ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 ทัศนคติของนักวิชาการเกษตรในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / ประภัสสร ทองประเสริฐแสง / 2538 /Full Text
Subject
นักวิชาการเกษตร
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
สิ่งแวดล้อม
242 ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อแผนพัฒนากว๊านพะเยา / สว่างวิทย์ สุทธหลวง / 2538 /Full Text
Subject
ทะเลสาบ -- พะเยา
กว๊านพะเยา
พะเยา -- ประชากร -- ทัศนคติ
243 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเชียงรายต่อคณะเทศมนตรี / วันชัย จงสุทธนามณี / 2538 /Full Text
Subject
คณะเทศมนตรี
เทศบาล -- เชียงราย
เชียงราย -- การเมืองและการปกครอง
เชียงราย -- ประชากร -- ทัศนคติ
244 ทัศนคติของปลัดอำเภอต่อตำแหน่งนายอำเภอ : กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน / วิรัตน์ หมกทอง / 2538 /Full Text
Subject
ปลัดอำเภอ
นายอำเภอ
245 ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อโทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตรในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รุจ เลาหเพ็ญแสง / 2538 /Full Text
Subject
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
บัตรโทรศัพท์
246 ทัศนคติของผู้ประกอบธุรกิจต่อการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะ ศิริมาตย์ / 2538 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
247 ทัศนคติของเพื่อนร่วมงานต่อปลัดอำเภอหญิงในจังหวัดเชียงใหม่ / รัตนาภรณ์ เข็มกลัด / 2538 /Full Text
Subject
ปลัดอำเภอ
สตรีกับการเมือง -- เชียงใหม่
248 ทัศนคติของอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด / นงนภัส รัฐผไท / 2538 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัด -- การเลือกตั้ง
249 ทัศนคติต่อความก้าวหน้าของผู้บริหารระดับกลางในสังกัดกระทรวงมหาดไทย / เดชา สัตถาผล / 2538 /Full Text
Subject
กระทรวงมหาดไทย -- การบริหารงานบุคคล
นักบริหาร
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนกลาง
250 ทัศนะของทหารต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของเวียตนาม / เชิดชัย จันทร์เทศ / 2538 /Full Text
Subject
สมาคมอาเซียน
เวียดนาม -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง
251 ทางเลือกของเมืองเชียงใหม่ในอนาคต : ทัศนะของบุคคลชั้นนำเชียงใหม่ = Alternative futures for Chiang Mai city : A perspective of Chiang Mai elites / ระวีวงศ์ วงศ์ปราชญ์ / 2538 /Full Text
Subject
เมือง -- เชียงใหม่ -- การเจริญเติบโต
การพัฒนาเมือง -- เชียงใหม่
ชนชั้นสูง -- เชียงใหม่
252 ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงการบริหารงานฟาร์มของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง / สุวิช วิทยารัฐ / 2538 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตลำปาง
การจัดการฟาร์ม
253 ธรณีเคมีของหินเซอร์เพนทิไนต์ผุ บริเวณดอยพุกสูง ดอยปุกจำเป็ง และดอยปุกเลี่ยม ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน / ประจักษ์ แย้มชู / 2538 /Full Text
Subject
ธรณีเคมี -- นาน้อย (น่าน)
หิน -- การวิเคราะห์
หินเซอร์เพนทิไนต์
ดอยพุกสูง (น่าน)
ดอยปุกจำเป็ง (น่าน)
ดอยปุกเลี่ยม (น่าน)
254 นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาเด็กใช้ยาเสพติด : ศึกษาเฉพาะกรณีของเด็กวัยรุ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ชำนาญ วรรลยางกูร / 2538 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- นโยบายของรัฐ
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
255 นิสัยการบริโภคและภาวะโภชนาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มโรงเรียนบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / มาลิน ทรัพย์เจริญ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านดู่ (เชียงราย)
นักเรียนประถมศึกษา -- โภชนาการ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
256 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานคุรุสภาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / จำลอง กิติศรี / 2538 /Full Text
Subject
คุรุสภา -- การบริหาร
ครู -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
257 แนวทางพัฒนาการนิเทศการสอนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง / มงคล อินทนา / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองลำปาง
การสอน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำปาง
การนิเทศการศึกษา
258 แนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อสอนภาษาจีน เขตการศึกษา 8 / วารุณี จิวกิตติศักดิ์กุล / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การบริหาร
ภาษาจีน
259 แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / มัณยวดี ยุกตะนันทน์ / 2538 /Full Text
Subject
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
260 แนวโน้มการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ 12 พฤศจิกายน 2538 : ศึกษากรณีแขวงเม็งราย / อิงขนิษฐ ศิรินภาพันธ์ / 2538 /Full Text
Subject
การลงคะแนนเสียง -- เชียงใหม่
สมาชิกสภาเทศบาล -- การเลือกตั้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24