ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 ผลของการแช่เมล็ดในน้ำร้อนต่อการงอกและการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาบางประการขณะงอกของเมล็ดถั่วเหลือง (Glycine max (L.) Merr) พันธุ์เชียงใหม่ 60 / ชุลีพร กิ่งสุคนธ์ / 2538 /Full Text
Subject
การงอกของเมล็ด
ถั่วเหลือง -- พันธุ์
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
342 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบควบคุมโดยนักเรียนและแบบควบคุมโดยโปรแกรมที่มีต่อผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / อุดม ชัยมงคล / 2538 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
343 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ / กรกานต์ ป้อมบุญมี / 2538 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
สมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- Nursing
Exercise -- In old age
Physical fitness -- In old age
344 ผลของการใช้ผังมโนมติสัมพันธ์ในการสรุปบทเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / วราวุฒิ สุริยะป้อ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
345 ผลของการใช้รูปแบบการสอนกระบวนการพัฒนาความคิดต่อการคิดอย่างมีเหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนวิชาวรรณคดีไทย / วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ / 2538 /Full Text
Subject
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
346 ผลของการใช้สื่ออารมณ์ขันต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด / เทวาพร ศุภรักษ์จินดา / 2538 /Full Text
Subject
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
อารมณ์ขัน
ความวิตกกังวล
Dissertations, Academic -- Nursing
347 ผลของการเติมธาตุเงินต่อความหนาแน่นกระแสวิกฤตของสารตัวนำยวดยิ่ง YBa2 Cu3 O7-x / สงสาร ศิริวัฒนวิบูลย์ / 2538 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
เงิน
348 ผลของการที่ผู้เรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเองที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและความคงทนในการจำ / นิตยา ชัยสวัสดิ์ / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
349 ผลของการนำเสนอความคิดรวบยอดล่วงหน้า 2 ลักษณะ ที่มีต่อผลการเรียนกลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีระดับความรู้พื้นฐานต่างกัน / ประพิณศิริ อินทธิรา / 2538 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
ความคิดและการคิด
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
350 ผลของการนำเสนอตัวอย่างบนฉากหลังในหนังสือการ์ตูนเสริมประสบการณ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / เทพภมร คำสอง / 2538 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
การ์ตูน
351 ผลของการนำเสนอภาพที่มีต่อความจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / สุริยา นิ่มตระกูล / 2538 /Full Text
Subject
ความจำ
ภาพ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
352 ผลของการปรับแผนการเรียนการสอนวิชาชีววิทยา เรื่องสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / กนกนารถ ศรีอาจ / 2538 /Full Text
Subject
ชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
353 ผลของการฝึกทักษะการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่มีต่อความวิตกกังวลทางสังคม และความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / นงลักษณ์ เขียนงาม / 2538 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความวิตกกังวล
มนุษยสัมพันธ์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
354 ผลของการฝึกอบรมเรื่องเอดส์ศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / มณฑกาญจน์ ธรรมเจริญ / 2538 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
นักเรียนประถมศึกษา -- ปง (พะเยา)
355 ผลของการเรียนตามวิธี เอส ที เอ ดี ที่มีต่อการอ่านในใจ และความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สายสุนีย์ ธรรมตา / 2538 /Full Text
Subject
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
356 ผลของการเรียนที่เน้นทักษะกระบวนการที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ในการเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะกระบวนการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / เกษร มณีเชษฐา / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
357 ผลของการส่งเสริมระบบการปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำบนที่สูงที่มีต่อชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง / จรีเมธ อังกสิทธิ์ / 2538 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร
ระบบการปลูกพืช
กะเหรี่ยง -- สะเมิง (เชียงใหม่)
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง
358 ผลของการสอนทบทวนตามรูปแบบเอส ที เอ ดี ที่มีต่อคะแนนสอบปลายภาคเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และทัศนะเชิงปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / โกเมน อรัญเวศ / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา
359 ผลของการสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชาวเขาที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ / ปานเสก สุทธปรีดา / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียน -- เชียงใหม่
ชาวเขา
360 ผลของการให้ข้อมูลด้านสุขภาพต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยหัวใจวายเลือดคั่ง / วนิดา อินทราชา / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Self care
Health
Heart failure, congestive
หัวใจวาย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย -- สุขภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24