ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การสร้างแบบพรรณนาลักษณะงานหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อาภรณ์ ชัยรัต / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
122 การสร้างแบบวัดจิตสำนึกต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / อรุณี แสงเพ็ญ / 2537 /Full Text
Subject
จิตสำนึก -- แบบทดสอบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
123 การสร้างแบบวัดเจตนาการเลือกเรียนวิชาในกลุ่มประสบการณ์พิเศษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Construction of an intention inventory of primary school students selecting of extra learning experiences subjects / อุษา ศุภผล / 2537 /Full Text
Subject
แบบทดสอบ
กลุ่มประสบการณ์พิเศษ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
124 การสร้างโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลโรงเรียนประถมศึกษาในสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / กายสิทธิ์ มุตะโสภา / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การจัดการฐานข้อมูล
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
125 การสังเคราะห์สารประกอบดีบุกอินทรีย์บางตัว / นพวรรณ อัจฉริยะพิทักษ์ / 2537 /Full Text
Subject
ดีบุก -- การวิเคราะห์
126 การสำรวจพืชพื้นล่างประเภทไม่มีเนื้อไม้ของป่าบริเวณทิศตะวันออกของดอยสุเทพที่ระดับความสูง 670 ถึง 750 เมตร / อารมย์ เผือกอ่ำ / 2537 /Full Text
Subject
พืชล้มลุก -- เชียงใหม่
ต้นไม้ -- เชียงใหม่
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
127 การสื่อสารด้วยเสียงของนกวงศ์นกเอี้ยง / พัฒนา ธนากร / 2537 /Full Text
Subject
นกเอี้ยง
การสื่อสาร
เสียง
128 การสื่อสารด้วยเสียงและการตอบสนองต่อโมเดลเสียงที่ระดับความถี่ต่างกันของลิง Macaca spp / กรรณิการ์ ศรีสารคาม / 2537 /Full Text
Subject
ลิง
เสียง
การสื่อสาร
129 การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศน์ของระบบวนเกษตรที่มีกาแฟเป็นพืชหลักบนที่สูง / ดุสิต เสรเมธากุล / 2537 /Full Text
Subject
ดิน
วนเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
นิเวศวิทยาเกษตร -- ไทย (ภาคเหนือ)
กาแฟ -- ดิน
กาแฟ -- ปุ๋ย
130 การหาปริมาณของธาตุต่าง ๆ ในน้ำตัวอย่าง ด้วยวิธีนิวตรอนแอคติเวชัน โดยใช้ Cf-252 หลังการทำให้เข็มข้นขึ้นโดยการตกตะกอนร่วม / ฉันทนา ภานุทัศนาภร / 2537 /Full Text
Subject
แมงกานีส -- การวิเคราะห์
อาร์เซนิก -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
นิวตรอน แอคติเวชัน
131 การหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในตะกอนท้องน้ำโดยวิธีอะตอมมิกแอบซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / นิภาภร รอดน้อย / 2537 /Full Text
Subject
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรโฟโตเมตรี
น้ำ -- การวิเคราะห์
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แม่น้ำปิง
แม่น้ำแม่กลาง
132 การหาปริมาณโลหะหนักบางตัวในตัวอย่างน้ำจากแม่น้ำปิง และ น้ำแม่กลาง ในปี พ.ศ. 2536 / พิทักษ์ พินิจนึก / 2537 /Full Text
Subject
โลหะหนัก -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
แม่น้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
แม่น้ำปิง
แม่น้ำแม่กลาง
133 การหาวิธีการหุ้มห่อ ผลมะม่วงในสภาพดัดแปลงบรรยากาศโดยใช้ฟิล์มโพลีเมอริคเจาะรู / ณรงค์ศักดิ์ ค้านอธรรม / 2537 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การห่อผล
ฟิล์มโพลีเมอริค
134 การอนุมานค่าเฉลี่ยประชากรโดยวิธีเบย์เซียน / ฝันจิต แต้มทอง / 2537 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์สถิติ
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
ความน่าจะเป็น
135 การออกแบบโครงสร้างชั้นทางหยุ่นตัวด้วยวิธีหลักการแห่งเหตุผลโดยใช้โปรแกรม DAMA / วีรชัย เครือหงษ์ / 2537 /Full Text
Subject
ถนน -- การออกแบบและการสร้าง
การออกแบบโครงสร้าง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ทางหลวง -- การออกแบบและการสร้าง
136 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลมะม่วง โดยใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ / ชูรัตน์ ธารารักษ์ / 2537 /Full Text
Subject
เครื่องคัดขนาดผลมะม่วง -- การออกแบบและการสร้าง
มะม่วง
เครื่องจักรกลการเกษตร -- การออกแบบและการสร้าง
137 การออกแบบและพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการเคลือบฝังผิวโลหะด้วยอนุภาคหนัก / ธวัทชัย สุวรรณพงค์ / 2537 /Full Text
Subject
การควบคุมอัตโนมัติ -- การเขียนแบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์
เครื่องเคลือบฝังผิวโลหะ
138 กิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชาวไทยภูเขาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อนุศักดิ์ ทิพย์นพคุณ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอปางมะผ้า
โรงเรียนประถมศึกษา -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
ชาวเขา -- การศึกษา
การสอน
139 กิจกรรมเสริมทักษะการอ่านและการเขียน คำควบกล้ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / เกษรา ภัทรเดชไพศาล / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- กำแพงเพชร
140 ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับรอง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ภาคเหนือ / ชาติชาย ชมภูศรี / 2537 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ขวัญในการทำงาน
กำลังใจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19