ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 พฤติกรรมการกระทำผิดวินัยของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภาค 5 / ถาวร ศรีพฤกษ์ / 2538 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
วินัย
ตำรวจ -- วินัย
382 พฤติกรรมการซื้อน้ำดื่มบรรจุภาชนะของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อนพ อนันตวีระพันธุ์ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำดื่มบรรจุขวด
383 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ตราดอยคำของโครงการหลวง ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ทรงเกียรติ สังฆมณี / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โครงการหลวง
384 พฤติกรรมการซื้อวิทยุติดตามตัวเคลื่อนที่ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภฉัฐ ชัยปินชนะ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
วิทยุติดตามตัว -- การจัดซื้อ
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
385 พฤติกรรมการทำงานและความสามารถในการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการ 9 ชั้น / ถนอมจิต ปิ่นกันทา / 2538 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ทา (ลำพูน)
การแก้ปัญหา
386 พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน / สมหวัง เขื่อนแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่จริม
ผู้บริหารโรงเรียน -- น่าน. อำเภอแม่จริม
การศึกษา -- การบริหาร
387 พฤติกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลองจังหวัดแพร่ / บรรเจิด อุตมา / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง
ลูกเสือ -- แพร่
กิจกรรมของนักเรียน -- แพร่
388 พฤติกรรมการลงทุนของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่จากรายรับที่ได้จากการขายที่ดิน / สุริยา รักการศิลป์ / 2538 /Full Text
Subject
ที่ดิน -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
การลงทุน
389 พฤติกรรมการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนไม้ตะเคียน อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / ดวงฤดี ชุนสิทธ์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนไม้ตะเคียน
การสอน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ครู -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน)
390 พฤติกรรมการสอนของครูกับความตระหนักและการปฏิบัติ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ปรีชาชาญ อินทรชิต / 2538 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
391 พฤติกรรมการสอนของครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีการนิเทศภายในสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน / สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ / 2538 /Full Text
Subject
ครู -- ทุ่งช้าง (น่าน)
โรงเรียนประถมศึกษา -- ทุ่งช้าง (น่าน)
การนิเทศการศึกษา
392 พฤติกรรมการออกเสียงเลือกตั้งกับจิตสำนึกทางการเมืองของคนเชียงใหม่ในการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 13 กันยายน 2535 : กรณีศึกษาเขตอำเภอหางดง / สมชาย ติลังการณ์ / 2538 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- หางดง (เชียงใหม่)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร -- การเลือกตั้ง
จิตสำนึก
393 พฤติกรรมของกำแพงที่ทำจากอิฐท้องถิ่นภายใต้น้ำหนักบรรทุกแนวดิ่งและแผ่กระจายสม่ำเสมอ / อนุเทพ แซวตระกูล / 2538 /Full Text
Subject
กำแพง
อิฐ
394 พฤติกรรมของนกกระจอก (Passer montanus) / ประทุม ยอดคำปัน / 2538 /Full Text
Subject
นกกระจอก
นกกระจอก -- พฤติกรรม
395 พฤติกรรมของผู้ใช้น้ำมันเครื่อง 2 ทีโลว์สโม้คในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มาโนช เพชรพันธุ์ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมันหล่อลื่น
396 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / ธานี ศิริสกุล / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงราย
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
397 พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้บริการศูนย์สปอร์ตคลับในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / นำชัย เติมศิริเกียรติ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ศูนย์สปอร์ตคลับ
398 พฤติกรรมทันตสุขภาพและภาวะสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / ประสาน ไทยมี / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพาน
ทันตานามัย
ทันตกรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
399 พฤติกรรมทางสังคมของนกกระจอกเทศ (Struthio camelus) ในสวนสัตว์เชียงใหม่ / อรรถพล นาขวา / คณะวิทยาศาสตร์ 2538 /Full Text
Subject
นกกระจอกเทศ
นกกระจอกเทศ -- พฤติกรรม
สวนสัตว์เชียงใหม่
400 พิธีกรรมเพื่อสืบทอดความเป็นชาติพันธุ์ของชาวเขายากจน : การศึกษาการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าลีซอ ในจังหวัดเชียงใหม่ / ทวิช จตุวรพฤกษ์ / 2538 /Full Text
Subject
ลีซอ -- เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
การปรับตัวทางสังคม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24