ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 แนวโน้มการวิจัยการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2536 - 2546 / ศุภชัย สิงห์โต / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษา -- วิจัย
262 แนวโน้มหลักสูตรประถมศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในภาคเหนือ ช่วงปีพุทธศักราช 2540-2550 / สุรพล ยังวัฒนา / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
สิ่งแวดล้อม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
สิ่งแวดล้อม -- ไทย (ภาคเหนือ)
263 บทบาทของผู้นำสตรีในการเมืองท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย / รัตนา จงสุทธนามณี / 2538 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- เชียงราย
264 บทบาทของระบบราชการกับสภาตำบลในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสภาตำบลสุเทพกับสภาตำบลสะลวง / นพดล รัฐศุภางค์ / 2538 /Full Text
Subject
สภาตำบลสุเทพ
สภาตำบลสะลวง
ระบบราชการ
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
สภาตำบล
265 บริการทางการศึกษาสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / บรรจบ กงไกรราช / 2538 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การศึกษา -- เชียงใหม่
นโยบายการศึกษา
266 บริบทการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง / ศิริลัคน์ กาอินทร์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียน -- ลำปาง
267 บุคลิกลักษณะพนักงานธนาคาร / นงรี สุขวัฒน์ / 2538 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
พนักงานธนาคาร
268 บูรณาการในหลักสูตรสำหรับกระบวนวิชาชีพการพยาบาล : กรณีหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ศิริพร เปลี่ยนผดุง / 2538 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
269 แบบแผนการบริโภคที่มีผลต่อน้ำหนักเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 0-1 ปี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Feeding patterns affecting body weight of Karen Children Aged 0-1 year Tambon Mae-Hao Amphoe Mae Sariang Changwat Mae Hong Son / ไชยณรงค์ ปิตุรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
น้ำหนักตัว
กะเหรี่ยง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
น้ำหนักทารกแรกเกิด -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
Body weight -- In infancy & childhood
Birth weight -- In infancy & childhood
Karen
Dissertations, academic -- Public health
270 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมการศึกษานอกระบบกับกระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นภาคเหนือ / ลำเดือน นามเทพ / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การเรียนรู้
271 ประเมินผลโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเกษตรหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาน้ำจืด ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี = An evaluation of agricultural short-course training on freshwater fish culture project implemented by Rajamangala Institute of Technology, Chantaburi campus / พิชัย ไชยเสนา / 2538 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตจันทบุรี
เกษตรกร -- จันทบุรี -- การฝึกอบรม
ปลาน้ำจืด -- การเลี้ยง
272 ประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายและการตั้งถิ่นฐานของชาวยองในเมืองลำพูน (พ.ศ.2348-2445) / แสวง มาละแซม / 2538 /Full Text
Subject
การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ -- ลำพูน -- ประวัติ
ไทยอง
ลำพูน -- ประวัติศาสตร์
273 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยวัฒน์ พงษ์ภาสุระ / 2538 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- การตลาด -- เชียงใหม่
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
274 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและไม่ต้องการเป็นหัวหน้าหมวดวิชา ของครูอาจารย์ในโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน / นิพนธ์ รัตนประภา / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ครู
โรงเรียน -- ลำพูน
275 ปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะเครียด พฤติกรรมเผชิญภาวะเครียด และความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจในนักบินกองทัพอากาศไทย / นพคุณ ภู่มณี / 2538 /Full Text
Subject
กองทัพอากาศ -- ไทย
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักบิน
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
276 ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ด และการพัฒนาโปรโตคอร์มของรองเท้านารีฝาหอย / เกษนันท์ ศรีเกษม / 2538 /Full Text
Subject
รองเท้านารีฝาหอย
การงอกของเมล็ด
โปรโตคอร์ม
277 ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญของโปรโดคอร์มของเอื้องพร้าวในสภาพปลอดเชื้อ / สุภาวรรณ วงศ์คำจันทร์ / 2538 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- เมล็ดพันธุ์
กล้วยไม้ -- พันธุ์
เอื้องพร้าว
กล้า
278 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาชุดของประชาชนในชนบท : กรณีศึกษา หมู่บ้านป่าสักน้อย ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the use of Ya Chud of rural People : a case study of Pasaknoi village Choengdoi Sub-district Doi saket District Chiang Mai Province / อัมพร ค้าไม้ / 2538 /Full Text
Subject
Drug utilization
Ya Chud
ยา
ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่) -- ประชากรในชนบท
บ้านป่าสักน้อย (เชียงใหม่)
279 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ / กฤษฎา ทวีประศาสน์ / 2538 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
280 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ต้นน้ำภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่เลาะ ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ม.ร.ว. อัจฉรีย์ชัย รุจวิชัย / อัจฉรีย์ชัย รุจวิชัย, ม.ร.ว. / 2538 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24