ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 ความต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยา จงรักษ์สัตย์ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
162 ความแตกต่างในอำนาจหน้าที่ที่เป็นจริงกับตามกฎหมายของนายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในทัศนะของประชาชน / มาลินี ลออพันธุ์สกุล / 2537 /Full Text
Subject
นายอำเภอ -- เชียงใหม่
163 ความทันสมัยส่วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ สุพรรณี สุนทรพันธ์ / สุพรรณี สุนทรพันธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
บุคลิกภาพ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ปัญเจกภาพ
164 ความพยายามในการจัดหารายได้ของเทศบาลนครเชียงใหม่ / ประไพพิศ ลลิตาภรณ์ / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
รายได้ -- เชียงใหม่
เทศบาล -- รายได้
165 ความพร้อมของเจ้าหน้าที่ปราบปรามการก่อการจลาจล : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ / อนุรัตน์ กิจประเสริฐ / 2537 /Full Text
Subject
การจลาจล
ตำรวจภูธร
ตำรวจ -- เชียงใหม่
166 ความพึงพอใจของผู้ใช้ไฟฟ้าต่อการให้บริการของการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ / ดำรงศักดิ์ ตันรัตนกุล / 2537 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่
ไฟฟ้า
167 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีครูที่สอนในโรงเรียนและครูที่ปฏิบัติงานสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน / สุนันท์ วัชรากร / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดลำพูน
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
ครู -- ลำพูน
168 ความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน อำเภอปง จังหวัดพะเยา = Job satisfaction of village health volunteer at community primary health care center Pong district Phayao province / ชัชวาลย์ บุญเรือง / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ความพอใจในการทำงาน
บุคลากรสาธารณสุข -- ปง (พะเยา)
สาธารณสุขมูลฐาน
169 ความร่วมมือของประชาชนในการเป็นพยานในคดีอาญาต่อตำรวจ : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / มงคล สัมภวะผล / 2537 /Full Text
Subject
การสอบสวนคดีอาญา
พยานหลักฐาน
ตำรวจ -- เชียงใหม่
170 ความร่วมมือประสานงานในการวางแผนโครงการการศึกษานอกระบบ ของ 4 กระทรวงหลักระดับอำเภอ / เงิน ใจวงค์ / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การวางแผน
โครงการการศึกษานอกระบบ
171 ความรู้ ความคิดเห็นและการใช้บริการศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนของประชาชน อำเภอปง จังหวัดพะเยา = The Villager's knowledge, opinions and utilization of the community primary health care center Pong District Phayao Province / ชาตรี นันทพานิช / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
สาธารณสุขมูลฐาน
บริการทางการแพทย์ -- ปง (พะเยา)
อาสาสมัครสาธารณสุข
172 ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก และการรับบริการตรวจหามะเร็งปากมดลูกในสตรี อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ / เรณู กาวิละ / 2537 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การพยาบาล
สตรี -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
Cervix neoplasms
173 ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / วิรัชชัย ทอดเสียง / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ทะ
นักเรียน -- สุขภาพและอนามัย
นักเรียนประถมศึกษา -- สุขภาพและอนามัย
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
174 ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ของพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ = Community hospital nurse's knowledge attitude and practice toward HIV patient nursing care in Chiang Mai Province / สิกา จิตตภิรมย์ / 2537 /Full Text
Subject
พยาบาล -- เชียงใหม่
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
175 ความรู้ความเข้าใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อภาษีเงินได้นิติบุคคลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / อนุช ชูเชิญ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษี -- เชียงใหม่
176 ความรู้ด้านการทารุณกรรมเด็กและการรับรู้ในบทบาทการช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมของครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ / อภิรดี ศิริแก้ว / 2537 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
การทารุณเด็ก
เด็ก -- การสงเคราะห์
ครู -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
177 ความรู้และทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในจังหวัดเชียงใหม่ / วัฒนา ประยูรวงศ์ / 2537 /Full Text
Subject
ประชาธิปไตย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
178 ความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มารับบริการที่หน่วยให้คำปรึกษาเรื่องเอดส์ที่โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา = Anxiety of HIV infected clients at the AIDS counselling service unit Phayao Hospital Phayao Province / สุดถนอม รอดอ่วม / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
โรคเอดส์ -- พะเยา
ความวิตกกังวล
Dissertations, academic -- nursing
179 ความสอดคล้องของหลักสูตรวิชาอาชีพกับความต้องการของท้องถิ่นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / พรพรรณ ใจอินทร์ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพร้าว
การศึกษาทางอาชีพ -- หลักสูตร
โรงเรียนประถมศึกษา -- พร้าว (เชียงใหม่)
180 ความสัมพันธ์เชิงทัศนคติระหว่างประชาชนกับนักการเมืองในการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ / มนัส ศิริมหาราช / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
นักการเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล -- การเลือกตั้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19