ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
421 วิเคราะห์แนวคิดและนโยบายของรัฐและความคิดเห็นของชุมชนเกี่ยวกับการขยายโอกาสทางการศึกษา / ปรีชา กันธิยะ / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษาภาคบังคับ
นโยบายการศึกษา
ชุมชน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
422 วิเคราะห์ศักยภาพการพึ่งตนเองในชุมชนชนบท / ถวิล กัลชาญพิเศษ / 2538 /Full Text
Subject
การพึ่งตนเอง
ประชากรในชนบท
ชุมชน -- เชียงใหม่
423 วิธีการบริหารสำนักงานสถาปนิก ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สืบพงษ์ สุนทระศานติก / 2538 /Full Text
Subject
การจัดการสำนักงาน
สำนักงาน -- เชียงใหม่
424 วิวัฒนาการของเขตแดนและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ชายแดนไทย-พม่า : กรณีศึกษา บริเวณ แม่น้ำสาย-แม่น้ำรวก / อนุชิต วงศาโรจน์ / 2538 /Full Text
Subject
เขตแดน
การใช้ที่ดิน -- เชียงราย
การตั้งถิ่นฐาน -- เชียงราย
ภูมิศาสตร์มนุษย์
แม่น้ำสาย (เชียงราย)
แม่น้ำรวก (เชียงราย)
ไทย -- เขตแดน -- พม่า
ไทย (ภาคเหนือ) -- เขตแดน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
425 ศักยภาพของกลุ่มและองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาชนบท / จารุพรรณ สายสุคนธ์ / 2538 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- ฮอด (เชียงใหม่)
ชุมชน
426 ศักยภาพของชุมชนชานเมืองในการจัดการศึกษานอกระบบ / นิติธร เทพเทวิน / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- การบริหาร
ชานเมือง -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
บ้านท่ารั้ว (เชียงใหม่)
427 ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการจัดการกองทุนหมุนเวียน / ชาติชาย มณีกาญจน์ / 2538 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- บ้านธิ (ลำพูน)
กองทุนเงินสะสม
ชุมชน -- แง่เศรษฐกิจ -- บ้านธิ (ลำพูน)
การมีส่วนร่วมทางสังคม
428 ศักยภาพขององค์กรชุมชนในการดำเนินงานเรื่องโรคเอดส์ในชุมชน / เอกสุธี พยุหมนตรี / 2538 /Full Text
Subject
ชุมชน
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
429 ศักยภาพและข้อจำกัดสำหรับการใช้พื้นที่บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / มาณุพันธ์ พ่วงพลับ / 2538 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐาน -- พระประแดง (สมุทรปราการ)
การใช้ที่ดิน -- พระประแดง (สมุทรปราการ)
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- พระประแดง (สมุทรปราการ)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- พระประแดง (สมุทรปราการ)
ชุมชนบางกะเจ้า (สมุทรปราการ)
430 ศูนย์กลางการค้าและเส้นทางการค้าในอาณาจักรล้านนาไทยช่วง พ.ศ. 1839-2442 / สมมะโน ณ เชียงใหม่ / 2538 /Full Text
Subject
เส้นทางการค้า -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติ
431 สถิติวิเคราะห์การเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย / สุมิตรา ศรีชูชาติ / 2538 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
การเรียน
432 สถิติวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ ประเทศไทย / สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี / 2538 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
นักท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ค่าใช้จ่าย
433 สถิติวิเคราะห์คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน ระดับหมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุชิน เหลืองอุทัยรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
ความจำเป็นพื้นฐาน -- เชียงใหม่
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่
สุขภาพ
อนามัย
434 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์การสอบโควตาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียน ในจังหวัดลำพูน / ชุมพล เสมาขันธ์ / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การสอบ
สถิติวิเคราะห์
นักเรียน -- ลำพูน
สถาบันอุดมศึกษา -- การสอบ
435 สถิติวิเคราะห์สาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน :กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ / เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล / 2538 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่
สถิติวิเคราะห์
การวิเคราะห์ความแปรปรวน
อาชญากรรมวัยรุ่น -- เชียงใหม่
อาชญากรรมของเด็ก -- เชียงใหม่
436 สภาพ ปัญหาและความต้องการ ในการจัดกิจกรรมการนิเทศการสอนของหมวดวิทยาศาสตร์ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / วิไล ยูรวงศ์ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
437 สภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / จันทร์ศรี ภักดีวงศ์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
โรงเรียนเทศบาล
438 สภาพการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของโรงเรียนที่มีนักเรียนชาวเขาในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อินทร นันทสมบูรณ์ / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นก่อนประถม
โรงเรียน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ชาวเขา
439 สภาพการใช้หลักสูตรท้องถิ่นของจังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุชาดา บุญฤทธิ์ / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษา -- แม่ฮ่องสอน -- หลักสูตร
หลักสูตร
440 สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนตำรวจภูธร 6 / มุนี สุวรรณาภิรมย์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนตำรวจภูธร 6 นครสวรรค์
โรงเรียน -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24