ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การจัดซื้อ-จัดจ้างของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / ประกอบกิตติ์ ปัสสวาท / 2538 /Full Text
Subject
การจัดซื้อ
ผู้บริหารโรงเรียน -- สะเมิง (เชียงใหม่)
โรงเรียนประถมศึกษา -- สะเมิง (เชียงใหม่)
22 การจัดทำระบบมาตรฐาน ISO 9000 ในอุตสาหกรรมการผลิตวงจรรวม (ไอ ซี) : กรณีศึกษา บริษัทเอ็น เอส อิเล็คโทรนิคส์ กรุงเทพ (1993) จำกัด / กิตติ งามสกุลรุ่งโรจน์ / 2538 /Full Text
Subject
บริษัทเอ็น เอส อิเล็คโทรนิคน์ กรุงเทพ (1993)
วงจรรวม -- มาตรฐาน
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ -- มาตรฐาน
23 การจัดบริการแนะแนวด้านบริการสนเทศสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเครือมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย / เสาวภา ตั้งไพศาลสัมพันธ์ / 2538 /Full Text
Subject
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
การแนะแนว
นักเรียนประถมศึกษา -- บริการสารสนเทศ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
24 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในห้องเรียนของกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ปราโมทย์ อุปถัมภ์ / 2538 /Full Text
Subject
ห้องเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
25 การจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพิเศษตามข้อเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2537 : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้ง 1 จังหวัดเชียงใหม่ / โกศล ทองสว่าง / 2538 /Full Text
Subject
งบประมาณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
26 การจำแนกและการบ่งบอกสายพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำและข้าวไร่ (Oryza sativa var. indica L.) ด้วยไอโซไซม์ / สุปราณี สิทธิพรหม / 2538 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ไอโซไซม์
27 การแจกแจงแบบทีสแควร์สำหรับการวิเคราะห์เชิงพหุคูณ / วิภา วัฒนพละศิริ / 2538 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
การแจกแจง (ทฤษฎีความน่าจะเป็น)
28 การใช้การศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพื่อยับยั้งการย้ายถิ่นของสตรีชนบทภาคเหนือ / สุมาลี วรรณรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่น
สตรีชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
29 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องลิมิต ความต่อเนื่องและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน / เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา / 2538 /Full Text
Subject
แคลคูลัส -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
แคลคูลัส -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฟังก์ชัน -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ฟังก์ชัน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
30 การใช้ชุดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมทางภาษา สำหรับนักเรียนชั้นเด็กเล็กที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง / ไพริน วงศ์ษายะ / 2538 /Full Text
Subject
ภาษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียน -- เชียงใหม่
31 การใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นดนตรีไทย จะเข้ สำหรับนักเรียนประถมศึกษา / สมถวิล พูลทาจักร / 2538 /Full Text
Subject
ดนตรีไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ดนตรีไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จะเข้
32 การใช้ตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิตเพื่อวิเคราะห์หาผลกระทบทางด้านมลพิษในอากาศ ของสาขาการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย / จิรพัฒน์ ยิ่งสมสุข / 2538 /Full Text
Subject
ตารางปัจจัยการผลิต
มลพิษทางอากาศ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
33 การใช้บทเรียนการ์ตูนในการเรียนการสอนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิรัตน์ ไชยมุข / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การ์ตูน
34 การใช้บทเรียนโมดูลวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา / ธนิต จันต๊ะคาด / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- พะเยา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียน -- พะเยา
35 การใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผ่านเครือข่ายของการสื่อสารแห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ / มาลัย หงษาครประเสริฐ / 2538 /Full Text
Subject
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
วิทยุติดตามตัว -- เชียงใหม่
36 การใช้แบบฝึกการเขียนสะกดคำยากเพื่อการสอนซ่อมเสริม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ภาษาอื่นมากกว่าภาษาไทย / จำนงค์ โปธาเกี๋ยง / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
ภาษาไทย -- การสอนซ่อมเสริม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ภาษาไทย -- การเขียน
37 การใช้แบบฝึกหัดทักษะการเขียนบทร้อยกรองสี่คำเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / สมปอง อินทร์งาม / 2538 /Full Text
Subject
การแต่งคำประพันธ์ -- แบบฝึกหัด
ศิลปะการประพันธ์ -- แบบฝึกหัด
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
38 การใช้แบบเรียนสำเร็จรูป อาร์ ไอ ที ในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / มานิตย์ พุทธโยธา / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
แบบเรียนสำเร็จรูป
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
39 การใช้เพลงและเกมเพื่อฝึกอ่านออกเสียงคำที่ใช้พยัญชนะ ร ล ว ควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / แวววดี ปัญญาเรือง / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การออกเสียง
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
เพลง
เกม
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
40 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Using microcomputer for retailer and wholesaler business in Chiang Mai province / อำไพ สงค์ศิริ / 2538 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
การขายส่ง -- เชียงใหม่
ไมโครคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ -- การประมวลผลข้อมูล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24