ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางการเรียนของผู้ปกครองทัศนคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยและทัศนคติในการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / อำนวย ไชยนาม / 2538 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- ลำปาง
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
202 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูกับความพร้อมทางสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1 ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พรพิมล พิสุทธิ์พันธ์พงศ์ / พรพิมล พิสุทธิพันธ์พงศ์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล
ปัญญา
203 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งในการมองโลกกับความวิตกกังวลประจำตัวของนักศึกษาพยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี / พัชรินทร์ นินทจันทร์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
นักศึกษาพยาบาล
ความวิตกกังวล
Disertations, Academic -- Nursing
204 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแข็งอดทน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และความเหนื่อยหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลจิตเวช สังกัดกรมสุขภาพจิต / วรนุช กิตสัมบันท์ / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
พยาบาล
โรงพยาบาลจิตเวช
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
กรมสุขภาพจิต
205 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในอำนาจด้านสุขภาพ ความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตน และพฤติกรรมสุขภาพ ของผู้สูงอายุ / พิศักดิ์ ชินชัย / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- health promotion
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ความเชื่อ
206 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ความวิตกกังวล และเจตคติกับแนวโน้มพฤติกรรมที่จะปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ของนักศึกษาพยาบาล / พิมพาภรณ์ พรหมใจ / 2538 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา -- แบบทดสอบ
นักศึกษาพยาบาล -- ทัศนคติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ความวิตกกังวล
นักศึกษาพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
207 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้พื้นฐานของผู้เรียนกับผลการเรียนโปรแกรมเวิร์ดโพรเซสเซอร์ / จินดารัตน์ มงคลเจริญสุข / 2538 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
208 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางด้านสังคมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานสูงอายุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ = Relationships among self-esteem, social support and self care behavior of diabetic elderly Uttaradit Hospital Muang District Uttaradit Province / สุธีรัตน์ แก้วประโลม / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้สูงอายุ -- อุตรดิตถ์
Dissertations, academic -- nursing
209 ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจทางวิทยาศาสตร์ กับการเลือกใช้พฤติกรรมด้านความรู้และการคิดในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงใหม่ / วราภรณ์ สืบสุยะ / 2538 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์
210 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพน้ำกับชนิดและปริมาณของแพลงตอนพืชในคูเมืองเชียงใหม่ / ถาวร ถนอมพงษ์ชาติ / 2538 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอน
คู -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ
211 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการรับรู้กลวิธีสาธารณสุขมูลฐานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี = Relationship between selected factors and perceptions regarding primary heath care strategies among public health certificate program students Sirindhorn College of Public Health Chon Buri Province / สุวลี มิลินทางกูร / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
สาธารณสุขมูลฐาน
212 ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพฤติกรรมทางจริยธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เรณู จันทร์กุย / 2538 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
213 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเผชิญปัญหาและภาวะสุขภาพของหญิงสูงอายุโรคข้อเสื่อม / หทัยรัตน์ จรัสอุไรสิน / 2538 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
กระดูกและข้ออักเสบ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
สตรี -- เชียงใหม่
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
214 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความคิดและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช / อายุพร เรืองจันทร์ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
นักศึกษาพยาบาล -- พิษณุโลก
ความคิดและการคิด
215 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของบุคลิกภาพตามทฤษฎีของไอแซงค์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / แสงเดือน ใยไธสง / 2538 /Full Text
Subject
การวัดทางจิตวิทยา
บุคลิกภาพ -- แบบทดสอบ
นักศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
216 ความสามารถในการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจในวิทยาศาสตร์ในระดับต่างกัน / ศานิต อ่อนเปี่ยม / 2538 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน
217 ความสำนึกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนเตรียมทหาร / สุพาณี พวงทอง / 2538 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
นักเรียนเตรียมทหาร
ทหาร -- กิจกรรมทางการเมือง
218 ความสูงสัมพัทธ์ของพัลส์ของสารละลาย พีพีโอ ซินทิลเลชัน โดยใช้เบนซีน โทลูอีน ไซลีน เมสิทิลีน และพาราไดออกเซน เป็นตัวทำละลาย / จันทนา ยายอด / 2538 /Full Text
Subject
เคมีนิวเคลียร์
สารละลาย (เคมี)
ตัวทำละลาย
219 ค่าใช้จ่ายและการจัดการด้านความปลอดภัยในฐานะตัวทำนายความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรมเขตภาคเหนือตอนบน / อโณทัย ภูวนวิทยาคม / 2538 /Full Text
Subject
อุบัติเหตุ -- ค่าใช้จ่าย
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
โรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
220 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศึกษาธิการอำเภอ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงราย วิศิฎฐ์ ดุลยพัชร์ / วิศิฎฐ์ ดุลย์พัชร์ / 2538 /Full Text
Subject
ศึกษาธิการอำเภอ
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24