ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการอาคารชุดถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภักดี วุฒิสรรพ์ / 2538 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
อาคารชุด -- เชียงใหม่
122 การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูกในจังหวัดลำพูน / รัตนา เอี่ยมคณิตชาติ / 2538 /Full Text
Subject
การลงทุน
โรงงาน -- ลำพูน
กล่องกระดาษลูกฟูก
123 การศึกษาค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / นภพงษ์ โรหะทัศน์ / 2538 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ค่าจ้าง
สวัสดิการลูกจ้าง
ลูกจ้าง -- เงินเดือน
124 การศึกษาค่าตอบแทนของผู้แทนยาในเขตการขายภาคเหนือ / สมศักดิ์ เรืองชัยศิวเวท / 2538 /Full Text
Subject
ค่าจ้าง -- ไทย (ภาคเหนือ)
ค่าจ้าง -- ผู้แทนยา
125 การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชในป่าเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / เสวียน เปรมประสิทธิ์ / 2538 /Full Text
Subject
ดิน -- เชียงใหม่
นิเวศวิทยาป่าไม้
ไม้เต็ง
ไม้รัง
ความชื้นในดินกับพืช
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
126 การศึกษาเชิงวิจารณ์ความคิดของ เอ.เจ.แอร์ เกี่ยวกับอภิปรัชญา / สมใจยิ่ง คงประเสริฐ / 2538 /Full Text
Subject
แอร์, เอ. เจ.
อภิปรัชญา
ปรัชญา
127 การศึกษาถึงภาระภาษีของครัวเรือนในเขตเทศบาลแยกตามชั้นของรายได้ พ.ศ.2533 = A Study of tax burden of households in Municipal Area by 1990 income class / สุภาณี เชาวน์ดี / 2538 /Full Text
Subject
ภาษี
ภาษีเงินได้
128 การศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทเบนธอสในห้วยช่างเคี่ยนและห้วยหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ / ชิตชล ผลารักษ์ / 2538 /Full Text
Subject
สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง -- เชียงใหม่
นิเวศวิทยาน้ำ -- เชียงใหม่
นิเวศวิทยาลำน้ำ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
129 การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคต่อการให้บริการของเซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต และตันตราภัณฑ์แอร์พอร์ตซูเปอร์มาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ / สรร เกษมสถิตจงกุล / 2538 /Full Text
Subject
เซ็นทรัลซูเปอร์มาร์เก็ต
ตันตราภัณฑ์แอร์พอร์ตซูเปอร์มาร์เก็ต
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
130 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยระบบบ่อผึ่งและบ่อผักบุ้ง / จรัส แสนจิตต์ / 2538 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
131 การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ในกลุ่มที่ประสบความสำเร็จระดับต่าง ๆ ของจังหวัดปราจีนบุรี / บุญเลิศ รอดโฉม / 2538 /Full Text
Subject
สตรีในเกษตรกรรม -- ปราจีนบุรี
เกษตรกร -- ปราจีนบุรี
132 การศึกษาฟังก์ชัน (x) / นงพิชญ์ สองเมือง / 2538 /Full Text
Subject
ฟังก์ชัน
133 การศึกษาระดับห้องปฏิบัติการของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตน้ำอัดลมโดยกระบวนการยูเอเอสบี / กิตติ ธีรสรเดช / 2538 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
โรงงานผลิตน้ำอัดลม
134 การศึกษาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์กับข้อมูลการทดลอง / สัมพันธ์ แสนปัญญา / 2538 /Full Text
Subject
แมตริกซ์
ฟังก์ชัน
จำนวนเลข
135 การศึกษาสารควบคุมแมลงจากต้นเสม็ด (Melaleuca leucadendron Corner.) และสารฆ่าเชื้อราโรคผิวหนังจากต้นขี้หนอน (Maesa ramentacea Wall.ex Roxb.) / สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ / 2538 /Full Text
Subject
พืชกำจัดแมลง -- การวิเคราะห์
ต้นเสม็ด
ต้นขี้หนอน
ผิวหนัง -- โรค
136 การสกัดสารอินทรีย์จากปลวก (Pseudocanthotermes militaries) และไส้เดือนดิน (Lumbricus terrestris) / ศรี โป่งแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
สารประกอบอินทรีย์
ปลวก
ไส้เดือนดิน
137 การสกัดเอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตสจากเมล็ดพืชบางชนิดที่กำลังงอกและการทำให้บริสุทธิ์ / รุ่ง พันธ์ศรีวงค์ / 2538 /Full Text
Subject
เอนไซม์ -- การวิเคราะห์
เอนไซม์แอซิดฟอสฟาเตส
พืช -- การวิเคราะห์
138 การสร้างเครื่องมือวัดจริยธรรมของผู้ปกครองและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น = Construction of morality tests for parents and secondary school students / เทพวิกรณ์ มณีวัง / 2538 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- การวัด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
139 การสร้างแบบทดสอบความเรียงประยุกต์ (เอ็ม อี คิว) วัดความสามารถในการแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ / ฉลอง สวัสดี / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
การทดสอบความสามารถ
การแก้ปัญหา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
140 การสร้างแบบประเมินสมรรถวิสัยของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Construction of competency-based evaluation form for lower secondary science teachers / ไพศาล จินดาหลวง / 2538 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24