ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 ผลกระทบของการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมันต่อชุมชนชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่ลุ่มน้ำลาง กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชัยวัฒน์ ดิเรกวัฒนา / 2538 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
โครงการพัฒนาที่สูงไทย-เยอรมัน
การพัฒนาชุมชน -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
322 ผลกระทบของการติดเฮโรอีนต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกร : กรณีศึกษาพื้นที่ม่อนยะ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = The impact of drug addiction on the living condition of the farmers. : A case study in Mon Ya area, Bawkaow subdistrict, Samoeng district, Chiang Mai province / พิพัฒน์ ศรีอุปโย / 2538 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
เฮโรอีน
คนติดยาเสพติด -- สะเมิง (เชียงใหม่)
323 ผลกระทบของนโยบายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านชาวเขาตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / นพคุณ สุวรรณฤทธิ์ / 2538 /Full Text
Subject
ชาวเขา -- นโยบายของรัฐ
ชาวเขา -- แม่สรวย (เชียงราย)
การพัฒนาชุมชน -- แม่สรวย (เชียงราย)
324 ผลกระทบของสื่อมวลชนต่อการสอบสวนของตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีการลักพาตัวบุคคลที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนตุลาคม 2535 / จารึก ลิ้มสุวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การสอบสวน
สื่อมวลชน
การลักพา -- เชียงใหม่
325 ผลกระทบต่ออาชีพราษฎรที่อพยพออกจากเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / ปัญญาวุธ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา / 2538 /Full Text
Subject
อาชีพ
การอพยพ
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
326 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสิ่งทอที่มีผลต่อพื้นที่โดยรอบของเมืองเชียงใหม่ / นิสิตา นิ่มกิ่งรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- แง่เศรษฐกิจ -- เชียงใหม่
327 ผลการกัดกร่อนของคลอไรด์ไอออนตกค้างต่อแผ่นเหล็กกล้า ที่เคลือบด้วยไพรเมอร์ / สิริวรรณ ตั้งแสงสุวรรณ / 2538 /Full Text
Subject
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
เหล็กกล้า
สี
328 ผลการใช้ชุดฝึกสมรรถภาพด้านกระบวนการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / พิมใจ อุทิศ / 2538 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
การแก้ปัญหา
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่จัน (เชียงราย)
329 ผลการใช้ตัวชี้นำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / บุษยมาลี ธีรัทธานนท์ / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
330 ผลการใช้แบบฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / จงพัฒน์ แก้วมีชัย / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
331 ผลการใช้วิธีเรียนแบบนักเรียนสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / ธนาธิป มานีมาน / 2538 /Full Text
Subject
การสอน
นักเรียน
332 ผลการนำเสนอลักษณะชี้บ่งของความคิดรวบยอดที่มีต่อการเกิดความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วารี ชมชื่น / 2538 /Full Text
Subject
ความคิดรวบยอด
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
333 ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยวิธี เอส ที เอ ดี / มาลีวรรณ แก่นแก้ว / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
334 ผลการเรียนจากการเรียนแบบร่วมมือกัน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / นัทธีรัตน์ วุฒิเจริญ / 2538 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การสอนรายบุคคล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
335 ผลการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับผู้เรียนที่มีการรวมกลุ่มต่างกัน / สุวิทย์ บั้งเงิน / 2538 /Full Text
Subject
การเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
336 ผลการสอน 2 วิธี ต่อความรู้และความสามารถในการใช้กระเป๋าเยี่ยมบ้าน ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ = Effects ofthe two teaching methods regarding knowledge and skill in using home visit kit among student nurses of Uttaradit Boromarjonani College of Nursing / ดุจเดือน เขียวเหลือง / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์
นักศึกษาพยาบาล -- อุตรดิตถ์
บริการการพยาบาล
Dissertations, Academic -- Public Health
337 ผลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการควบคุมการเน่าเสียเนื่องจากเชื้อ Colletotrichum gloeosporioides ของผลมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว / ธิติมา วงษ์ชีรี / 2538 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเก็บและรักษา
เชื้อรา
คาร์บอนไดออกไซด์
338 ผลของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพและสีผิวของลิ้นจี่ / สัณห์ ละอองศรี / 2538 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ลิ้นจี่ -- พันธุ์
339 ผลของการจัดโปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น / มินตรา สาระรักษ์ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
โปรแกรมการเลิกสูบบุหรี่
การสูบบุหรี่
นักศึกษา -- ขอนแก่น
340 ผลของการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตและการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มีต่อคุณภาพของผลลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวยหลังการเก็บเกี่ยว / นงนุช ธรรมพิทักษ์ / 2538 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
การฉายรังสีอาหาร
คาร์บอนไดออกไซด์
รังสีเหนือม่วง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24