ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการยอมรับการส่งเสริมโครงการปลูกกระเทียมพันธุ์เมืองฝางของเกษตรกรในจังหวัดพะเยา / ศักดิ์สิทธิ์ ชวนพงษ์พานิช / 2538 /Full Text
Subject
กระเทียม -- พันธุ์
เกษตรกร -- พะเยา
302 ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเริ่มและเลิกสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ / นิพนธ์ กุลนิตย์ / 2538 /Full Text
Subject
การสูบบุหรี่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
303 ปัญหาการจัดการและความต้องการใช้บริการสวนสุขภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน / รุจิรา เปรมานนท์ / 2538 /Full Text
Subject
สวนสุขภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สวนสุขภาพ -- การบริหาร
304 ปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชาลี อ่องฬะ / 2538 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
305 ปัญหาการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / พวงน้อย สัตโยภาส / 2538 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ
สมาชิกสภาจังหวัด
306 ปัญหาการประสานงานการจัดทำแผนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการเปิดหลักสูตรสาขาวิชาใหม่และการรับนักศึกษาเพิ่ม = Coordination problems in the educational planning of Chiang Mai University : A case study of the opening of new program and the additional number of student admission / นรเศรษฐ์ บุญชู / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การรับนักศึกษา
การประสานงาน
การศึกษา -- การบริหาร
หลักสูตร
307 ปัญหาชนกลุ่มน้อยในรัฐฉาน และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า / ทรงวิทย์ ศรีอ่อน / 2538 /Full Text
Subject
ชนกลุ่มน้อย -- รัฐฉาน (พม่า)
ไทย -- ปัญหาชายแดน
พม่า -- ปัญหาชายแดน
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
308 ปัญหาที่ตรวจพบในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจในอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างปี 2535-2537 / อนันต์ บุญประเทือง / 2538 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ธุรกิจ -- ภาษี -- ลำพูน
309 ปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เชน จำนงค์ภักดี / 2538 /Full Text
Subject
คนจน -- ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
คนจนในเมือง -- เชียงใหม่
310 ปัญหาและการจัดการด้านความปลอดภัยในโรงฝึกงาน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล / อดิเทพ เบี้ยวบรรจง / 2538 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
ความปลอดภัยของระบบ
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
311 ปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหาการทำวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ขนิษฐา ทองสถิต / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
312 เปรียบเทียบการบริหารจัดการด้านโครงสร้างขององค์การและบุคลากร ระหว่างสถานีอนามัยที่พัฒนาแลัว กับสถานีอนามัยที่ต้องเร่งพัฒนาจังหวัดพะเยา / วัชรีพรรณ เตมียบุตร / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
สถานีอนามัย -- พะเยา -- การบริหาร
การจัดการองค์การ
การบริหารงานบุคคล
313 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสาธารณสุขมูลฐาน ระหว่างหมู่บ้านที่บรรลุ และไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ = Comparison of people participation in primary health care activities between health for all and non-health for all villages sanuan subdistrict Huayraj District Buri Ram Province / ภานุ วงศ์วีระชัย / 2538 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
สาธารณสุขมูลฐาน -- ห้วยราช (บุรีรัมย์)
314 เปรียบเทียบความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับระหว่างผู้ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ในตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน = Comparison of health beliefs regarding Opisthorchiasis between infected and non infected groups in Nanoi Sub-district Nanoi District Nan Province / กนกภรณ์ เกตุพรหม / 2538 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้
ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย -- นาน้อย (น่าน)
315 เปรียบเทียบความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างอำเภอที่บรรลุและไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of khowledge concerning primary health care of grade 6 students between health for all and non-health for all districts Chiang Mai Province / สมศรี คามากิ / 2538 /Full Text
Subject
สาธารณสุขมูลฐาน
นักเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย
316 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการทดลองสามแบบในการเรียนซ่อมเสริมด้วยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบคู่กับแบบรายบุคคล / บรรเทา จันทร์มณี / 2538 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
การสอนซ่อมเสริม
แบบเรียนสำเร็จรูป
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่ทา (ลำพูน)
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
317 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อสอบโดยวิธีราสช์โมเดลกับวิธีดัชนีซาโต้ปรับแก้ ในวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / วรางค์ เวชประเสริฐ / 2538 /Full Text
Subject
ข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
318 เปรียบเทียบพฤติกรรมทางสุขาภิบาลและการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงระหว่างหมู่บ้านที่บรรลุและไม่บรรลุสุขภาพดีถ้วนหน้า ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ = Comparison of sanitation behavior and prevalence of diarrhea between health for all and non-health for all villages Tambon Ratanavaree Amphoe Hua Taphan Changwat Amnat Charoen / แคทรียา ประสงค์สิน / 2538 /Full Text
Subject
ท้องร่วง
หมู่บ้าน -- หัวตะพาน (อำนาจเจริญ)
Dissertations, Academic -- Publichealth
Sanitation
Diarrhea
Health
319 เปรียบเทียบอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายกับนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จังหวัดเชียงราย / วราภรณ์ จิโนรส / 2538 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
นักเรียน -- เชียงราย
นักเรียนอาชีวศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา
320 โปรแกรมการวางแผนชีวิตอาชีพเพื่อพัฒนาวุฒิภาวะทางอาชีพของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย / กชกร อินทุโศภน / 2538 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่
อาชีพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24