ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 อัตราความชุกและปัจจัยส่งเสริมให้มีการติดเชื้อโรคหนอนพยาธิในชุมชนแออัด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Prevalence rate and factors affecting the parasitic in slum area Muang District Nakhon Ratchasima Province / สุธัญญา มานิตย์ศิริกุล / 2537 /Full Text
Subject
โรคเกิดจากปรสิต
ชุมชนแออัด -- นครราชสีมา
โรคที่เกิดจากหนอนพยาธิ
362 อิทธิพลของความเห็นกรด-ด่างของดิน ที่มีต่อการดูดอนุมูลฟอสเฟตในดินบนที่สูง / บุญเลิศ คุ้มนก / 2537 /Full Text
Subject
ปุ๋ยฟอสเฟต
ฟอสเฟต
ดิน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ดุลกรด-ด่าง
363 แอนติออโตมอร์ฟิซึมของการขยายZn โดย Z2 / สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี / 2537 /Full Text
Subject
ทฤษฎีกรุ๊ป
364 โอกาสทางการศึกษาของผู้ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา : กรณีศึกษาบ้านวังจ๊อม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / ละเอียด สิงห์สุวรรณ์ / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
บ้านวังจ๊อม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19