ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การเปลี่ยนแปลงสู่อาชีพนอกภาคเกษตรกรรมของสตรีในชนบท / กาญจนา รัตนธรรมเมธี / 2538 /Full Text
Subject
สตรีชนบท -- แม่ริม (เชียงใหม่)
อาชีพ
บ้านสันโป่ง (เชียงใหม่)
82 การแปลงเมทริกซ์ของปริภูมิลำดับ / สารภี ไชยรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
ปริภูมิลำดับ
แมตริกซ์
83 การแปลงรงควัตถุของ Zymomonas mobilis CM 141 โดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ / นฤมล สุวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
การกลายพันธุ์
แบคทีเรีย
รงควัตถุ
84 การผลิตอะไมโลกลูโคซิเดสและเซลลูเลสจากเปลือกมันฝรั่งโดยเชื้อราบางชนิด / ภูวณัฐ โพธิ์งาม / 2538 /Full Text
Subject
เซลลูโลส
อะมิโลกลูโคซิเดส
เชื้อรา
มันฝรั่ง
85 การผสมพันธุ์และทดสอบความทนแล้งของต้นกล้า ลูกผสมชั่วที่ 1 ของกาแฟอราบีก้า / สมศรี เลิศลีลากิจจา / 2538 /Full Text
Subject
กาแฟ -- พันธุ์
กล้า
86 การพัฒนากิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานเพื่อใช้ในวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 / วิชัย ดีพร้อม / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
87 การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนันทาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงเดือน สิงหราช / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดนันทาราม
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
การส่งเสริมการอ่าน
88 การพัฒนาของเมล็ดและการสะสมโปรตีนของเมล็ดข้าวบาร์เลย์ 2 พันธุ์ / ละอองดาว แสงหล้า / 2538 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์
โปรตีน
89 การพัฒนาเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลโดยการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ / วาสนา แก้วหล้า / 2538 /Full Text
Subject
Dissertation, academic -- nursing
นักศึกษาพยาบาล -- เชียงใหม่
90 การพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น / ธัญวัฒน์ นันท์ธนะวานิช / 2538 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
โครงการพัฒนาที่สูงสามหมื่น
เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรกร -- เชียงราย
91 การพัฒนาทักษะการอ่านวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โดยใช้แบบฝึกการอ่านในใจ / สุคนธ์ กาสุยะ / 2538 /Full Text
Subject
การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
92 การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / รวงทิพย์ สุรวิชัย / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
การบริหารงานบุคคล
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
93 การพัฒนาแบบฝึกการอ่านจับใจความสำคัญ สำหรับนักเรียนชาวเขาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / รัตนา สันยาย / 2538 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การอ่าน
ชาวเขา -- เชียงใหม่
94 การพัฒนาไม้ผลเพื่อการส่งออกของจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์การเกษตร / ประดับ แก้วเกาะสะบ้า / 2538 /Full Text
Subject
ไม้ผล -- เชียงใหม่
การควบคุมสินค้าขาออก
ภูมิศาสตร์การเกษตร
95 การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กและนิกเกิล / ธีรบุญ พจนการุณ / 2538 /Full Text
Subject
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
เหล็ก -- การวิเคราะห์
นิเกิล -- การวิเคราะห์
96 การมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีในการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ / ประวิทย์ เพชรมี / 2538 /Full Text
Subject
สตรีกับการพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
97 การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสุขาภิบาลอาหารในชนบท หมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดลำปาง / กนกแก้ว สุขุมาลวรรณ์ / 2538 /Full Text
Subject
สาธารณสุข -- ลำปาง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
นโยบายสาธารณสุข
สุขภาพ
โครงการสุขาภิบาลอาหารในชนบท
98 การมีส่วนร่วมของประชาชนในงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ / รุ่งโรจน์ เรียมดี / 2538 /Full Text
Subject
ตำรวจชุมชนสัมพันธ์
ตำรวจ -- ลำปาง
99 การเมืองและการบริหารในสุขาภิบาลที่มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานด้วยตนเองของจังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีงานด้านพัฒนาชุมชน / เสงี่ยม กิ่งสุวรรณพงษ์ / 2538 /Full Text
Subject
สุขาภิบาล -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
100 การยอมรับของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานในตำแหน่งปลัดอำเภอหญิง / วีระ ด่านประดิษฐ์ / 2538 /Full Text
Subject
ปลัดอำเภอ
สตรีกับการเมือง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24