ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การแพร่กระจายและการยอมรับพืชเศรษฐกิจในพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านปางขุม ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ / พิชเยศ อ่อนสีบุตร / 2537 /Full Text
Subject
นวัตกรรมทางการเกษตร -- สะเมิง (เชียงใหม่)
พืชเศรษฐกิจ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
บ้านปางขุม (เชียงใหม่)
82 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพของคนพิการ : การศึกษาเชิงประเมินผลของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ / เสรีย์ วชิรถาวรชัย / 2537 /Full Text
Subject
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
คนพิการ -- เชียงใหม่
คนพิการ -- การจ้างงาน
อาชีพ
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
83 การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดลำพูน / จิรายุ ทองเขาอ่อน / 2537 /Full Text
Subject
น้ำในการเกษตร -- ลำพูน
การอนุรักษ์น้ำ -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
84 การมีส่วนร่วมของชุมชนและสิ่งสนับสนุนทางสังคมในการป้องกันโรคเอดส์ ในบ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Community participation and social support in AIDS prevention in Ban Tawai, Tambon Khun Kong, Amphoe Hang Dong, Changwat Chiang Mai / ดวงฤทัย พงศ์เชี่ยวบุญ / 2537 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- หางดง (เชียงใหม่)
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Public health
85 การมีส่วนร่วมของนักเรียนประถมศึกษาปีที่6 ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จิรัติภรณ์ ไหนาค / จิรัชติภรณ์ ไหนาค / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ริม
อาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
นักเรียน -- โภชนาการ
86 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างสถาบันชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งมน จังหวัดสุรินทร์ / ทัศนัย พิริยาสัยสันติ / 2537 /Full Text
Subject
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาชนบท -- สุรินทร์
การพัฒนาชุมชน -- สุรินทร์
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งมน
บ้านทุ่งมน (สุรินทร์)
87 การเมืองล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า ระหว่างปี พ.ศ. 2101-2317 / ลัดดาวัลย์ แซ่เซียว / 2537 /Full Text
Subject
ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- ล้านนา
ไทย (ภาคเหนือ) -- การเมืองและการปกครอง, 2101-2317
88 การยึดถือและครอบครองที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์โดยหน่วยของรัฐ : กรณีศึกษาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภมิตร เอกวรรณัง / 2537 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติ -- เชียงใหม่
ป่าสงวน -- เชียงใหม่
การถือครองที่ดิน -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
89 การแยกโปรตีนและแป้งจากเมล็ดมัสตาร์ดดำ / พิษณุ กาญจนประดิษฐ์ / 2537 /Full Text
Subject
โปรตีน
กรดไขมัน
มัสตาร์ดดำ -- เมล็ดพันธุ์
90 การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของครอบครัวในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ณ หมู่บ้านดอกบัว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = Villagers' perception in the role of families in caring of HIV and AIDS clients in Dokbua Village Thawangthong sub-district Muang District Phayao Province / เสาวนีย์ พันธ์พัฒนกุล / 2537 /Full Text
Subject
โรดเอดส์ -- พะเยา
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- การดูแล -- พะเยา
ครอบครัว
บ้านดอกบัว (พะเยา)
Dissertations, academic -- nursing
91 การรับรู้และความเข้าใจของผู้ป่วยนอกที่ได้รับยาจากโรงพยาบาลสมุทรสงคราม = Perceptiona and understanding of the outpatients on drugs obtained from Samut Songkhram Hospital / อมรรัตน์ ฉันทศาสตร์ / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสมุทรสงคราม
ผู้ป่วย
ยา
92 การเรียนรู้ของผู้ปกครองและครูจากการเข้าร่วมในโครงการอาหารกลางวัน : กรณีศึกษาโรงเรียนร่ำเปิงวิทยา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อุดม ตะสิงห์ษะ / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา
อาหารกลางวัน
การเรียนรู้
โครงการอาหารกลางวัน
ครู
ผู้ปกครองกับเด็ก
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
93 การลดความชื้นวิธีต่าง ๆ ก่อนการนวดในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ปลูกต้นฤดูฝน / วรพงศ์ วิมลพันธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
ความชื้นในดินกับพืช
94 การลดค่าความเข้มข้นของมลสารในน้ำชะขยะโดยดินจากแหล่งต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Attenuation of pollutant concentration in leachate by Soil from selected site in Chiang Mai Province / ชาญวิทย์ สายหยุดทอง / 2537 /Full Text
Subject
ขยะ
ดิน -- เชียงใหม่
95 การเลือกธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ของลูกค้าเพื่อใช้บริการเงินฝาก = The Customers'Choosing Commercial Banks for deposit service in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai / คณิน ปาจุวัง / 2537 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
96 การวัดความหนาของวัสดุที่ไม่เป็นสารแม่เหล็ก โดยใช้เทคนิคการเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก / วิจิตร เชาว์วันกลาง / 2537 /Full Text
Subject
การเหนี่ยวนำทางแม่เหล็ก
การวัดความหนา
วัตถุ
97 การวางแผนจัดการทรัพยากรบนพื้นที่สูง : กรณีศึกษาบ้านสันป่าเกี๊ยะ และบ้านป่าเมี่ยงน้ำเมิน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / บวรศักดิ์ เพชรานนท์ / 2537 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ทรัพยากรป่าไม้
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
การใช้ที่ดิน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
บ้านสันป่าเกี๊ยะ (เชียงใหม่)
บ้านป่าเมี่ยงน้ำเมิน (เชียงใหม่)
98 การวิเคราะห์ค่าโชติมาตรปรากฏของสมาชิกในกระจุกดาวเปิด เอ็ม 35 โดยเทคนิค ซี ซี ดี โฟโตเมตรี / พีระพงษ์ นาชัยสิทธิ์ / 2537 /Full Text
Subject
กระจุกดาวเปิด
ดาว
โฟโตเมตรี
99 การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษานอกระบบที่เกี่ยวกับภาคเหนือ / กรีฑา สุภาพพรชัย / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- วิจัย -- ไทย (ภาคเหนือ)
100 การวิเคราะห์ทำเลที่ตั้งของพื้นที่โล่งเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / พรนภา สมสุข / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
สถานพักผ่อนหย่อนใจ
สวนสาธารณะ -- การวางแผน
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
สวนสาธารณะ -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19