ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การปรับปรุงคุณภาพดินหางดง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกบางชนิด = Quality improvement of Hang Dong clay for some ceramic products development / พรชนก ประชุมพันธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
ดิน -- หางดง (เชียงใหม่)
เครื่องเคลือบดินเผา
62 การปรับปรุงประสิทธิภาพของหินฟอสเฟตในการเกษตร / เปลี่ยน มณียะ / 2537 /Full Text
Subject
ปุ๋ยฟอสเฟต
ฟอสเฟต
ข้าวโพด -- ปุ๋ย
63 การปรับปรุงมะเขือเทศพันธุ์ทนร้อน เพื่อยึดอายุการเก็บรักษาผลโดยวิธีผสมกลับ / สุภาภรณ์ ปุณลวงค์ / 2537 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- พันธุ์
มะเขือเทศ -- การปรับปรุงพันธุ์
64 การปรับแผนการเรียนการสอนเรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่อการสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / วิมลรัตน์ เพ็ชรักษ์ / 2537 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- นครสวรรค์
65 การเปรียบเทียบการควบคุมและป้องกันชุมชนจากโรคเอดส์ โดยวิธีการประเมินชุมชนแบบมีส่วนร่วมและวิธีการที่ปฏิบัติอยู่ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of community prevention and control of AIDS between participatory rural appraisal (PRA) and existing methods Amphur Mae Ai Chang Wat Chiang Mai / สมพล นามวงษา / 2537 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
โรคเอดส์ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ชุมชน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
66 การเปรียบเทียบความรู้และการปฏิบัติตัว ก่อนและหลังการใช้คู่มือการปฏิบัติของมารดาหลังคลอด ในเขตเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of knowledge practice before and after providing handbook for postpartum care in Municipal Area Amphoe Muang Chungwat Chiang Mai / สอาด มุ่งสิน / 2537 /Full Text
Subject
การพยาบาลสูติศาสตร์
มารดา -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Public health
67 การเปรียบเทียบค่าความเที่ยงตรงและค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดจริยธรรม ด้านสติสัมปชัญญะที่ใช้ข้อความคำถามแบบตรงกับแบบสถานการณ์ / สว่าง ศักดิ์ใหญ่ / 2537 /Full Text
Subject
การวัดผลทางการศึกษา
จริยธรรม -- แบบทดสอบ
สติสัมปชัญญะ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
68 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ระหว่าง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เคยเรียนและไม่เคยเรียนใน รายวิชาเลือกเสรีที่เกี่ยวกับ การทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ / ปรียาภรณ์ ทองมาก / 2537 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
69 การเปรียบเทียบผลการรวบรวมข้อมูลทางการวิจัยโดยใช้แบบสอบถามกับการสัมภาษณ์ / วิภาวรรณ หนูคง / 2537 /Full Text
Subject
วิจัย
การสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
การศึกษา -- วิจัย
70 การเปรียบเทียบลักษณะของน้ำชะขยะจากการฝังกลบขยะด้วยวิธีไร้ออกซิเจนและกึ่งออกซิเจน = Comparision of leachate character istics form anaerobic and semi-aerobic lanclfills / ปริทัศน์ ชมเชย / 2537 /Full Text
Subject
ขยะ
การกำจัดของเสีย
71 การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่ ในระยะครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25 / ไข่มุก อุทยาวลี / 2537 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- การศึกษา -- เชียงใหม่
สงฆ์ -- การศึกษา -- เชียงใหม่ -- ประวัติ
สงฆ์ -- เชียงใหม่
72 การเปลี่ยนแปลงทำเลที่ตั้งและรูปแบบของการใช้ที่ดินเชิงพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2524-2534 / สราวุธ ทิพย์เดโช / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
73 การผลิตกุหลาบเพื่อการค้าของเกษตรกรเชียงใหม่ / สุขชัย ตระกูลศุภชัย / 2537 /Full Text
Subject
กุหลาบ
เกษตรกร -- เชียงใหม่
74 การผลิตสารปฏิชีวนะของแบคทีเรีย Actinomycetes บางชนิดเพื่อยับยั้งเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides = Antibiotic production by some actinomycetes to inbibit colletotrichum gloeosporioicdes / ยุทธการ ยะนันโต / 2537 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
ปฏิชีวนะ
เชื้อรา
75 การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนโดยใช้สาระอุตุนิยมวิทยาในเขตอำเภอเมือง เชียงใหม่ / พูนศักดิ์ ศิริโสม / 2537 /Full Text
Subject
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ
การวิเคราะห์เส้นโยง
น้ำฝน -- เชียงใหม่
อุตุนิยมวิทยา -- เชียงใหม่
76 การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกการเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิจิตรา ธุระคำ / วิจิตรา ธุวะคำ / 2537 /Full Text
Subject
การเรียน -- แบบฝึกหัด
เรียงความ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
ภาษาไทย -- การเขียน
77 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือทางสถิติ / สนิท สิทธิ / 2537 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สถิติ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
78 การพัฒนาระบบโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสเพื่อหาปริมาณไนโตรเจน / ภุชงค์ วรรัตนานุรักษ์ / 2537 /Full Text
Subject
ไนโตรเจน -- การวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
แอมโมเนีย -- การวิเคราะห์
79 การพัฒนาวิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิสสำหรับการหาปริมาณเหล็กและแมงกานีสในน้ำ / จินตนา เอมเอี่ยม / 2537 /Full Text
Subject
เหล็ก -- การวิเคราะห์
แมงกานีส -- การวิเคราะห์
น้ำ -- การวิเคราะห์
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
80 การพัฒนาหน่วยแหล่งวิทยาการเรื่อง จอมทอง ท้องถิ่นของเรา สกลวรรณ สุธามณี / สกลวรรษ สุธามณี / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียน
สังคมศึกษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ชุมชนกับโรงเรียน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
จอมทอง (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
จอมทอง (เชียงใหม่) -- ความเป็นอยู่และประเพณี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19