ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 ภาวะการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงของเด็ก 0-4 ปี และพฤติกรรมอนามัยของมารดาในหมู่บ้านที่บรรลุและไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้าอำเภอปัว จังหวัดน่าน = Diarrheal morbidity rates in children aged 0-4 years and maternal health behavior in health for all and non-health for all villages Pua District Nan Province / อรุณรัตน์ อรุณนุมาศ / 2538 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
เด็ก -- ปัว (น่าน)
มารดา -- ปัว (น่าน)
402 ภาวะเครียดและปัจจัยจากลักษณะงานที่ทำให้เกิดความเครียดของพยาบาลโรงพยาบาลสวนปรุง / สินีนาฏ จิตต์ภักดี / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
ความเครียด (จิตวิทยา)
พยาบาล -- เชียงใหม่
403 ภาวะผู้นำและกระบวนการกลุ่มในการพัฒนาชนบท / นิคม พรหมมาเทพย์ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน -- เมืองออน (เชียงใหม่)
ผู้นำชนบท
การพัฒนาชนบท -- เมืองออน (เชียงใหม่)
404 ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของคนงานก่อสร้าง ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด / ลัดดา ดวงนภา / 2538 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
กรรมกร -- สุขภาพและอนามัย
การก่อสร้าง
405 ภูมิหลัง ความรู้ ทัศนคติ และการใช้สารเสพติดของผู้ติดสารเสพติดที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลชลบุรี / ธนวรรณ อาษารัฐ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลชลบุรี
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
ยาเสพติด
คนติดยาเสพติด -- ชลบุรี
Dissertations, Academic -- Nursing
406 มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบทกับการพัฒนาทางการเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ / สมนึก ถิระผะลิกะ / 2538 /Full Text
Subject
มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท
การพัฒนาการเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- เชียงใหม่
407 ระดับความเจ็บปวดและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว / นฤมล จันทร์ฉาย / 2538 /Full Text
Subject
ความเจ็บปวด
นิ่ว -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เครื่องสลายนิ่ว
Dissertations, Academic -- Nursing
408 รูปแบบการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาตามทรรศนะของผู้บริหารการศึกษา เขตการศึกษา 8 / ธีรวัฒน์ หมู่วิเศษ / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
409 รูปแบบการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรรอบเมืองขนาดเล็ก : กรณีศึกษาอำเภอเมือง สุโขทัย / ยุพิน ศรีประเสริฐ / 2538 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- สุโขทัย
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- สุโขทัย
410 รูปแบบห้องสมุดโรงเรียนที่สนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / อมรรัตน์ วิญญา / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ห้องสมุดโรงเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
411 เรขาคณิตไฮเพอร์โบลิกวิเคราะห์ในวงกลมหนึ่งหน่วยบนระนาบยูคลิด / ชัยณรงค์ ขันผนึก / 2538 /Full Text
Subject
เรขาคณิตไฮเพอร์โบลิก
เรขาคณิตวิเคราะห์
เรขาคณิตระบบยุคลิด
412 ลักษณะและพัฒนาการของกลุ่มการเมืองท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ.2517-2537 / สุรเชษฐ์ เนียมทัง / 2538 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาล -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
413 ลักษณะสัณฐานวิทยา และสรีรวิทยา ของมะคาเดเมียในจังหวัดเชียงใหม่ / จำรอง ดาวเรือง / 2538 /Full Text
Subject
มะคาเดเมีย -- เชียงใหม่
สัณฐานวิทยา
สรีรวิทยา
414 วงชีวิตของพยาธิตัวตืด Raillietina cesticillus Molin, 1858 ในไก่บ้าน Gallus gallus domesticus ในจังหวัดเชียงใหม่ / ผ่องศรี สมยา / 2538 /Full Text
Subject
พยาธิตัวตืด
ไก่ -- เชียงใหม่ -- ปรสิต
415 วัฒนธรรมการเมืองของกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / น้ำเพชร ฉัตรปุญญานนท์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การเมือง
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
416 วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดสุขศึกษาในชุมชนชนบท / นรินทร์ แก้วมีศรี / 2538 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางสังคม -- หางดง (เชียงใหม่)
สุขศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาชนบท -- หางดง (เชียงใหม่)
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
417 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ของรูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตร : การศึกษาเปรียบเทียบบ้านโนนทองและบ้านโนนละลม ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา / พรสมิทธิ์ ฉายสมิทธิกุล / 2538 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายแรงงาน -- ชุมพวง (นครราชสีมา)
แรงงานในเกษตรกรรม -- ชุมพวง (นครราชสีมา)
บ้านโนนทอง (นครราชสีมา)
บ้านโนนละลม (นครราชสีมา)
418 วิเคราะห์โครงการการศึกษานอกระบบในเขตอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / วิม กัลปนาท / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
419 วิเคราะห์งานของพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้นำพัฒนาชุมชน / สมชาย เหล็กเพชร / 2538 /Full Text
Subject
สงฆ์กับการพัฒนาชุมชน
ผู้นำชุมชน
สงฆ์ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
420 วิเคราะห์นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อใช้ประกอบการสอนรายวิชานิทานพื้นบ้าน / สุจินดา รูปโฉม / 2538 /Full Text
Subject
นิทานพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ) -- ประวัติและวิจารณ์
นิทานคติธรรม -- ประวัติและวิจารณ์
นิทาน -- ประวัติและวิจารณ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24