ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 องค์ประกอบทางด้านครอบครัวที่มีผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Family composition influencing on elderly mental health Tambon Chang Phuak Amphoe Muang Changwat Chiang Mai / พรพัจน์ กิ่งแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
462 อัตราผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนของรัฐในการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงในประเทศไทย / ดารณี ธาราวัชรศาสตร์ / 2538 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- วิจัย -- นโยบายของรัฐ
ข้าวโพด -- อุปทานและอุปสงค์
463 อำนาจการสอบสวนและความต้องการให้คงไว้ ซึ่งอำนาจการสอบสวนของตำรวจ / เชวงชัย ธีระกุล / 2538 /Full Text
Subject
ตำรวจ
การสอบสวน
464 อิทธิพลของการเสริมปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มติดฝักต่อคุณภาพและผลผลิตของถั่วเหลือง / พงศ์พันธุ์ จึงอยู่สุข / 2538 /Full Text
Subject
ปุ๋ยไนโตรเจน
ถั่วเหลือง -- ปุ๋ย
465 อิทธิพลของการให้ความร้อน (60-70 c) ต่อการงอกของเมล็ดของไม้ยืนต้นพื้นเมืองบางชนิดบนดอยสุเทพ / ศิริพร กอผจญ / 2538 /Full Text
Subject
การงอกของเมล็ด
ความร้อน
ต้นไม้ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
466 อิทธิพลของจำนวนประชากรถั่วดำและถั่วแปยีที่มีต่อการควบคุมวัชพืช / อนุสรณ์ แรมลี / 2538 /Full Text
Subject
การควบคุมวัชพืช
ถั่วดำ
ถั่วแปยี
467 อิทธิพลของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และพัฒนากรตำบลต่อปัญหาสภาวะทันตสุขภาพของเด็ก ในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The Influences of parents, child attendants, health center officials and Sub-district developer on dental health status problem of children in preschool children centers, Muang District, Lampang Province / จุฑามาศ เรียบร้อย / 2538 /Full Text
Subject
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
เด็ก -- ลำปาง
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
ทันตานามัย
Health education,dental -- Thesis
468 อินเวอร์เทสจากต้นกล้าพืชและการประยุกต์ / เพ็ญประภา รัตนสุวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
เอนไซม์
กล้า
469 อุบัติเหตุและการป้องกันในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศิราณี สกุลหาญ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- ห้องปฏิบัติการ
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24