ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานรัฐบาลในจังหวัดเชียงใหม่ / พรทิพย์ วรพิทยาภรณ์ / 2537 /Full Text
Subject
ไมโครคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
22 การใช้ไมยราบไร้หนามเป็นพืชคลุมดินในการผลิตข้าวโพด / เกรียมใจ คงคาสวัสดิ์ / 2537 /Full Text
Subject
พืชคลุมดิน
ไมยราบ
ข้าวโพด -- ดิน
23 การใช้สารกำจัดวัชพืช imazethapyr ในถั่วเหลืองปลูกหลังข้าว / ปริศนา พูนไชยศรี / 2537 /Full Text
Subject
ยากำจัดวัชพืช
ถั่วเหลือง
24 การใช้สื่อพื้นบ้านในงานการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษาหมอลำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / บุษบัน ศรีสารคาม / 2537 /Full Text
Subject
การสอนด้วยอุปกรณ์
หมอลำ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
25 การใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กเพื่อเสริมการเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / วัชราภรณ์ วัตรสุข / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- แบบเรียน
บทเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
26 การใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดพะเยา / เอี่ยม มังคลาด / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยา
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
หลักสูตร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
27 การใช้แหล่งวิทยาการท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของครูโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี / ปัญญา ทองนิล / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียน
ศูนย์การศึกษาประชาชน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ครู -- เพชรบุรี
โรงเรียนประถมศึกษา -- เพชรบุรี
28 การใช้เอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตัน จังหวัดสุรินทร์ / พัลลภ พัวพันธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- สุรินทร์
29 การตัดสินใจใช้อาวุธปืนของตำรวจสายตรวจ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการระงับเหตุของตำรวจสถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง / ภาณุวัฒน์ บัวชาติ / 2537 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลแม่ปิง
ปืน
ตำรวจ -- เชียงใหม่
30 การตัดสินใจเพื่อเข้าครอบงำกิจการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผลกระทบของการครอบงำกิจการต่อราคาหุ้น / วิมล ธีระภาพพันธ์ / 2537 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การรวมกิจการ
หุ้นและการเล่นหุ้น
31 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในแผนกผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / มาลินี วัฒนากูล / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Infection
32 การติดตามตรวจสอบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดออร์แกโนคลอรีนที่ตกค้างในแม่น้ำปิงตอนบน / หนูกร คำมูล / 2537 /Full Text
Subject
คลอรีน
ยากำจัดศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง
ออร์กาโนคลอรีน
แม่น้ำปิง
33 การเตรียมพอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพบางชนิด / รังสฤษดิ์ จักษุจินดา / 2537 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
34 การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ (I) ไธโอยูเรีย / สุมาลย์ ปราบพยัคฆา / 2537 /Full Text
Subject
ทองแดง
สารประกอบเชิงซ้อน
คอปเปอร์ไธโอยูเรีย
35 การถ่ายทอดความรู้หัตถกรรมท้องถิ่น : กรณีการทำกระดาษสา บ้านท่าล้อ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / สมศักดิ์ วชิรพันธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
กระดาษสา
หัตถกรรม -- ลำปาง
การเรียนรู้
การถ่ายทอดเทคโนโลยี
บ้านท่าล้อ (ลำปาง)
36 การถ่ายทอดลักษณะพันธุ์เบา ผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตจากการผสมพันธุ์ข้าวระหว่างจาโปนิก้าและอินดิก้า / สุรางค์ศรี วาเพชร / 2537 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- เชียงใหม่
37 การทดสอบกรวยตกเพื่อหาพิกัดเหลวและพิกัดปั้นได้ / สายชล ชอบประดิถ / 2537 /Full Text
Subject
ดิน -- เชียงใหม่
ปฐพีกลศาสตร์
38 การทำแท้งในสังคมไทยกับมุมมองของพุทธศาสนา / นวลฉวี ศรีประไหม / 2537 /Full Text
Subject
การทำแท้ง -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา
39 การเทียบมาตรฐานหัววัดชนิด เอ็นอี-213 ด้วยสารรังสีแกมมา / สมศักดิ์ แดงติ๊บ / 2537 /Full Text
Subject
รังสีแกมมา
40 การบริหารโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้ระหว่างเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / สมรัตน์ ตันยา / 2537 /Full Text
Subject
การบริหารโครงการ
อาชีพอิสระ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19