ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 469 รายการ จากคำว่า 2538

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน : กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่= People's satisfaction with the performance of police investigators : A case study of Muang district, Chiang Mai province / ชาตรี คงรอด / 2538 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
การสอบสวน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
182 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมปศุสัตว์ของสัตวแพทย์อำเภอในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / ประทับใจ ธรรมรังษี / 2538 /Full Text
Subject
ปศุสัตว์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สัตวแพทย์อำเภอ -- ความพอใจในการทำงาน
183 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการป้องกันปัญหาโรคเอดส์ของจังหวัดเชียงราย / สมพร ปิ่นอักษรสกุล / 2538 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ -- เชียงราย
184 ความร่วมมือระหว่างองค์กรระดับอำเภอกับองค์กรระดับหมู่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่สูง : ศึกษากรณีอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / สำเริง ไชยเสน / 2538 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ยาเสพติด -- การควบคุม -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ชาวเขา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
185 ความรู้ ความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ทัศนีย์ ศิริปัญญา / 2538 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน
สหกรณ์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
186 ความรู้ ทัศนคติต่อโรคเอดส์ และความตั้งใจรับการทดสอบหาร่องรอยการติดเชื้อเอชไอวี ในหญิงมีครรภ์ที่คลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลแม่และเด็ก จังหวัดเชียงใหม่ = Knowledge and attitude towards AIDS and intention for receiving HIV antibody testing among pregnant women at antenatal clinic Mother and Child Hospital Chiang Mai Province / กนิษฐา พัฒนพรพันธุ์ / 2538 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่และเด็ก
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ในสตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
สตรีมีครรภ์ -- เชียงใหม่
ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์
การติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
187 ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / แสงหล้า ศิลปกิจ / 2538 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
188 ความรู้เกี่ยวกับยาม้าและการป้องกันตนเองจากการเสพยาม้าของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ = Knowledge about Yama and self protection among high school students Hua-Hin District Prachuap Khiri Khan Province / อรอนงค์ หงษ์ชุมแพ / 2538 /Full Text
Subject
Self-protective behavior
Narcotics
ยากระตุ้นประสาท
นักเรียนมัธยมศึกษา -- หัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
189 ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประชาชนผู้มีอายุระหว่าง 18-19 ปี ในเขตอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / วิชัย บุญอุดมพร / 2538 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
สารภี (เชียงใหม่) -- ประชากร
190 ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนซ่อมเสริมของครูประถมศึกษา สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิชิต ต๊ะวงค์ / 2538 /Full Text
Subject
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
การสอนซ่อมเสริม
ครูประถมศึกษา -- เชียงใหม่
191 ความรู้ความคิดเห็นและการใช้บริการสร้างเสริม ภูมิคุ้มกันโรคของผู้ปกครองเด็กอายุ 0-1 ปี ในเขตเทศบาลเมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Knowledge, opinions and utilization of immunization service among parents of children aged under one year in Xamneua Municipality Houapanh Province Lao People's Democratic Republic / แก้วนคร ฮ่วมบุญ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาภูมิคุ้มกัน
ภูมิคุ้มกัน
ผู้ปกครองกับเด็ก -- ลาว
192 ความรู้ทางภาษาศาสตร์และการนำไปใช้ในการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของครูผู้สอนภาษาไทย ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ / ภัททิรา วิภวภิญโญ / 2538 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ครู -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาษาศาสตร์
193 ความรู้เรื่องการหมดประจำเดือนและประสบการณ์การดูแลตนเองของหญิงวัยหมดประจำเดือน ในชุมชนแออัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Knowledge about menopause and self care experience of menopausal women in Slum Area Muang District Khon Kaen Province / ลำเภา อุปการกุล / 2538 /Full Text
Subject
วัยหมดระดู
สตรี -- ขอนแก่น
ชุมชนแออัด -- ขอนแก่น
194 ความรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการตำบลผู้ทรงคุณวุฒิ : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อมร แย้มเสรี / 2538 /Full Text
Subject
สภาตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
195 ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / โฉมศรี มหิทธาฤทธิไกร / 2538 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ทะ (ลำปาง)
การอนุรักษ์ป่าไม้
ป่าไม้และการป่าไม้
196 ความสนใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในระดับต่างกัน / วรางคณา ส่งเสริม / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
197 ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มาซากิ โอซิยาม่า / โอซิยาม่า, มาซากิ / 2538 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อุตสาหกรรม -- แง่สังคม -- ไทย (ภาคเหนือ)
ไทย (ภาคเหนือ) -- ภาวะสังคม
198 ความสัมพันธ์ระหว่างการคิดเหตุผลเชิงตรรกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดเชียงราย / จรรยา ชัยอินทร์ / 2538 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ความคิดและการคิด
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงราย
199 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / นิตยา แฟงสวัสดิ์ / 2538 /Full Text
Subject
การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- อุตรดิตถ์
การส่งเสริมการอ่าน
200 ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับวัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงบ้านเมืองงาม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / พิสมัย อะโน / 2538 /Full Text
Subject
การศึกษา
กะเหรี่ยง -- แม่อาย (เชียงใหม่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี
วัฒนธรรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24