ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้บริการของผู้ป่วยโครงการบัตรประกันสุขภาพของโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ = Factors affecting steps of service utilization of patients in health insurance card project of Prachuab Khiri Khan Hospital / ปิยะวรรณ สุทธาพานิช / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ประกันสุขภาพ
โครงการบัตรประกันสุขภาพ
ผู้ป่วย -- ประจวบคีรีขันธ์
282 ปัจจัยที่มีผลต่อการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Factors affecting regular treatment of hypertensive elderly Mae Sot District Tak Province / ปราณี มหาศักดิ์พันธ์ / 2538 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง
ผู้สูงอายุ -- แม่สอด (ตาก)
Dissertations, Academic -- Nursing
Hypertension -- In old age
283 ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบการเกษตรกรรมผสมผสานบนที่สูงของชาวเขาเผ่าม้งบ้านช้างเคี่ยน-ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ / ลีศึก ฤทธิ์เนติกุล / 2538 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน
ม้ง -- เชียงใหม่
บ้านช่างเคี่ยน-ดอยปุย (เชียงใหม่)
284 ปัจจัยที่มีผลต่อการสูบบุหรี่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสถานีอนามัย จังหวัดราชบุรี = Factors affecting smoking habits of health centers staff Ratchburi province / สมภพ ห่วงทอง / 2538 /Full Text
Subject
การสูบบุหรี่
บุคลากรสาธารณสุข
สถานีอนามัย -- ราชบุรี
285 ปัจจัยที่มีผลต่อกิจการการแปรรูปถั่วเหลืองของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / ทรงคุณ ทรงธรรมวัฒน์ / 2538 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
การปรุงอาหาร
สตรีในเกษตรกรรม -- สันทราย (เชียงใหม่)
286 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / จิราภรณ์ มั่นศุข / 2538 /Full Text
Subject
นักศึกษาพยาบาล
Dissertations, Academic -- Nursing
287 ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้เรื่องยาของหญิงตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ในโรงพยาบาลมหาราช นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors affecting medication khowledge of pregnant women attending antenatal clinic at Maharaj Nakhon Si Thammarat Hospitel Nakhon Si Thammarat Province / นันทนา จงบุรี / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ยา
สตรีมีครรภ์ -- นครศรีธรรมราช
288 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวานเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแมลงศัตรู โดยการใช้สารเคมีในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ / ศุภรัชต์ อินทราวุธ / 2538 /Full Text
Subject
สัมเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
289 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง / สามารถ สิทธิสาร / 2538 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยาเสพติดกับเยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
เด็ก -- ไทย (ภาคเหนือ)
290 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณนุช นาขวา / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
291 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลของระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลลำปาง / จรวยพร ทะแกล้วพันธุ์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ -- การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- ลำปาง
Dissertations, academic -- Nursing
Urinary tract infections
Cross infection
292 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินทางการเกษตร : กรณีศึกษาบ้านเด่นนาทราย ตำบลทุ่งปี๊ กิ่งอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สมพงศ์ จิตคำ / 2538 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
บ้านเด่นนาทราย (เชียงใหม่)
293 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกหรือไม่เลือกเรียนวิชาชีพการพยาบาล / ไพเราะ เอี่ยมสุรีย์ / 2538 /Full Text
Subject
พยาบาล
การพยาบาล
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
294 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องโรคเอดส์ของผู้ให้คำปรึกษาในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting counselling activities regarding AIDS among counsellors at public health service offices Chiang Mai Province / แววดาว บัวประเสริฐยิ่ง / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
โรคเอดส์
การให้คำปรึกษา
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
295 ปัจจัยที่ส่งผลให้แผนพัฒนาตำบลเกิดสัมฤทธิผลในงานพัฒนาชนบท : ศึกษากรณีอำนาจและการพัฒนาชนบทในเขตภาคเหนือตอนบน / ไพโรจน์ โพธิศาสตร์ / 2538 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- ไทย (ภาคเหนือ)
แผนพัฒนาตำบล
296 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการผลิตงานวิจัยของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลในเขตภาคเหนือ / อมรา นาวารวงศ์ / 2538 /Full Text
Subject
วิจัย
วิทยาลัยพยาบาล -- ไทย(ภาคเหนือ)
297 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคยาปฏิชีวนะในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท / สุจันทร์ ขันตี / 2538 /Full Text
Subject
ปฏิชีวนะ
ยา
ผู้บริโภค -- แม่ริม (เชียงใหม่)
298 ปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสตรีนนทบุรี / พัชรี โพธิ์ประสาท / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนสตรีนนทบุรี
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
299 ปัจจัยในการจำแนกลูกค้ารายบุคคลกลุ่มที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวเข้ารับการบริการสินเชื่อ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ / ยุกต์ ผาทอง / 2538 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอพิชัย -- อุตรดิตถ์
สินเชื่อเกษตร -- อุตรดิตถ์
300 ปัจจัยในการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีของบริษัทจำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่ / พรหมินทร์ รธนิธย์ / 2538 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี
บริษัท -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24