบบทดสอบ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
203 การสร้างชุดการสอนอ่านและเขียนอักษรล้านนา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา / ศิริวรรณ ตุ้ยยวง / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร
ภาษาล้านนา -- การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
204 การสร้างชุดฝึกการเขียนสะกดคำภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / อนุชิต ประวัติสมบูรณ์ / 2539 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
205 การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานของผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กนกพรรณ ลีลาศเจริญ / กนกพรรณ ลีสาศเจริญ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Disseratations, academic -- Nursing
Job description
206 การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เอื้องทิพย์ คำปัน / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Job deseription
207 การสร้างแบบวัดคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพ / กรุณา แดงสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
พยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
208 การสร้างมุขตลกในเรื่องขำขันของล้านนา / หทัยวรรณ ไชยะกุล / 2539 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- อารมณ์ขัน
อารมณ์ขัน
209 การสร้างรูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา / ทองใบ อู่เงิน / 2539 /Full Text
Subject
การฝึกสอน
โรงเรียนประถมศึกษา
210 การสร้างเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสารภีพิทยาคม ตามการรับรู้ของอาจารย์และนักเรียน / สุเมธ เจตปิยะวัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
ประชาธิปไตย
ครู -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- กิจกรรมทางการเมือง
211 การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมเรื่องสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสุโขทัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / กัญชลิกา กลวัยกลาง / 2539 /Full Text
Subject
หนังสืออ่านประกอบ
สิ่งแวดล้อม -- หนังสืออ่านประกอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
212 การสร้างหัวของว่านมหาลาภ / พิกุล สุรพรไพบูลย์ / 2539 /Full Text
Subject
ว่านมหาลาภ
ไม้ประดับ
213 การสำรวจแร่ยูเรเนียมโดยการวัดเรดอนที่ความลึกสองระดับ / สมศักดิ์ เตชะโกสิต / 2539 /Full Text
Subject
ยูเรเนียม (แร่) -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
ยูเรเนียม (แร่) -- ธรณีวิทยา
เรดอน -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
214 การสื่อสารด้วยเสียงของนกวงศ์นกปรอด / สุรกานต์ พยัคฆบุตร / 2539 /Full Text
Subject
นกปรอด
เสียง
215 การเสนอรูปแบบการจัดตั้งหน่วยงานเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เริงชัย อาจการ / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีทางการศึกษา
โสตทัศนศึกษา
216 การหาปริมาณไนไตรต์และไนเตรตในแหนมโดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี / ชาคร ชินวงศ์อมร / 2539 /Full Text
Subject
ไนไตรต์ -- การวิเคราะห์
ไนเตรต -- การวิเคราะห์
แหนม
ไอออนโครมาโตกราฟี
217 การหาปริมาณโลหะหนักบางตัวในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำปิง และแม่น้ำกวง ปี 2538 / จันทร์ศรี ดนูนาถ / 2539 /Full Text
Subject
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แม่น้ำปิง
แม่น้ำกวง
218 การหาปริมาณโลหะหนักและสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีน บางตัว ที่ตกค้างในแม่น้ำโขงและแม่น้ำงึมในเวียงจันทน์ / ปัญญา สีมงคุน / 2539 /Full Text
Subject
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
ยากำจัดศัตรูพืช -- การวิเคราะห์
แม่น้ำ -- ลาว
แม่น้ำโขง
แม่น้ำงึม
ออร์กาโนคลอรีน
ยาฆ่าแมลง -- การวิเคราะห์
219 การหาปริมาณสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนที่ตกค้างในแม่น้ำปิง ตอนล่างและน้ำแม่กวง ปี 2538 / พรกมล สาฆ้อง / 2539 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
ยากำจัดศัตรูพืช -- การวิเคราะห์
ยาฆ่าแมลง -- การวิเคราะห์
ออร์กาโนคลอรีน
แม่น้ำ -- ไทย(ภาคเหนือ)
แม่น้ำปิง
แม่น้ำกวง
220 การหาปริมาณสารลดแรงตึงผิวประจุลบในตัวอย่างแชมพู โดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส / สุดธิดา กงทอง / 2539 /Full Text
Subject
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
แชมพู -- การวิเคราะห์
สารลดแรงตึงผิว
เคมีวิเคราะห์ -- เชิงปริมาณ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28