ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การใช้ยาของประชาชนบ้านห้วยน้ำดัง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Medicine Used by Huay Nam Dung people Mae Taeng District Chang Mai Province / จรูญ ยาณะสาร / 2538 /Full Text
Subject
Drug utilization
การใช้ยา
ยา
บ้านห้วยน้ำดัง (เชียงใหม่)
เชียงใหม่ -- ประชากร
42 การใช้ระเบียบวิธีวิจัยและระเบียบวิธีทางสถิติในวิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2528 - 2533 / วิมล ธนะแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
วิจัย
สถิติ
วิทยานิพนธ์
43 การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรเก็บกัก กับอัตราการไหลเข้าและไหลออกในช่วงของลำน้ำ เนื่องจากการเคลื่อนตัวของน้ำหลาก / เกษมสุข รัตนาชัยพงษ์ / 2538 /Full Text
Subject
วิศวกรรมชลศาสตร์
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
น้ำ
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
แม่น้ำน่าน
แม่น้ำยม
แม่น้ำชี
44 การตรึงและการสะสมไนโตรเจนของถั่วเหลืองในแต่ละระดับ การใส่ปุ๋ยไนโตรเจน และความหนาแน่นของต้นปลูก / มนกฤตย์ บุญยฤทธิ์ / 2538 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ไนโตรเจน
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
45 การตรึงหมู่ฟังก์ชันที่จะเกิดดีเลทบนซิลิกาเจล เพื่อการเพิ่มความเข้มข้นของสารละลายไอออนของโลหะ / รณฤทธิ์ สินทนะโยธิน / 2538 /Full Text
Subject
ลิแกนด์
ซิลิกาเจล
โลหะ -- การวิเคราะห์
ไอออน
46 การต่อต้านโครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนของผู้นำชุมชนลำพูน / ศักดิ์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- ลำพูน
โครงการสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อน
47 การตอบสนองของผลผลิตถั่วแดงต่อการคลุกเชื้อไรโซเบียมบนที่สูง / ยุทธนา เขาสุเมรุ / 2538 /Full Text
Subject
ไรโซเบียม
ถั่วแดง -- ดิน
ดิน -- การวิเคราะห์
48 การตัดสินใจเกี่ยวกับการให้รางวัลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / เชิดชาย บันสิทธิ์ / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รางวัล
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
การวินิจฉัยสั่งการ
ขวัญในการทำงาน
ข้าราชการ -- เงินเดือน
49 การติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ตำแหน่งผ่าตัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลหนองคาย / ธิรากร คำบา / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหนองคาย
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
ศัลยกรรม
Dissertations, Academic -- Nursing
50 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยสูงอายุทางอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Nosocomial infections in elderly medical patients, Maharaj Nakorn Chingmai Hospital / อารีย์ ธรรมโม / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
อายุรศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
51 การติดตามตรวจสอบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนที่ตกค้างในแม่น้ำปิงตอนบน โดยวิธีแก๊ส-ลิควิดโครมาโทกราฟี / อภิรักษ์ ชัยเสนา / 2538 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
ยากำจัดศัตรูพืช
ออร์กาโนคลอรีน
แก๊ส-ลิควิดโครมาโตกราฟีย์
แม่น้ำปิง
52 การเตรียมสารประกอบของโครเมียมบางชนิดจากกากทิ้งโรงงานฟอกหนังสัตว์ / ขวัญใจ ปฏิญญาบุญเมตตา / 2538 /Full Text
Subject
โครเมียม
สารประกอบ
โรงงานฟอกหนังสัตว์
การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์
53 การถดถอยสำหรับข้อมูลวงกลม = Regression on circular data / ลักษณา ประพันธ์รัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
คณิตศาสตร์สถิติ
54 การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว / ศิริธร เทพากรณ์ / 2538 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุศาสตร์
การสีข้าว
พันธุกรรม
ข้าว -- พันธุ์
55 การถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาดจากการให้การพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ / สุจิตรา เอี่ยมสอาด / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
บาดแผลและบาดเจ็บ
บุคลากรโรงพยาบาล -- นครสวรรค์
Dissertations, academic -- nursing
56 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารโดยคณะกรรมการในศูนย์โรงเรียนช่อแลสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / รินภัทร์ ขอดแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่แตง
โรงเรียนช่อแล
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แตง (เชียงใหม่)
57 การนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษากลุ่มอุดรศึกษา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง / เจริญ ตาอ้าย / 2538 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เถิน (ลำปาง)
58 การบริหารกระบวนการฝึกอบรมนักเรียนพลตำรวจในโรงเรียนตำรวจภูธร 5 / พิทยา พลพานิช / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจภูธร 5
โรงเรียนตำรวจภูธร 5 -- การบริหาร
นักเรียนพลตำรวจ -- การฝึกอบรม
59 การปฏิบัติตนเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุของชาวชนบท / สมประสงค์ พันธุประยูร / 2538 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- เวียงสา (น่าน)
ผู้สูงอายุ -- เวียงสา (น่าน) -- ภาวะสังคม
ผู้สูงอายุ -- เวียงสา (น่าน) -- ภาวะเศรษฐกิจ
ผู้สูงอายุ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เวียงสา (น่าน)
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
60 การปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องคลอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / สิริวรรณ ปิยะกุลดำรง / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Universal precautions
การติดเชื้อในโรงพยาบาล
การพยาบาลสูติศาสตร์
พยาบาล -- เชียงใหม่
โรคติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24