ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งกับปัจจัยผลของการพัฒนาระดับหมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ / อำนาจ วังจีน / 2537 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
หมู่บ้าน -- เชียงใหม่
342 สถิติวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพน้ำนมของโคนมพันธุ์ผสม / เริงชัย เรืองกิจวณิชกุล / 2537 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
น้ำนม
โคนม
343 สถิติวิเคราะห์โภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนที่คลินิคเด็กดีโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / จุลลดา ขาวสะอาด / 2537 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. คลินิคเด็กดี
สถิติวิเคราะห์
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- โภชนาการ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- เชียงใหม่
344 สถิติวิเคราะห์ระยะการเดินทางไปทำงานของผู้อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเมืองเชียงใหม่ / วีระพงษ์ ไชยเอีย / 2537 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
บ้านจัดสรร -- เชียงใหม่
การเดินทาง
345 สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีทางการสอนของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร / จิตตะกานต์ เทพศิริพันธุ์ / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
เทคโนโลยีทางการศึกษา
การสอน
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
โรงเรียน -- กำแพงเพชร
346 สภาพ และการบริหารงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดของจังหวัดเชียงใหม่ = Conditions and administration of temple pre-school children training center in Chiang Mai Province / สมจิต อุดมจรัสเดช / 2537 /Full Text
Subject
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน -- การบริหาร
วัด -- เชียงใหม่
347 สภาพการเกณฑ์เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง / บุญส่ง ธนามี / 2537 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
348 สภาพการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชุมชนชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ / สืบพงษ์ แสนยาเกียรติคุณ / 2537 /Full Text
Subject
อาหารกลางวัน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ชาวเขา -- เชียงใหม่
349 สภาพการทำงานของพนักงานในธุรกิจขนส่งรถโดยสารประจำทางในจังหวัดเชียงใหม่ / นงลักษณ์ ทองคำคูณ / 2537 /Full Text
Subject
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
การทำงาน
การขนส่งทางบก -- เชียงใหม่
350 สภาพการนิเทศภายในของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / นงคราญ กสิตานนท์ / 2537 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา
351 สภาพการบริหารกิจการลูกเสือระดับอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ / อลงกรณ์ ประสานสุข / 2537 /Full Text
Subject
ลูกเสือ
โรงเรียน -- เชียงใหม่
352 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย = Present situation problems, and needs for the co-curricular activities in the upper secondary Level at Montfort College / ชาญชัย เฟื่องกาญจน์ / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
การแนะแนวการศึกษา
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
353 สภาพปัจจุบันและความต้องการในด้านการศึกษาของพระสงฆ์ในจังหวัดน่าน / สมเร็จ อุดแดง / 2537 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- การศึกษา -- น่าน
354 สภาพแวดล้อมการสะสมตัวของถ่านหินแหล่งป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ศรัญญา พรหมโคตร์ / 2537 /Full Text
Subject
ถ่านหิน -- ลี้ (ลำพูน)
355 สมการจำแนกการเลือกสถานศึกษาเพื่อเรียนต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / ทวน บุญติ / 2537 /Full Text
Subject
นักเรียนประถมศึกษา -- การศึกษาต่อ
สมการ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
356 สมบัติทางไฟฟ้าของแบเรียมไททาเนตที่ผสมด้วยสารเจือบางชนิดที่ผ่านกระบวนการในแก๊สไนโตรเจน / วรพจน์ สุดแสง / 2537 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
แบเรียมไททาเนต -- คุณสมบัติทางไฟฟ้า
357 สัณฐานวิทยาของละอองเรณูของพรรณไม้ยืนต้นบางชนิดในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อนงค์ บุญเลิศ / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ละอองเกสร
สัณฐานวิทยา
พืช -- เชียงใหม่
358 สัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของมะไฟจีน / แสงแก้ว คำกวน / 2537 /Full Text
Subject
มะไฟจีน -- น่าน
มะไฟจีน -- การเจริญเติบโต
สัณฐานวิทยา
มะไฟจีน -- พันธุ์
359 สิ่งสกัดกั้นและปัจจัยสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดลำปาง / ฉัตรจิรา อ๊อดปัญญา / 2537 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ลำปาง -- การบริหาร
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
360 สิทธิมนุษยชนกับการจับกุมคนต่างด้าวผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย : กรณ๊ศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / วีระวุฒิ เนียมน้อย / 2537 /Full Text
Subject
สิทธิมนุษยชน
การจับกุม
คนต่างด้าว -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19