ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 550 รายการ จากคำว่า 2539

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา / นิศามณี ผลธัญญา, ม.ล. / 2539 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
182 การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางพฤติกรรมศาสตร์ กับการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรทางการศึกษาที่จบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / เสกสรรค์ ทองคำบรรจง / 2539 /Full Text
Subject
ทบวงมหาวิทยาลัย -- ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ -- ข้าราชการ
การวิเคราะห์เส้นโยง
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
183 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาสำหรับนักเรียนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง / สมคิด ฟูคำมี / 2539 /Full Text
Subject
วิจัยปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กะเหรี่ยง -- เชียงใหม่
184 การศึกษากระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสันทราย / แสวง อินทวงศ์ / 2539 /Full Text
Subject
วิจัยปฏิบัติการ
การอ่านขั้นประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันทราย (เชียงใหม่)
นักเรียน -- สันทราย (เชียงใหม่)
185 การศึกษาการปรับปรุงโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ / ฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา / 2539 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
186 การศึกษาการโปรแกรมจำนวนเต็ม / อุทิตย์ แก้วบุญเรือง / 2539 /Full Text
Subject
การโปรแกรมเชิงจำนวนเต็ม
การโปรแกรมเชิงเส้น
187 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนตั้งศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสุโขทัย / นพดล ยศทวี / 2539 /Full Text
Subject
การลงทุน -- สุโขทัย
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
188 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนศูนย์บริการหลังการขายเครื่องปรับอาการยี่ห้อ ยอร์ค ในจังหวัดเชียงใหม่ / ชาติชาย แซ่เตียว / 2539 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
เครื่องปรับอากาศ
ศูนย์บริการหลังการขาย
189 การศึกษาความเหมาะสมของระบบสะสมความเย็นสำหรับอาคารปรับสภาวะอากาศ / สันติชัย ลี้ยุทธานนท์ / 2539 /Full Text
Subject
เครื่องปรับอากาศ
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่ -- การใช้พลังงาน
การใช้พลังงานไฟฟ้า
190 การศึกษาชั้นดินล่างวินิจฉัยบางชนิดของดินบนพื้นที่ภูเขาในภาคเหนือของประเทศไทย / สมศักดิ์ สายตรง / 2539 /Full Text
Subject
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวิเคราะห์
191 การศึกษาชำระโคลงมังทรารบเชียงใหม่ = A Critical edition of Klong Mangtra Rop Chiang Mai / ภัทรพร นิลเศรษฐี / 2539 /Full Text
Subject
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ)
นิราศ
วรรณคดีกับประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์ในวรรณคดี
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
192 การศึกษาชีวประวัติ แนวความคิด และการพัฒนาฝ่ายบริการพยาบาลของ รองศาสตราจารย์ ปราณีต สวัสดิรักษา / เบญจมาศ บุญรับพายัพ / 2539 /Full Text
Subject
ปราณีต สวัสดิรักษา
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล -- เชียงใหม่ -- ชีวประวัติ
193 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดของผลิตภัณฑ์ฟิล์มสีในประเทศไทย : กรณีศึกษาฟิล์มสีฟูจิและโกดัก / จิโรจน์ จารุเกศนันท์ / 2539 /Full Text
Subject
ฟิล์มถ่ายภาพ -- การตลาด
194 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนและหลังการดำเนินโครงการศูนย์บริหารเงิน / อาสรา อังกาเรีย / 2539 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารและการธนาคาร -- การเงิน
การเงิน
195 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้งและโดยตำแหน่ง : กรณีศึกษาสุขาภิบาลคูคตและสุขาภิบาลลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี / สุทัศน์ วงษ์ทับทิม / 2539 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ปทุมธานี
สุขาภิบาลคูคต
สุขาภิบาลลำลูกกา
สุขาภิบาล -- การเลือกตั้ง -- ปทุมธานี
การปกครองท้องถิ่น -- ปทุมธานี
196 การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรื่อง ก่ำกาดำ ฉบับล้านนา อีสาน และไทเขิน / สดศรี ดรน้อย / 2539 /Full Text
Subject
วรรณคดีเปรียบเทียบ
วรรณกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
วรรณกรรมไทเขิน -- ประวัติและวิจารณ์
197 การศึกษาเปรียบเทียบสาขาเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออก : วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตระดับภาค / สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ / 2539 /Full Text
Subject
ตารางปัจจัยการผลิต
ไทย (ภาคตะวันออก) -- ภาวะเศรษฐกิจ
198 การศึกษาวิเคราะห์เรื่อง จันทฆาต / โขมสี แสนจิตต์ / 2539 /Full Text
Subject
วรรณกรรมพุทธศาสนา -- ประวัติและวิจารณ์
ชาดก -- ประวัติและวิจารณ์
นิทานคติธรรม
199 การศึกษาสภาพการเกษตรและความต้องการของเกษตรกรในการส่งเสริมการปลูกพืชไร่ฤดูแล้ง ในเขตอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / ปรัชญา เมษสุวรรณ / 2539 /Full Text
Subject
พืชไร่
การส่งเสริมการเกษตร -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
เกษตรกร -- พิชัย (อุตรดิตถ์)
200 การศึกษาหลักธรรมของพุทธศาสนาที่สามารถนำมาปรับใช้กับการบริหารงานบุคคลในองค์กรธุรกิจ / วิศุทธิ์ ขวัญพฤกษ์ / 2539 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
พุทธศาสนา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28