ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 การบริหารงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตกึ่งเมืองกึ่งชนบทของจังหวัดเชียงใหม่ / นิทัศน์ ไชยมณี / 2537 /Full Text
Subject
ชุมชนกับโรงเรียน -- การบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
42 การบริหารงานบุคคลของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ / วัลภา ลิ่มสกุล / 2537 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
การบริหารงานบุคคล
43 การบริหารงานวิชาการของหัวหน้าสาขาวิชา มหาวิทยาลัยพายัพ / อิชยา สุริยะคำ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยพายัพ
การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร
44 การบริหารงานวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / วินิจ สุริยะ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาขั้นมัธยม -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
45 การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดเชียงใหม่ / สามารถ สุยะโกทอง / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา -- การบริหาร
46 การบริหารเวลาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย / โสภณ จุโลทก / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย
การบริหารเวลา
นักบริหาร -- การบริหารเวลา
ผู้บริหารโรงเรียน -- เชียงราย -- การบริหารเวลา
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
47 การปฏิบัติการวางแผนการศึกษาของคณะทำงานวางแผนการศึกษาระดับอำเภอในจังหวัดลำปาง / อดิเรก วิชา / 2537 /Full Text
Subject
การวางแผนการศึกษา
ศึกษาธิการอำเภอ
นโยบายการศึกษา -- ลำปาง
48 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ และกิ่งอำเภอในจังหวัดเชียงราย / สายสวาท วิชัย / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
การบริหารงานบุคคล
คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอและกิ่งอำเภอ
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่
49 การปฏิบัติงานวิชาการของผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน / เจริญ มงคลสิทธิ์ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน
ผู้บริหารโรงเรียน -- ลำพูน
50 การประกันสังคมสำหรับบุคคลทั่วไป : ผลกระทบของการขยายระบบประกันสังคม กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน / อารักษ์ พรหมณี / 2537 /Full Text
Subject
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
ประกันสังคม -- แม่ฮ่องสอน
51 การประเมินการใช้หลักสูตรกลุ่มทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ปิยะดา พูลทาจักร์ / 2537 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่อาย (เชียงใหม่)
52 การประเมินความต้องการในการฝึกอบรมของเกษตรกรเกี่ยวกับหลักสูตรวิชาชีพเกษตรกรรมระยะสั้นในวิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่ จังหวัดแพร่ / นภดา อัมพุประภา / 2537 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเกษตรกรรมแพร่
เกษตรกร -- แพร่ -- การฝึกอบรม
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน
53 การประเมินความต้านทานของสายพันธุ์ถั่วลิสงและระยะการเจริญเติบโตที่วิกฤตต่อการเข้าทำลายของเชื้อรา Aspergillus flavus / ภพพร ยิ่งธงชัย / 2537 /Full Text
Subject
ถั่วลิสง -- พันธุ์
ถั่วลิสง -- การเจริญเติบโต
ถั่วลิสง -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อรา
54 การประเมินความสามารถของผู้สูงอายุในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of the elderly ability on daily living in Rim Nure Sub-district Mae Rim District Chiang Mai Province / ทัศนีย์ ระย้า / 2537 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผู้สูงอายุ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
Dissertations, Academic -- Nursing
55 การประเมินผลการใช้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในสถานประกอบการขนาดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สินีนาฎ ปรีชาจารย์ / 2537 /Full Text
Subject
ประกันสังคม
ประกันสังคม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
56 การประเมินสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลที่ให้กับบุคลากรในกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ 2530 / สิทธิพร ท้วมทอง / 2537 /Full Text
Subject
กรมวิทยาการเกษตร
สวัสดิการข้าราชการ
สวัสดิการลูกจ้าง
57 การประเมินเสถียรภาพของผลฟลิตและความต้านทานต่อโรคราน้ำค้างในประชากรของข้าวโพด / นภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ / 2537 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- ไทย (ภาคเหนือ)
ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช
โรคราน้ำค้าง
58 การประยุกต์การวิเคราะห์เส้นทาง / ฉัตรลดา ออมแก้ว / 2537 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์ตัวประกอบ
การวิเคราะห์เส้นโยง
การวิเคราะห์การถดถอย
59 การประยุกต์โฟลอินเจคชันอะนาลิซีสในอุตสาหกรรมน้ำดื่ม / เสกสรรค์ หริรัตน์เสรี / 2537 /Full Text
Subject
น้ำ -- การวิเคราะห์
น้ำดื่ม
โฟลอินเจกชันอะนาลิซิส
อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด
60 การปรับตัวของชุมชนกิ่งเมืองกึ่งชนบทในภาคเหนือ : กรณีบ้านเบ้อ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ / จุฑารัตน์ เมืองแก้ว / 2537 /Full Text
Subject
ชานเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
เมือง -- การเจริญเติบโต
ชุมชน
การพัฒนาเมือง
บ้านเบ้อ (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19