ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การวิเคราะห์เนื้อหาทางวัฒนธรรมของแบบเรียนการอ่านภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณัฎฐพล ภักดีเจริญ / ณัฏฐพล ภักดีเจริญ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษากับวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษ -- แบบเรียน
102 การวิเคราะห์ผู้ซื้อของห้างสรรพสินค้าสีสวนพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ / ธีระ รักอริยะธรรม / 2537 /Full Text
Subject
ห้างสรรพสินค้าสีสวนพลาซ่า
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
103 การวิเคราะห์พฤติกรรมการสอนทักษะกระบวนการแก้ปัญหาเรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหาร ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นิยม ไชยวงศ์ / นิยม ไชยวงศ์, 2497- / 2537 /Full Text
Subject
การสอน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครู -- จอมทอง (เชียงใหม่)
104 การวิเคราะห์พฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ : ศึกษาเปรียบเทียบกรณีอำเภอเมืองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / นิติยา พงษ์พานิช / 2537 /Full Text
Subject
ข้าราชการส่วนจังหวัด
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
105 การวิเคราะห์ระบบการขนส่งข้าวและกระเทียมจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังกรุงเทพฯ / สิทธิพงศ์ ปรีชา / 2537 /Full Text
Subject
การขนส่ง -- เชียงใหม่
ข้าว -- การขนส่ง
กระเทียม -- การขนส่ง
106 การวิเคราะห์และออกแบบโครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงกระทำอันเนื่องมาจากน้ำหนัก โดยวิธีโครงข่าย / นิคม บัววังโป่ง / 2537 /Full Text
Subject
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสร้าง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอนกรีตเสริมเหล็ก
107 การศึกษาการประมาณการถดถอยโดยวิธีเจนเนอรัล ไรซ์ ริดจ์ / ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา / 2537 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การถดถอย
108 การศึกษาขนาดของหัวพันธุ์ การเก็บรักษาหัวพันธ์และการปรับปรุงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวดอกว่านมหาลาภ สุพจน์ เพชรบุรี / สุพจน์ เพ็ชรบุรี / 2537 /Full Text
Subject
ว่านมหาลาภ
ว่านมหาลาภ -- พันธุ์
109 การศึกษาความสูญเสียค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการรักษาของผู้ป่วยอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่เข้านอนรับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Expenditure and length of stay of patient injured from motorcycle accident at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / บุษบา ชัยศรีสวัสดิ์สุข / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
อุบัติเหตุทางถนน -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
จักรยานยนต์
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
110 การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมในการกำจัด ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ทางชีววิทยาในถังปฏิกิริยาเติมเข้าถ่ายออกแบบลำดับต่อเนื่อง ถนอม รัตนเศรษฐ / ถนอม รัตนเศรษฐ์ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดโลหะหนัก
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
111 การศึกษานอกระบบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนิเวศวิทยาในเขตภาคเหนือ / ดุษณีย์ เหลี่ยมพันธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แง่เศรษฐกิจ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แง่สังคม
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- แง่การเมือง
นิเวศวิทยา
112 การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทปศุสัตว์อำเภอทางด้านงานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย / ประธาน เกิดกล่ำ / 2537 /Full Text
Subject
ปศุสัตว์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ปศุสัตว์ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
113 การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญาเศรษฐศาสตร์กับปรัชญาพุทธศาสนา / พิสมัย สอนบุญมี / 2537 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์ -- ปรัชญา
เศรษฐศาสตร์ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
พุทธปรัชญา
114 การศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้วิดีทัศน์กับเอกสารสิ่งพิมพ์ในการสอนเสริม เพื่อให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น / กิตติมา ภิงคะสาร / 2537 /Full Text
Subject
การสอนซ่อมเสริม
การสอนด้วยอุปกรณ์
สิ่งแวดล้อม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- มุกดาหาร
115 การศึกษาเลคตินในเมล็ดพืชบางชนิด / สมศักดิ์ ผลภักดี / 2537 /Full Text
Subject
เลคติน
พืช -- การวิเคราะห์
116 การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลกับอัตลักษณ์แห่งตนของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง พิษณุโลก / กาญจนา พึ่งเนตร / 2537 /Full Text
Subject
มนุษยสัมพันธ์
อัตตา
วัยรุ่น -- พิษณุโลก
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- พิษณุโลก
117 การศึกษาแหล่งเงินทุนและตลาดสินเชื่อของอุตสาหกรรมขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนาจ แดงเรือ / 2537 /Full Text
Subject
เงินทุน
ทุน (เศรษฐศาสตร์)
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
118 การศึกษาอัตราการใช้บริการและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยโครงการบัตรสุขภาพ จังหวัดลำปาง / สมพร อินศรีแก้ว / 2537 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
โครงการบัตรสุขภาพ
ประกันสุขภาพ -- ลำปาง
ผู้ป่วย -- ลำปาง -- ค่าใช้จ่าย
บัตรสุขภาพ
119 การสร้างชุดการสอนความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ทิวา ทองเพชร / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
120 การสร้างแบบทดสอบวินิจฉัยชนิดสองขั้นตอนสำหรับวินิจฉัยการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Construction of a two-stage diagnostic test for diagnosis of problem solving in Prathom Suksa 5 Mathematics / ชำนาญ สีสม / 2537 /Full Text
Subject
แบบทดสอบ
คณิตศาสตร์ -- ข้อสอบ
นักเรียนประถมศึกษา -- พิษณุโลก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19