ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 364 รายการ จากคำว่า 2537

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 พฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่นที่มีรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูต่างกันในเขตจังหวัดเชียงใหม่ / กุลกนก นิ่มหนู / 2537 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
วัยรุ่น -- การดูแล
322 พฤติกรรมของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / สุชาติ ปวงแก้ว / 2537 /Full Text
Subject
ครู -- พฤติกรรม
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
การสอน
323 พฤติกรรมของครูในการพัฒนาความพร้อมด้านทักษะภาษาไทยของเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา / สุณีย์ ตื้อกันทะ / 2537 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ครู -- พฤติกรรม
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำปาง
324 พฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ของกรรมกรก่อสร้างชาย เขตเมืองเชียงใหม่ / นพฬวรรณ นพเคราะห์ / 2537 /Full Text
Subject
โรดเอดส์
กรรมกร -- เชียงใหม่
เพศสัมพันธ์
Acquired immunodeficiency syndrome
325 ภาวะโภชนาการและปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขตเมืองเชียงใหม่ / สุเนตรา นิมานันท์ / 2537 /Full Text
Subject
โภชนาการ
อาหาร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียน -- โภชนาการ
326 มาตรการในการแก้ไขการลักลอบปลูกฝิ่น : กรณีศึกษากิ่งอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ภิตพงศ์ มาลีรัตน์ / 2537 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
ฝิ่น -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
327 ระดับเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตเมืองกับโรงเรียนเขตชนบทของจังหวัดเชียงใหม่ / วรนุช เหมือนพลอย / 2537 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
เหตุผล
328 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤต = Appropriate time interval in mechanically ventilated patients in critical wards / คนึงสุข พู่พิสุทธิ์ / 2537 /Full Text
Subject
เวชภัณฑ์
เครื่องช่วยหายใจ
ผู้ป่วยหนัก -- นครสวรรค์
Dissertations, Academic -- Nursing
Respiration, Artificial
329 รูปแบบการเดินทางไปทำงานของข้าราชการที่ทำงานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / ภูษิต ฉัตรวิริยาวงศ์ / 2537 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การเดินทาง
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
330 รูปแบบการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วมกับประชาชน บ้านห้วยน้ำหนัก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี / อรนุช หิรัญคุปต์ / 2537 /Full Text
Subject
การฝึกอบรม
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
กะเหรี่ยง -- สวนผึ้ง (ราชบุรี)
บ้านห้วยน้ำหนัก (ราชบุรี)
331 รูปแบบการเสนอผลการวิจัยทางการศึกษาเพื่อครูประถมศึกษา / สุรีรัตน์ กลนาวา / 2537 /Full Text
Subject
การศึกษา -- วิจัย
ครู -- เชียงใหม่
332 รูปแบบและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พ.ศ.2508-2533 / จุฑาภรณ์ พิสิษฐ์กุล / 2537 /Full Text
Subject
ที่ดิน -- เชียงใหม่ -- ราคา
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
333 ลักษณะการทำงานของขั้วคาโทดแบบไส้โลหะออกไซด์ในกาซดิชชาร์จ / อนุมัติ เดชนะ / 2537 /Full Text
Subject
ก๊าซ
โลหะออกไซด์
334 วิเคราะห์โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษา : กรณ๊สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ / สุทิน ประเสริฐสุนทร / 2537 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
สถาบันอุดมศึกษา -- บริการชุมชน
ชุมชนสถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
335 ศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้านในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / วิชัย ลือวรรณ / 2537 /Full Text
Subject
คณะกรรมการหมู่บ้าน
ประชาธิปไตย
การปกครองท้องถิ่น -- จอมทอง (เชียงใหม่)
336 ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านขายยาในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงใหม่ / กมล ศิลปเวชกุล / 2537 /Full Text
Subject
การลงทุน
ร้านขายยา
ห้างสรรพสินค้า -- เชียงใหม่
337 ศึกษาเปรียบเทียบงบประมาณประจำปี 2537 ของคณะพยาบาลศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สมเจตน์ ไตรวุฒิวัฒนา / 2537 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์
งบประมาณ
338 สตรีกับการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้บริหารในจังหวัดเชียงใหม่ / ลัษมณ ร่วมชาติ / 2537 /Full Text
Subject
นักบริหารสตรี -- เชียงใหม่
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค
339 สถิติวิเคราะห์การใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ / นิติชัย ดาวบุตร / 2537 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
น้ำมันเบนซิน
รถยนต์ -- เชียงใหม่ -- การใช้เชื้อเพลิง
340 สถิติวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผู้ป่วยวัณโรคปอดและผู้ป่วยมะเร็งที่ขอบปอด / พรเทพ มานิตย์ศิริกุล / 2537 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
วัณโรค -- ผู้ป่วย
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
ปอด -- มะเร็ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19