ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การสร้างแบบฝึกการอ่านการเขียนตัวอักษรล้านนาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / วิทัย พฤกษาธำรงกุล / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา -- ตัวอักษร -- แบบฝึกหัด
ภาษาล้านนา -- การอ่าน -- แบบฝึกหัด
ภาษาล้านนา -- การเขียน -- แบบฝึกหัด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
142 การสร้างแบบวัดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนในระดับประถมศึกษา / สังวาลย์ เขตคาม / 2538 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- แบบทดสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
143 การสร้างแบบวัดความวิตกกังวลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Construction of an anxiety test for upper level Mathayom Suksa students / ชวลิต คันธวงค์ / 2538 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
การวัดทางจิตวิทยา
ความวิตกกังวล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
144 การสร้างแบบสังเกตจริยธรรมในการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับนักศึกษาพยาบาลและผดุงครรภ์ / ประทิน กล่าวปิยะภมรกุล / 2538 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- แบบทดสอบ
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
145 การสร้างแบบสังเกตุคุณลักษณะวิถีชีวิตประชาธิปไตยสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา / วิภาดา วิระกุล / 2538 /Full Text
Subject
การวัดทางจิตวิทยา
ประชาธิปไตย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
146 การสร้างแบบสำรวจความสนใจในอาชีพตามทฤษฎีของฮอลแลนด์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = The construction of an occupational interest inventory based on Holland's theory for Mathayom Suksa 3 students / มานิตย์ ชัยอินทร์ / 2538 /Full Text
Subject
การวัดทางจิตวิทยา
การทดสอบทางจิตวิทยา
ความสนใจทางอาชีพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
147 การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อให้คำปรึกษาการใช้สถิติสำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ / สุพงศ์ แดงสุริยศรี / 2538 /Full Text
Subject
สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล
สังคมศาสตร์ -- วิจัย
148 การสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้หลักการเรียนแบบรอบรู้ของ จี.ดี.ฮอทชคิส ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บ้านป่าลาน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / ศฤงคาร แป้นกลาง / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สะเมิง (เชียงใหม่)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
บ้านป่าลาน (เชียงใหม่)
149 การสอนเอดส์ศึกษาโดยวิธีการใช้ปัญหาเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ภักดิ์ ภูมิมาลา / 2538 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
150 การสังเคราะห์และการหาลักษณะเฉพาะของซับสติติวเตตไซยาโนคอมเพลกซ์ของเหล็ก (II) บางตัว / นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง / 2538 /Full Text
Subject
เหล็ก -- การวิเคราะห์
สารประกอบ
151 การสำรวจหนอนพยาธิในทางเดินอาหารของปลาบางชนิด ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ / สุจินา นุรักษ์ / 2538 /Full Text
Subject
หนอนพยาธิ
ปลา -- ปรสิต
อ่างเก็บน้ำ -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
152 การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลโรงพยาบาลนครพิงค์ / สุพิศ กิตติรัชดา / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
พยาบาล -- เชียงใหม่
พฤติกรรมองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
153 การหาปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในเครื่องดื่มโดยวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส / ใจภักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ / 2538 /Full Text
Subject
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
เครื่องดื่ม -- การวิเคราะห์
154 การหาปริมาณโลหะหนักบางตัวในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำปิง และน้ำแม่กลาง ปี 2537 / วินัย บุญชุ่มใจ / 2538 /Full Text
Subject
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แม่น้ำปิง
แม่น้ำแม่กลาง
155 การหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มน้ำอัดลม โดยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี / ภูสิต ปุกมณี / 2538 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์ก๊าซ
แอลกอฮอล์
เครื่องดื่ม -- การวิเคราะห์
น้ำอัดลม -- การวิเคราะห์
156 การออกซิเดชันของโลหะผสมของเหล็กในคาร์บอนไดออกไซด์ / วรายุทธ์ อัครพัฒนพงษ์ / 2538 /Full Text
Subject
โลหะผสม
ออกซิเดชัน
เหล็ก
คาร์บอนไดออกไซด์
157 การออกแบบแผนการสอนตามรูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนสำหรับวิชาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / สมโภชน์ พนาวาส / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- วังเหนือ (ลำปาง)
158 กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / พิสูจน์ สร้อยเงิน / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเถิน
การสอน
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
โรงเรียน -- เถิน (ลำปาง)
159 กิจกรรมโครงการพิเศษเพื่อการพึ่งตนเองของโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ไพรวัลย์ พุทธารัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
ชาวเขา -- การศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
160 ขวัญของเจ้าพนักงานเรือนจำ : กรณีศึกษาเรือนจำในภาคเหนือตอนบน / ประเสริฐ อยู่สุภาพ / 2538 /Full Text
Subject
เรือนจำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ขวัญในการทำงาน
เจ้าพนักงานเรือนจำ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24