ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 ผลของข้อความประเภทนิเสธที่มีต่อค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทัศนคติตามแนวคิดของลิเคอร์ท = Effects of negative statements on reliabilities of Likert attitude scales / จำนงค์ ไชยะหมื่น / 2538 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
ทัศนคติ -- การวัด
ประชาธิปไตย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
362 ผลของควันบุหรี่ต่อการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานของ type II pneumocytes ในหนู / เดือนงาม บุญรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
เซลล์
ปอด
ควันบุหรี่
หนู
Dissertations, academic -- Anatomy
Rats
Animals, laboratory -- Rats
363 ผลของน้ำกรองจากการเลี้ยงเชื้อรา fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum ที่มีต่อการเจริญของแคลลัสแตงกวา (Cucumis sativus Linn.) สามพันธุ์ / สุรีย์วัลย์ เมฆกมล / 2538 /Full Text
Subject
แตงกวา -- พันธุ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เชื้อรา
แตงกวา -- การเจริญเติบโต
364 ผลของปริมาตรสารฉีดพ่นที่มีต่อประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายใบแคบในแปลงถั่วเหลือง / พนิต หมวกเพชร / 2538 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ยากำจัดวัชพืช
365 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความรู้สึกไม่แน่นอนและความวิตกกังวลในผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเต้านม / ถนอมศรี คูอาริยะกุล / 2538 /Full Text
Subject
ความวิตกกังวล -- เชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- เชียงใหม่
อารมณ์
ความรู้สึก
Dissertations, Academic -- Nursing
366 ผลของรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตและการกลายพันธุ์ของลำไย / ประภาพร โสตถิกุล / 2538 /Full Text
Subject
ลำไย -- การเจริญเติบโต
รังสีแกมมา
การกลายพันธุ์
367 ผลของวิธีสอนการเขียนแบบเน้นกระบวนการที่มีต่อความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ และความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / พูนรัตน์ แสงหนุ่ม / 2538 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
นักศึกษา -- เชียงใหม่
368 ผลของสภาพการปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพในการบริโภคและการแปรรูปของมันฝรั่ง / วิวัฒน์ ภานุอำไพ / 2538 /Full Text
Subject
มันฝรั่ง -- การเก็บเกี่ยว
มันฝรั่ง -- พันธุ์
มันฝรั่ง -- การปลูก
369 ผลของสารกำจัดวัชพืชอะลาคลอร์และออกซีฟลูออร์เฟนที่มีต่อประชากรของแบคทีเรียในดิน / วินันท์ดา หิมะมาน / 2538 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย -- เชียงใหม่ -- วิจัย
ดิน -- เชียงใหม่
ยากำจัดวัชพืช
อะลาคลอร์
ออกซีฟลูออร์เฟน
370 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อ การตอน การปักชำ และการเลี้ยงเนื้อเยื่อของประยงค์ / ประทุมพร กันทพนม / 2538 /Full Text
Subject
ประยงค์ (พืช)
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
371 ผลของสารควบคุมการเติบโตของพืชต่อการพัฒนารากและต้นอ่อนของใบแอฟริกัน ไวโอเลต ที่ตัดชำใบ / นงลักษณ์ สุนทราวงศ์ / 2538 /Full Text
Subject
แอฟริกันไวโอเลต
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ราก
372 ผลของสารเคมีคลุกเมล็ดที่มีต่อความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ / อำพล เฟื่องแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- เมล็ดพันธุ์
เมล็ดพันธุ์ -- การเก็บและรักษา
373 ผลของเหล็กที่เป็นสารเจือปนต่อความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง YBa2 Cu3 O7-x / ปิยดา กิตติบุญญาทิวากร / 2538 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดอุณหภูมิสูง
เหล็ก
374 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อรายวิชาวรรณคดีมรดก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนโดยใช้บทเพลงกับไม่ใช้บทเพลง / จิราภรณ์ เมืองพรวน / 2538 /Full Text
Subject
วรรณคดี -- การสอนด้วยอุปกรณ์
เพลง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
วรรณคดี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
375 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาในวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยแบบแก้ปัญหาของพิซซินี / รัชนี อ่อนพุ่ม / 2538 /Full Text
Subject
เคมี -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การแก้ปัญหา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- กำแพงเพชร
376 ผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ / วันดา นันตา / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
377 ผลสัมฤทธิ์และความคิดเห็นในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวิธี เอส ที เอ ดี / วิสัน สุวรรณคีรี / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เทิง (เชียงราย)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เทิง (เชียงราย)
378 ผู้นำในกระบวนการให้การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนบ้านวังน้ำหยาด อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / สนิท หาจัตุรัส / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- จอมทอง (เชียงใหม่)
บ้านวังน้ำหยาด (เชียงใหม่)
379 แผนและเครื่องมือประเมินการนิเทศภายในสำหรับกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา / วงเดือน โปธิปัน / 2538 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
380 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงในเชียงใหม่ / ปิยวรรณ วินิจชัยนันท์ / 2538 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์
กะเหรี่ยง -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24