ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / สิริ นมะหุต / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
442 สภาพการปฏิบัติงานของครูในคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตำบล ในจังหวัดเชียงราย / สมศักดิ์ มาลาวิลาศ / 2538 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงราย
การพัฒนาชนบท -- เชียงราย
443 สภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม / สายพิณ โอภานุรักษธรรม / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การสอน
การสอนด้วยอุปกรณ์
การวัดผลทางการศึกษา
444 สภาพการสอนวิทยาศาสตร์ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / วรวุฒิ ตุ้ยดง / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ครู -- เชียงราย
445 สภาพทางบ้าน ภาระของผู้ปกครอง และปัญหาการเรียนของนักเรียนเขตอำเภอรอบนอกที่เข้ามาเรียนโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในเขตเมืองเชียงใหม่ / เจริญ ศิริพัฒนาพันธ์ / 2538 /Full Text
Subject
นักเรียน -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
นักเรียน -- ค่าใช้จ่าย
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
446 สภาพและปัญหาการจัดการสอนซ่อมเสริมวิชาภาษาไทยในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / อุบลรัตน์ วิชัยหาญ / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนซ่อมเสริม
โรงเรียนประถมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
447 สภาพและปัญหาการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สพพ.) เขตการศึกษา 5 / อาภรณ์ สุ่นประสิทธิ์ / 2538 /Full Text
Subject
เด็กปัญญาเลิศ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคกลาง)
448 สภาวะที่เหมาะสมของสารสมานตะกอนสำหรับการลดต้นทุนในอุตสาหกรรมล้างถ่านหินลิกไนต์ / ประภัทร ดิลกขมารักษ์ / 2538 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
ถ่านหิน -- ลี้ (ลำพูน)
ลิกไนต์ -- ลี้ (ลำพูน)
449 สมการจำแนกกลุ่มการเรียนวิชาชีพ โดยใช้ความถนัดทางการเรียนเป็นตัวจำแนก สำหรับนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ / สุวรรณา พูนกล้า / 2538 /Full Text
Subject
การวัดความถนัดทางการเรียน
การศึกษาทางวิชาชีพ
ช่างอุตสาหกรรม
นักเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
450 สมบัติไดอิเลคตริกและเพียโซอิเลคตริกในของผสมแบบ 0-3 พีแซดทีกับเทอร์มัลพลาสติก / เชิดศักดิ์ แซ่ลี่ / 2538 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
ไดอิเล็กทริก
พลาสติก
451 สมรรถนะของถังกรองชีวภาพแบบไม่ใช้ออกซิเจนร่วมกับแบบใช้ออกซิเจน ด้วยตัวกลางแบบโมดูลาร์ในการบำบัดน้ำเสีย / คงศักดิ์ คุณจันทรโชติ / 2538 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด
452 สมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษ / มาลีรัตน์ แซ่นิ้ม / 2538 /Full Text
Subject
ครูวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียน -- ศรีสะเกษ
453 สมรรถภาพด้านการสอนของครูนาฏศิลป์ในโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพร สหนาวิน / 2538 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครูนาฏศิลป์
โรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน -- เชียงใหม่
454 สมรรถภาพทางการสอนภาษาอังกฤษบังคับพื้นฐานจากการประเมินตนเองของอาจารย์ผู้สอน และจากการประเมินของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ อรรถวิทย์ / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นักศึกษา -- เชียงใหม่
455 สามอันดับปีทาโกรัสปฐมฐานใน Z(-2) / ทิวาพร ใหญ่แก้ว / 2538 /Full Text
Subject
ทฤษฎีจำนวนเลข
สมการ
พีชคณิต
456 สารต้านเชื้อราจากข่า (Languas galanga Linn.) พืชสกุลปุด (Achrasma sp.) และสะค้าน (Piper ribesoides Wall.) / อนุศักดิ์ ศรีศรกำพล / 2538 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์
สารต้านเชื้อรา
ข่า (พืช) -- การวิเคราะห์
สะค้าน -- การวิเคราะห์
457 เสถียรภาพของผลผลิตและคุณภาพเพื่อการทำมอลท์ของข้าวบาร์เลย์ภายใต้สภาพวันปลูกและระดับปุ๋ยไนโตรเจนที่ต่างกัน / พจน์ วัจนะภูมิ / 2538 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- การปลูก
ข้าวบาร์เลย์ -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
มอลท์
ข้าวมอลท์
458 หนังสืออ่านประกอบสำหรับครูเพื่อการสอนวรรณคดีร้อยกรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / มัทนา อรุณสวัสดิ์ / 2538 /Full Text
Subject
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
หนังสืออ่านประกอบ
วรรณคดีไทย -- หนังสืออ่านประกอบ
459 เหตุผลของการงดสูบบุหรี่ ของนักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ = Reasons for smoking cessation of male students in Patchabun Technical College / สายรุ้ง โพธิ์เชิด / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
โครงการการงดสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่
นักศึกษา -- เพชรบูรณ์
Dissertations, academic -- nursing
460 แหล่งความรู้และกระบวนการจัดการแหล่งความรู้ในชุมชน / ขนิษฐา ศรีรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ป่าซาง (ลำพูน)
การศึกษาผู้ใหญ่ -- ป่าซาง (ลำพูน)
การเรียนรู้
การศึกษาผู้ใหญ่ -- ป่าซาง (ลำพูน)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24