ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การประนอมข้อพิพาทระดับหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บัานในจังหวัดเชียงใหม่ / อานันท์ ธีระชิต / 2538 /Full Text
Subject
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่ -- ปัญหาและข้อพิพาท
62 การประมาณค่าปริมาณฟลูออไรด์ที่ได้รับจากน้ำต่อวันของเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ในเขตเทศบาลเมืองเชียงราย = Estimation of daily Fluoride intake from water of infants under one year old in Chiang Mai Municipality / โคสิต อบสุวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
ฟลูออไรด์
เด็ก -- เชียงราย
63 การประเมินความแข็งแรง การเจริญเติบโต และผลผลิตถั่วเหลืองจากเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการเร่งอายุ / สุชาดา ยุติวงษ์ / 2538 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
64 การประเมินความดีเด่นของข้าวลูกผสมในการให้ผลผลิต และองค์ประกอบผลผลิตภายใต้ระยะปลูกต่างกัน / ภัทรา กิณเรศ / 2538 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
65 การประเมินค่าต้นทุนและผลประโยชน์ของผู้ถือบัตรสุขภาพในอำเภอสันป่าตอง และแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / สุรชัย อุตมอ่าง / 2538 /Full Text
Subject
สุขภาพ -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
ประกันสุขภาพ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
โครงการบัตรสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- เชียงใหม่
66 การประเมินโครงการอาหารเสริม โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย / อดุง สุคันธะมาลา / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
นักเรียน -- โภชนาการ
น้ำนม
โรงเรียนประถมศึกษา -- สุโขทัย
67 การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านรอบบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ / ศันสนีย์ นิติธรรมยง / 2538 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
หมู่บ้าน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
68 การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในการควบคุมเส้นทางส่งข้อมูลของเร้าเตอร์ / ประวัติ ชัยประภา / 2538 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
นิวรัลเน็ตเวิร์ค (คอมพิวเตอร์)
ระบบสื่อสารข้อมูล
69 การปรับตัวของผู้นำชุมชนในเขตชุมชนชานเมืองเชียงใหม่ / กันยา ณ เชียงใหม่ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน
ชานเมือง -- เชียงใหม่
การปรับตัว
70 การปรับตัวขององค์กรเพื่อการจัดการชลประทานท้องถิ่นต่อกระบวนการแทรกแซงระบบสาธารณะของรัฐ : ศึกษากรณีการจัดการเหมืองฝายในลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน / พัชรี อาจหาญ / 2538 /Full Text
Subject
ชลประทาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ฝาย -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชลประทาน -- นโยบายของรัฐ
71 การปรับปรุงองค์ประกอบของดินแดงจากบ้านสันจกปกจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาคุณภาพเครื่องปั้นดินเผา / อรพิน สมมิตร / 2538 /Full Text
Subject
ดินเหนียว
เครื่องปั้นดินเผา -- พะเยา
บ้านสันจกปก (พะเยา)
72 การปรับปรุงองค์ประกอบสารเคมีบางชนิดในเคลือบพื้นฐานเซรามิก / อุษา ส่งศิริ / 2538 /Full Text
Subject
น้ำเคลือบ
เครื่องเคลือบดินเผา
สารเคมี
73 การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชัยพร สมประมัย / 2538 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การป้องกันฝ่ายพลเรือน -- เชียงใหม่
74 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ที่สร้างตามรูปแบบฟาเซท โดยผู้สร้างที่มีสถานภาพต่างกัน / นิรมล บุญชู / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- แบบทดสอบ
นักศึกษา -- ลำพูน
75 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดเจตคติที่แตกต่างกัน / วนิดา เหลี่ยมศรี / 2538 /Full Text
Subject
ทัศนคติ -- แบบทดสอบ
76 การเปรียบเทียบปัจจัยร่วมของครอบครัวระหว่างเด็กนักเรียนกะเหรี่ยงชั้นประถมศึกษาที่เป็นโรคคอพอกและไม่เป็นคอพอกที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of common household factors between Goitrous and Non-goitrous Karen primary schoolchildren in Samoeng District Chiang Mai Province / บุญสวัสดิ์ สวัสดิ์ตรี / 2538 /Full Text
Subject
คอพอก -- สะเมิง (เชียงใหม่)
กะเหรี่ยง -- สะเมิง (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
77 การเปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนตาบอดในระดับประถมศึกษาที่เรียนจากเทปละครที่มีและไม่มีความคิดรวบยอดล่วงหน้า / ประถม เปล่งคงคม / 2538 /Full Text
Subject
วีดิทัศน์
คนตาบอด
ความคิดรวบยอด
การเรียน
78 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เรื่องโรคเอดส์ โดยวิธีการให้สุขศึกษาแบบบรรยาย และแบบอภิปรายกลุ่มในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนออนเหนือ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of the effectiveness of learning by health educational methods about AIDS between lecture and group discussion among Mathayom 1 students at Onnua School King Amphoe Mae-on Chang Wat Chiang Mai / มัณฑนา พรมโสภา / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนออนเหนือ
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรดเอดส์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ออน (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public Health
79 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเรื่อง พลังงานและสารเคมี ระหว่างนักเรียนที่ได้รับและนักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ / กฤษฎา ปัตเตย์ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา -- บุรีรัมย์
80 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบริเวณชายฝั่งทะเลเมืองระยอง / สุพล ศิริพรรณพร / 2538 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ชายทะเล
ชายฝั่ง -- ระยอง
ระยอง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24