ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การยอมรับเทคโนโลยีในการผลิตสุกรแม่พันธุ์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมชนม์ เลิศมโนกุลชัย / 2538 /Full Text
Subject
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์
สุกร -- พันธุ์
เกษตรกร -- เชียงใหม่
102 การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แรงดันเกินสวิตชิงในระบบสายส่งแรงสูง 500 กิโลโวลต์ : กรณีศึกษา แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก / ประดิษฐพงษ์ สุขสิริถาวรกุล / 2538 /Full Text
Subject
สายไฟฟ้า
ไฟฟ้าแรงสูง
อีเอ็มทีพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
103 การเรียนการสอนวิชา ศิลปะกับชีวิต ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อึน-จอง ปาร์ค / ปาร์ค, อึน-จอง / 2538 /Full Text
Subject
ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
104 การเรียนรู้ทางการเมืองของชาวเขาตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ศิริพงศ์ สุวรรณศิริ / 2538 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- กิจกรรมทางการเมือง -- แม่อาย (เชียงใหม่)
การเรียนรู้
105 การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงานของชาวชนบท / ยุทธพล ฟักมงคล / 2538 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ลำปาง
ประชากรในชนบท
บ้านแม่ยามเหนือ (ลำปาง)
106 การเลือกสาขาเศรษฐกิจสำคัญสำหรับการพัฒนาภาคเหนือตอนบน : วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต - ผลผลิตระดับภาค / สมบัติ สิงฆราช / 2538 /Full Text
Subject
ตารางปัจจัยการผลิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
การวางแผนพัฒนาระดับภาค
นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
107 การเลือกสาขาเศรษฐกิจสำคัญสำหรับการพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง : วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตระดับภาค / ชูเชิด วรรณธง / 2538 /Full Text
Subject
ตารางปัจจัยการผลิต
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะเศรษฐกิจ
108 การวัดและการวิเคราะห์ค่า ดับเบิ้ลดิฟเฟอเรนเชียลครอสเซคชันของการปลดปล่อยนิวตรอนสำหรับ Bi-209 ที่พลังงาน 14 ล้านอิเลคตรอนโวลท์ / อุดมรัตน์ ทิพวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
นิวตรอน
109 การวัดสภาพนำความร้อนของเซรามิกส์โดยวิธีเปรียบเทียบอุณหภูมิ / วิโรจน์ จันทร์จิตวิริยะ / 2538 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การนำ
เครื่องเคลือบดินเผา
อุณหภูมิ
110 การวิเคราะห์การปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนของครูวิชาการกลุ่มและครูวิชาการโรงเรียน ของกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี / สฤษดิ์ เทพรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านไร่ (อุทัยธานี)
ครู -- บ้านไร่ (อุทัยธานี)
การสอน
111 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเชิงเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2518-2536 / เธียรชัย อารยะรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดหลักทรัพย์
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
112 การวิเคราะห์ข้อมูลและการควบคุมเครื่องมือวัดโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบโดยแรงดันสูงอิมพัลส์ที่ 125 KV / ถิรพงศ์ กษิรวัฒน์ / 2538 /Full Text
Subject
เครื่องวัดไฟฟ้า
ไฟฟ้าแรงสูง
113 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ของอาชญากรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จรัสดาว คงเมือง / 2538 /Full Text
Subject
อาชญากรรม -- เชียงใหม่
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เชียงใหม่ -- ประวัติศาสตร์
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
114 การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ของอุตสาหกรรมแปรรูปมันสำปะหลังในเขตอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย / สุธนณ์ เชี่ยวชล / 2538 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมมันสำปะหลัง -- สถานที่ตั้ง
บึงกาฬ (หนองคาย) -- อุตสาหกรรม -- สถานที่ตั้ง
115 การวิเคราะห์ตลาดยาอดบุหรี่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุนัยนา ศตสุข / 2538 /Full Text
Subject
ยา -- การตลาด -- เชียงใหม่
โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
116 การวิเคราะห์เนื้อหารายการความรู้การเกษตรและลักษณะการรับสารทางวิทยุกระจายเสียงของเกษตรกรบ้านหัวป่าห้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / ธิติวรรณ บุญญวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- บริการสารสนเทศ
รายการวิทยุ
บ้านหัวป่าห้า (เชียงใหม่)
117 การวิเคราะห์ลักษณะทางสรีรวิทยาบางประการที่สัมพันธ์กับผลผลิตของลูกผสมถั่วเหลืองชั่วที่ 1 และ 2 / วรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ / 2538 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- พันธุศาสตร์
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ถั่วเหลือง -- สรีรวิทยา
118 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบระบบหน่วยเสียงภาษาไทยกับภาษาเกาหลีเพื่อการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศแก่ผู้เรียนที่เป็นคนเกาหลี ซูเคียง แบ / แบ, ซูเคียง / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ภาษาเกาหลี -- การออกเสียง
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
119 การวิเคราะห์สื่อการศึกษาเรื่องโรคเอดส์ที่ผลิตโดยหน่วยงานต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ.2532-2535 / อุดม ตันตราสืบ / 2538 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน
โสตทัศนวัสดุ
โรคเอดส์
การประชาสัมพันธ์ -- โรคเอดส์
120 การศึกษากระบวนการเรียนแบบรอบรู้โดยใช้ชุดการเรียนการสอน เรื่องแสงธรรมชาติสำหรับการถ่ายภาพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ฉัตรชัย เรืองมณี / 2538 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
การเรียน
นักเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24